ข้อมูลเรียนต่อแคนาดา

117

ข้อมูลเรียนต่อแคนาดา

สิ่งที่น่าสนใจ 
สถานฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 
โทร : 0-2636-0540 โทรสาร : 0-2636-0561  
แคนาดาเป็นสหพันธรัฐ ปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขสูงสุด เครื่องหมายประจำชาติของประเทศแคนาดาเป็นรูปใบเมเปิล เป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงาม และมีรอยหยักเป็น 5 แฉก สีของใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วงจะมีสีเหลืองปนแดง ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้ การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ ออตตาวา ซึ่งอยู่ที่มณฑลออนตาริโอ

ภูมิประเทศ
แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างมีความยาวกว่า 6,000 กิโลเมตร หากเดินทางโดยทางรถยนต์จากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงเมืองโตรอนโต ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 3 วัน มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) เมืองหลวงชื่อ ออตตาวา มณฑล ออนตาริโอ
สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปแล้วแคนาดามี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในช่วงระหว่างฤดูหนาวบางพื้นที่ของประเทศ อุณหภูมิบางครั้งอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส แต่ความหนาวในลักษณะนี้จะเกิดในช่วงระยะสั้นๆ ในช่วงกลางวันของฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น สำหรับอุณหภูมิในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ละฤดูในแคนาดาจะมีความสวยงามของธรรมชาติแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วแคนาดามี 4 ฤดูกาลคือ
– ฤดูร้อน 
- ฤดูใบไม้ผลิ 
- ฤดูใบไม้ร่วง 
- ฤดูหนาว
เศรษฐกิจ
แคนาดาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง และจัดอยู่ใน 10 อันดับแรก ของประเทศผู้นำทางอุตสาห กรรม โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญประเภทอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เหล็กดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้น จะอยู่ในเขตมณฑลออนตาริโอ และควิเบค ทางด้านภาคตะวันตกของประเทศ จะเป็นเขตการเพาะปลูก ส่วนมณฑลทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติก จะเป็นแหล่งหาปลา ทำเหมืองแร่ และป่าไม้
เงินตรา
แคนาดามีระบบเงินแบบ ดอลล่าร์ (CA$) ซึ่ง CA$ 1 = 100 เซนต์ ในส่วนของธนบัตรแคนาดา จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ $5, $10, $20, $50 และ $100 ส่วนเหรียญ จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 1 cent(pennies), 5 cents(nickels), 10 cent (dimes), 25 cents(quarters), $1(loonies), $2(toonies)
ภาษา
ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แต่ประชากรส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ประปา
น้ำประปาสะอาดสามารถใช้สำหรับดื่มได้

การทำงานของนักศึกษาต่างชาติ
ในขณะศึกษา นักศึกษาสามารถที่จะทำงานได้ ในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ เช่น ในห้องสมุด ห้องอาหารสโมสรของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถทำงานเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรที่มีการร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบกิจการ ที่เรียกว่า Co-op Education สามารถฝึกงานได้ โดยได้รับค่าจ้าง หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา แต่ต้องภายใน 60 วันหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยขอวีซ่าทำงาน (Employment Authorization)

ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา
เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ มี ประชากรน้อย รัฐบาลจึงมีเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาค่อน ข้างมาก รัฐบาลแคนาดาให้เงินอุดหนุนการศึกษาต่อประชากร สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก มาตรฐานการ ศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วย สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับก่อนเข้าวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การศึกษาในแคนาดาอยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละมณฑล และเขตปกครองพิเศษ ดังนั้นระบบการศึกษาจึงมีความแตกต่างกัน แต่ด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการของคณาจารย์ และสถาบันต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษา ทำให้การศึกษาทั่วทั้งแคนาดามีมาตรฐานสูง ระดับเดียวกัน

ระดับประถมศึกษา
ระบบการศึกษาเริ่มจากชั้นอนุบาลเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่ชั้นประถมศึกษา ในแต่ละมณฑลจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้คือ 
1. กลุ่มที่มีชั้นประถม 1-8 คือ มณฑลออนตาริโอ และมณฑลมานิโตบา 
2. กลุ่มที่มีชั้นประถม 1-7 คือ มณฑลบริติชโคลัมเบีย และเขตยูคอน 
3. กลุ่มที่มีชั้นประถม 1- 6 คือทุกมณฑลนอกจากที่กล่าวมาแล้ว

ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนการศึกษาระดับมัธยมจะแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล แต่เมื่อรวมการเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแล้วจะรวมใช้เวลาเรียน 12 ปี ข้อยกเว้นคือ มณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ จะจัดระบบชั้นมัธยมเลยไปอีก 1 ปี รวมเวลา เรียน 13 ปี คล้ายๆ กับว่ามีมัธยม 7 แต่นักเรียนที่เรียนจบชั้น มัธยม 7 จะเรียนอีก 3 ปี ก็ได้รับปริญญาตรี ในขณะที่มณฑล และเขตการปกครองอื่นๆ หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4 ปี ในมณฑลควิเบค ยังมีระบบการศึกษา ซึ่งอยู่กึ่งกลาง ระหว่างมัธยมและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบคล้ายของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า เซเจ๊ฟ (Cegep) การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้จบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โรงเรียนมัธยมของแคนาดามีทั้งของรัฐบาล และของเอกชน
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยในแคนาดามีทั้งขนาดเล็กมีนักศึกษาไม่ถึง 1,000 คน ไปจนถึงขนาดใหญ ่ที่มีนักศึกษากว่า 35,000 คน การเข้าศึกษาถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยทั่วไป จะไม่มีการสอบเข้า แต่ละมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานของตนเอง เนื่องจากแคนาดา มีภาษาราชการ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัย จะเลือกสอบได ้ทั้งสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษ และสถาบันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส บางมหาวิทยาลัย สอนทั้ง 2 ภาษา
สำหรับความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาต่างชาติ นั้น มหาวิทยาลัยทั่วไป (ยกเว้นที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส) ใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS โดยต้องได้คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่กำหนดคะแนนไว้ที่ 600 ขึ้นอยู่กับ สาขาวิชาที่จะเรียน ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยของ แต่ละมณฑลนั้นแตกต่างกันไปจาก 3-5 ปี ซึ่งนักศึกษาควรจะต้องตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยที่สมัคร บางมหาวิทยาลัยจะมี ปริญญาตรี 2 แบบ คือ แบบทั่วไป (Ordinary Degree) ซึ่งอาจเรียนจบภายใน 3 ปี และแบบเกียรตินิยม (Honours Degree) ซึ่งมีวิชาให้เรียนเพิ่มอีก 1 ปี เหมาะสำหรับผู้จะเรียนต่อปริญญาโท ในบางแขนงวิชา มีการฝึกงานด้วยหลักสูตร อาจจะเป็น 5 ปี
การศึกษาภาคปฎิบัติ
คือการศึกษาที่สถาบันการศึกษาร่วมมือกับภาคธุรกิจ เปิด โอกาสให้นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานจริง โดยจะได้รับค่าจ้าง โดยทั่วไป นักศึกษาจะฝึกงานประมาณ 2 ภาคเรียน ก่อนที่จะสำเร็จ การศึกษา การโอนหน่วยกิต แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิต ที่แตกต่างกันไป นักศึกษาต้องตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต ก่อนตัดสินใจย้ายสถานศึกษา
โรงเรียนสอนภาษา
มีโรงเรียนสอนภาษาสำหรับต่างชาติที่เรียกว่า English as a Second Language (ESL) และสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง French as a Second Language (FSL) หลายแห่ง กระจายตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วแคนาดา ทั้งนี้เพราะผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดา จำเป็นต้องปรับระดับทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชนเกือบทุกแห่ง มีแผนกภาษา อังกฤษเปิดสอนหลักสูตร ESL สำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่จะมีข้อกำหนดวันเริ่มเรียนเป็นข้อๆ และคุณสมบัติของผู้เรียนระบุไว้ ส่วนโรงเรียนสอนภาษาเอกชนนั้น นักศึกษาสามารถเข้า เรียนได้ตลอดปี และมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า
การสมัครเข้าศึกษา
การเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของแคนาดา นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดของแต่ละสถาบัน และต้องเตรียมเอกสาร ที่ทางสถาบันกำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนายทะเบียนที่จะศึกษา หากเอกสารไม่ครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่ อาจส่งเอกสารคืน ทำให้การสมัครล่าช้า สถานศึกษาในประเทศ แคนาดาค่อนข้างเข้มงวด และจะไม่พิจารณาใบสมัครของนักศึกษา จนกว่าจะได้เอกสารทุกอย่างครบ ถ้าไม่สามารถนำส่งเอกสารได้ ครบถ้วนนักศึกษาควรแนบใบสมัครแจ้งเหตุผลให้ทางสถาบันทราบ และกำหนดวันที่จะยื่นเอกสารที่ยังขาด
โดยทั่วไปแคนาดายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ แต่เนื่อง ด้วยสถาบันแต่ละแห่ง ได้รับเงินสนับสนุนค่อนข้างมากจากรัฐบาล จึงมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติไว้ที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นนักศึกษาควรสมัครเรียนมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อเพิ่มโอกาส ในการได้รับการตอบรับ
การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาควรสมัครเข้าเรียนหลักสูตร University Transfer Program ในวิทยาลัยก่อน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ทำคะแนนให้ดี แล้วโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย หลังเรียนต่ออีก 2 ปี จะได้ปริญญา สำหรับปริญญาโทนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ และผลการเรียนดี สามารถสมัครเรียนโดยตรง ในกรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักศึกษาสามารถ เข้าเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนก่อน ทำคะแนน TOEFL ให้ได้ 50 ถึง 600

ปีการศึกษา
ปีการศึกษาในแคนาดาส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 (Fall Semester) เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 (Winter Semester) เดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ช่วงหยุดภาคฤดูร้อน (Spring และ Summer) เดือน พฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม สถาบันบางแห่งเปิดสอนหลักสูตร ภาคฤดูร้อนด้วย
สิงหาคม สถาบันบางแห่งเปิดสอนหลักสูตร ภาคฤดูร้อนด้วย

รถเมล์เที่ยวเดียว
2.00 เหรียญแคนาดา
โทรศัพท์ 0.25 เหรียญแคนาดา
เฉลี่ยอาหาร 1 มื้อ 10-25 เหรียญแคนาดา
บัตรชมภาพยนตร์ 8.50 เหรียญแคนาดา
จดหมายภายในประเทศ 0.46 เหรียญแคนาดา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ

Province Under Graduate Graduate
Newfoundland $7,000 $2500 – $5,000
Prince Edward Island $7,150 $6,000
Nova Scotia $6,900 – $10,700 $4,500 – $13,500
New Brunswick $5900 – $8,900 $5,700 -$7,200
Quebec $8,850 – $9,880 $7,2000 – $22,000
Ontario $7,000 – $12,902 $3,500 – $23,000
Manitoba $5,850 – $6,885 $5,600 – $8,450
Saskatchewan $6,2000 – $9,000 $4,891 – $7,625
Alberta $5,950 – $8,100 $5997 – $19,000
British Columbia $4,500 – $15,000 $4,100 – $25,000

ที่พักอาศัย
การพักอาศัยอาจจะเป็นลักษณะพักอยู่กับครอบครัวชาว แคนาดา เช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไป ตามระดับราคาของที่พัก
การพักกับครอบครัว
ครอบครัวชาวแคนาดายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ การพักแบบนี้สะดวก และปลอดภัยที่สุด เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการ พัฒนาภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส พร้อมกับได้เรียนรู้ชีวิตประจำวัน ของชาวแคนาดา นักเรียนจะรับประทานอาหารพร้อม กับเจ้าของบ้าน และมีห้องพักส่วนตัว ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 400 ถึง 800 เหรียญแคนาดาต่อเดือน
หอพัก
หอพักในสถานศึกษาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา และมักจะใช้ห้องครัว ห้องซักรีด ห้องสุขาร่วมกัน หอพักในสถาน ศึกษาจะแบ่งเป็นหอพักชาย และหอพักหญิง บางที่มีห้องอาหาร บริการด้วย ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 350 ถึง 850 เหรียญแคนาดาต่อเดือน
บ้านเช่า หรืออพาร์ทเมนต์
บ้านเช่าส่วนใหญ่จะมีราคาสูงและมักจะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ แต่จะมีห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ที่เป็นส่วนตัว บางแห่งจะรวมค่าใช้จ่ายของเครื่องทำความร้อน หรือค่าไฟฟ้าไว้ในค่าเช่า โดยปกติแล้วทางสถานศึกษาจะมีรายชื่อของบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ สถานศึกษาให้นักศึกษาเลือก หรือนักศึกษาอาจหาเช่าอพาร์ตเมนต์ได้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนเซ็นสัญญาเช่า นักศึกษา ต้องตรวจสอบเงื่อนไขการเช่าอย่างละเอียด และก่อนย้ายเข้าต้อง ตรวจสภาพของบ้านเช่า ว่ามีสิ่งใดชำรุดเสียหายหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับบ้านเช่าหรือ อพาร์ตเมนต์ประมาณ 400-1,500 เหรียญแคนาดาต่อเดือน แต่นักศึกษาสามารถพักรวมกัน และเฉลี่ยค่าใช้จ่ายร่วมกัน

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend