https://www.thaistudyabroad.com

ทำวีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา กับ TSAB

ทำวีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา กับ TSAB

 

ทำไมต้องทำวีซ่ากับเรา !!!

 1. เราทำitinerary ให้ในการประกอบการขอยื่นวีซ่า รวมถึง กรอกเอกสาร online ในระบบให้ลูกค้า
 2. แนะนำการตรวจเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่แน่นอนเพื่อโอกาสมากที่สุดในการอนุมัติ จากประสบการณ์ที่มีมากว่า 20 ปี ทำให้สามารถแนะนำได้อย่างถูกต้อง
 3. ในบางกรณีเอกสารโดยรวมยังไม่มีความหนักแน่นพอ ทางเราจะแนะนำวิธีการที่ทำให้กลบจุดอ่อนจุดนั้นลงได้
 4. คอยเฝ้าคิวหลุดให้ ในกรณีลูกค้าอยากยื่นคิวแบบเร็วที่สุด
 5. มีการอบรมก่อนเขาไปสัมภาษณ์รวมถึงเอาเอกสารไปให้แนะนำเคล็ดลับการตอบต่าง ๆ อะไรควรบอก อะไรไม่ควรบอก จากการศึกษาทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านตลอด 20 ปี

 

 Promotion ค่าบริการ

9,500.- บาท จากปกติ 12,500 บาท

( ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า )

••  การอนุมัติวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานฑูตเท่านั้น ••

 

อัตราค่าบริการ

วีซ่าอเมริกา (VISA UNITRD STATE OF AMERICA) เพียงท่านละ 9,500.- (Promotion) จากปกติ 12,500 บาท

ต่ออายุวีซ่า : สำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุ เพียงท่านละ 8,199.-

** ถ้าต่ออายุวีซ่าไม่ผ่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 4,000.-*

 • อัตราค่าบริการนี้ทางบริษัท THAI STUDY ABROAD จะทำการเตรียมกำหนดการเดินทาง (ITINERARY) เป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าประกันการเดินทาง

 

การเตรียมเอกสารเบื้องต้น เพื่อขอคิวสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

 • กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้ (ให้ละเอียดครบถ้วน เขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (อายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง)
 • สำเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

หากเตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาสงสำเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท
ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา

 

 • ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต เพื่อรับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมายเท่านั้น และโปรดแต่งงานด้วยชุดสุภาพ
 • ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จำเป็นจะต้องถ่ายสำเนา เพื่อแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี้
 1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล หรือ สีเลือดหมู) เท่านั้น อายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า) กรณีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า โปรดเตรียมมาแสดงด้วย
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 X 2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจตุรหัสขนาดเท่ากันทุกด้าน เน้นใบหน้า จำนนวน 2 รูป พื้นฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น (ห้ามสวมแว่นตา / ห้ามสวมเครื่องประดับ / รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน / ไม่เป็นรูปเดียวกับวีซ่าที่เคยได้รับมาแล้ว แม้ว่าจะยังอายุไม่เกิน 6 เดือน / ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นจะเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้งานได้)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส ( กรณีเพศหญิง : หากมีหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น นาง กรุณาแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย)
 4. ทะเบียนหย่า (กรณีเพศหญิง : หากหย่าและมีการเปลี่ยนใช้คำนำหน้ากลับเป็น นางสาว กรุณาแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย)
 5. ใบมรณะบัตร (สามี/ภรรยา) เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต
 6. สูติบัตร (กรณีเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่เดินทางกลับ)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่เดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่ท่านพำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่ท่านพำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่ท่านพำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนามต่อเจ้าหน้าที่
  • กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่า ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลังใบหย่า
  • กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จำเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นั้น เช่นหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม โดยในวันสัมภาษณ์บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี
 8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุหัวจดหมายว่า TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่จำเป็นต้องระบุสถานทูต/ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แค่ยืนยันตำแหน่งงานเงินเดือน หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หกต้องการระบุจะต้องระบุให้ถูกต้อง (โดยหลักฐานการทำงาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยืนวีซ่า)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ (ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทางจะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า (ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าเป็นชื่อผู้เดินทาง)
  • กรณีเกษียณอายุราชการ (ใช้บัตรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายคำสั่งเกษียณอายุราชการ)
  • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา (ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาจริง และ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด)
 9. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (SAVING) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริง หรือ บุ๊คแบงค์ (BOOKBANK) เตรียมไปในวันสัมภาษณ์เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจำ (FIXED) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (SAVING) เป็นหลักเท่านั้น สามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริง หรือ บุ๊คแบงค์ (BOOKBANK) ได้ หากมีรายการทำรายการย้อนหลังไป 6 เดือนทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จำเป็นต้องขอเสทเม้น (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน
 10. กรณีเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายู 70 ปีขึ้นไป จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ
 11. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกใน
  ส่วนนี้และโปรดปฏิบัติตาม เพื่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป
 12. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และ มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ จำเป็นต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 

คำแนะนำ :  เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณ์มีดังนี้

 1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์
 2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
 3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยมี
 4. รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่าขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่าท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางของท่านมาด้วย
 6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพำนักในสหรัฐอเมริกา และ หลังจากที่ท่านเดินทางกลับสู้ประเทศไทยแล้ว
 7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาที ก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น

 

 

 

 

สถานที่ตั้งสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

 • ตั้งอยู่ถนนวิทยุ ฝั่งเดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place
 • ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเชื่อมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ เดินผ่านโรงแรม Plaza Athenee และอาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย โดยสถานฑูตจะอยู่หน้าสะพานลอยแรก

 

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันทำการ หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้กรอกในแบบฟอร์มไว้

สนใจทำวีซ่าท่องเที่ยวลงทะเบียนได้เลยค่ะ

Loading

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend