https://www.thaistudyabroad.com

ข่าวด่วน ! ออสเตรเลียประกาศการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

ข่าวด่วน ! ประกาศการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 นี้เป็นต้นไป ทางแผนกวีซ่าออสเตรเลียจะยกเลิกการตรวจปัสสาวะ และใช้การตรวจเลือดแทน
  • สำหรับผู้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ทำขั้นตอนตรวจร่างกาย จะเปลี่ยนจากตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจเลือดแทน 
  • สำหรับผู้สมัครวีซ่าอายุ 5-14 ปี ไม่ต้องตรวจปัสสาวะหรือเลือด เว้นแต่แพทย์สั่งให้ตรวจ

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend