https://www.thaistudyabroad.com

วันนี้ที่รอ ‘พาสปอร์ต’ 10 ปีมาแล้ว!!

📣 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ระบุว่า
.
กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
.
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป
🚩 สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000.00 บาท
🚩 สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500.00 บาท
.
🗓 มีผลเริ่มใช้วันนี้ 11 มีนาคม 2564
.
📲 แหล่งข่าว : http://bit.ly/2OmYeMH

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend