https://www.thaistudyabroad.com

ทุนเรียนต่อจีนฟรี

149

Paid Masters Degrees in China with Full Scholarship - Home | Facebook

ทุนจีน ทุนเรียนต่อจีน 350 มหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนภาษาฟรี 1 ปี + ปริญญาตรีและโทฟรีเต็มจำนวน ทุนรัฐบาลจีนปิดรับสมัคร มี.ค นี้ และทุนทั่วไปสมัครส่งเอกสารภายใน เมษายน 2564 

มูลค่ากว่า 600,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่สนใจสมัคร ค่าโครงการแบ่งแยกตามแต่ละมหาวิทยาลัย

โดยมีทุนภาษา +ปริญญา+ที่พัก + รายเดือน

ลงทะเบียนรับรายละเอียด

Loading

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับสมัครนักศึกษา ในการขอทุนการศึกษาเต็มจำนวน หรือบางส่วน เพื่อศึกษาในระดับปริญญา ในสาขาวิชาต่างๆตามที่นักศึกษาสนใจ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาความรู้ด้านภาษาจีน ตลอดจนความเข้าใจในวิถีชีวิตของชนชาวจีนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ และมีประโยชน์ในความก้าวหน้าของนักศึกษาในระยะยาวต่อไป

กำหนดการรับสมัคร

ทุนภาษาฟรี + ปริญญาตรีและโท สมัครก่อนมีสิทธ์เลือกมหาวิทยาลัยก่อน อย่าลืมว่ายิ่งสมัครเร็วได้สิทธ์ในการพิจารณาก่อนเพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจำกัดจำนวนในการให้ทุน สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลายปีที่ 6 เทอม 2 จัดส่งเอกสารการสมัครได้เลย

ทุนอื่น ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนสิ้นเดือน เมษายนของเพื่อเข้าเรียนเดือน กันยายน 2564 ของปีนั้น
** ทราบผลการยื่นทุนภายใน สิงหาคม ก่อนเปิดเรียน **

ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุตั้งแต่ 17 –25 ปี ปริญาตรรี และ อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. ทุนปริญญาตรี – ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
4. ทุนปริญญาโท – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
“พี่ๆ TSAB แนะนำสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 ให้ยื่นใบสมัครช่วงเดือนตุลาคม เพื่อโอกาสที่จะได้ประเภททุนที่ดีกว่า”

5. รับเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (ควรมี HSK 4 หรือพื้นฐานภาษาจีน แต่ถ้าไม่มีก็สมัครได้ แต่ต้องเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี)

** ต้องรักษาระดับการศึกษา และมีความประพฤติดีตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นอาจถูกตัดสิทธิการรับทุนในปีถัดไป

เอกสารการสมัคร (ติดต่อทาง Line หรือโทรศัพท์)

กำหนดการรับสมัคร
ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนสิ้นเดือน เมษายน ของแต่ละปีเพื่อเข้าเรียนเดือน กันยายน ของปีนั้น
** ทราบผลการยื่นทุนภายใน สิงหาคม ก่อนเปิดเรียน

ประเภททุน

1. ทุนสนับสนุนค่าเรียนตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท

2. ทุนสนับสนุนค่าเรียน + ที่พัก

3. ทุนสนับสนุนค่าเรียน + ที่พัก + เบี้ยเลี้ยงประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง กรณีที่ได้ทุนบางส่วน
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง
2. ค่าหอพักราคาพิเศษ! ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 20,000 – 35,000 บาท (4,000 – 7,000 หยวน ) / ปี
3. ค่าประกัน 3,000 บาท (600 หยวน) / ปี
4. ค่าหนังสือ ประมาณ 3,000 บาท (600 หยวน) / เทอม ( มากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสาชาวิชาที่เรียน )
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 6,000 – 8,000 บาท

ตัวอย่างสาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese Language and Literature)
2. ภาษาอังกฤษ (English)
3. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
4. การจัดการการโรงแรม (Hotel Management)
5. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)
6. การเงินและการคลัง (Finance)
7. การตลาด (Marketing)
8. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
9. การโฆษณา (Advertising)
10. เภสัชกรรม (Pharmacy)
11. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management)
12. อื่นๆดูตามแต่ละมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ ) มีเฉพาะมหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University
1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2. เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายจีน ) 
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. การจัดการธุรกิจ ( Business Management )
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering )

ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering ) 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )

เอกสารสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว
1. แสดงผลการศึกษาฉบับจริง ( Transcript ) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
( กรณียังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถยื่นวุฒิการศึกษาหลังจากจบได้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ TSAB )
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ( พื้นหลังสีขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน ) จำนวน 6 ใบ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ ส่วนตัวจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งเรียกเก็บทีหลัง ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )
4. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ ( ขอแบบฟอร์มจากทาง TSAB )
5. ผลการสอบ HSK ระดับ 4  สำหรับผู้ที่ศึกษาภาคภาษาจีน ( หากไม่มีผลสอบ HSK สามารถเข้าร่วม โครงการหลักสูตรภาษา 1 ปี เพื่อสอบ HSK ให้ผ่านระดับ4 ก่อนเข้าศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย )
6. สำหรับผู้ที่ศึกษาภาคอินเตอร์ใช้ผลสอบ TOEFL 600 หรือ IELTS 6 ขึ้นไป

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2021 ภาคกันยายน
3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

 

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทุนไม่ได้จำกัดเมืองหรือมหาวิทยาลัย เลือกสาขาที่สนใจโดยไม่เลือกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้ทุนมากกว่าเจาะจงมหาวิทยาลัย  

ต้องการทุนเรียนต่อประเทศจีน การันตีเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ เลือกสมัคร 17 แห่งด้านล่าง 

ทุนเรียนจีน สุดปัง!!

ลงทะเบียนรับรายละเอียด

Loading

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend