https://www.thaistudyabroad.com

วีซ่าไอร์แลนด์

การขอวีซ่า

ควรติดต่อสถานฑูต Ireland หรือสถานกงสุลในประเทศของตน (สถานกงสุล Ireland ตั้งอยู่ที่ชั้น 28 อาคาร คิว เฮาส์ลุมพินี ถนนสาธร เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 12.30น.) ในการสมัครควรเตรียมเอกสารดังนี้
หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับความเป็นอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า

รายละเอียดหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

หนังสือเดินทางควรจะยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังวันที่จะเรียนจบหลักสูตร

เงื่อนไขวีซ่าบางส่วนและหลักเกณฑ์การเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่ใช่นักศึกษาที่ไม่ใช่ EEA

หากคุณกำลังยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อทำหลักสูตรภาษาอังกฤษในไอร์แลนด์เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าเป็น  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ recognised English language school ที่ได้รับการยอมรับ

เงื่อนไขหลักในการเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาและ Non-Degree Program Non EEA student คือ: –

 • ระยะเวลาสูงสุดที่นักเรียนอาจอยู่ในไอร์แลนด์เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่ระดับภาษาจะต้องไม่เกิน 3 ปี
 • ต้องมีการรวบรวมเงื่อนไขด้านล่างด้วย
  • คุณต้องได้รับจดหมายรับรองจากวิทยาลัยยืนยันว่าคุณได้รับการยอมรับและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มวันแบบเวลาเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงในแต่ละวันระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.
  • คุณต้องมีหลักฐานว่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับวิทยาลัยแล้ว ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมของคุณต่ำกว่า 6,000 ยูโรค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระล่วงหน้า
  • คุณต้องมีสิทธิ์ใช้ 3,000 ยูโรในการลงทะเบียนครั้งแรก นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว
  • คุณจะต้องแสดงประกันสุขภาพตามระยะเวลาเรียน
  • หลักสูตรภาษาแบบ Full Time นั้นประกอบด้วยการลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 25 สัปดาห์ และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดตลอดหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 375 ชั่วโมง
  • การเข้าเรียนจะต้องอยู่ระหว่างช่วง Daytime หมายถึง ต้องเรียนในช่วงเวลาระหว่างเวลา 8.00 – 18.00 น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้องมีวันเรียนอย่างน้อย 3 วันขึ้นไ
  • การเข้าเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 85% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
  • นักศึกษาต้องทำข้อสอบวัดผลเมื่อจบหลักสูตร (นักศึกษาที่ไม่ทำตามความต้องการนี้จะไม่ได้รับวีซ่าอีก)
 • เมื่อไปถึงที่ไอร์แลนด์ >> การลงทะเบียนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอรับใบอนุญาตเข้าเมือง (Immigration permission and registration card)
  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐาน จดหมายตอบกลับจากทางสถาบัน เพื่อยืนยันว่าได้สมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนอย่างเป็นทางการในหลักสูตรแบบ Full Time และเวลาเรียนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในช่วง Day-time (08.00 – 18.00 น.) ที่มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ชำระค่าเรียนกับทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว
  • นักเรียนต้องแสดงหลักฐานว่า สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนจำนวนไม่น้อยกว่า €3,000 ในการลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งเงินส่วนนี้ต้องแยกต่างหากจากค่าเรียน
  • นักเรียนต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ (Private Medical Insurance) โดยสามารถเลือกทำประกันแบบรายบุคคล หรือประกันแบบกลุ่มซึ่งทางสถาบันเป็นผู้จัดการให้ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพตามรายละเอียดนี้
  • ในทุก ๆ สถาบันจะต้องอยู่ในข้อตกลงการคุ้มครองผู้เรียน (Learner Protection) ซึ่งหมายความว่า ในจดหมายตอบรับ จากทางสถาบัน จะต้องมีข้อความ การให้ความคุ้มครองกับผู้เรียน ระบุอย่าชัดเจนในเอกสาร
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน €300

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend