High School Australia

104

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา 

การจัดการระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐ และเขตการปกครองตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษา จึงไม่ได้มีกฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด แต่โดยทั่วไประบบการศึกษาของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค การศึกษาต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัย การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลีย เริ่มตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 10 อายุ 6 – 15 ปี หลังจากนั้นนักเรียนส่วนหนึ่งอาจเลือกสมัครเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 2 ปี เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิคระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยม (Secondary Education)
การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมในประเทศ ออสเตรเลียอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละรัฐ โดยทั่วไปจะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนต่อ ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7-ม.1) จนถึงปริญญาเอก สำหรับในระดับประถม ทางสถาบันการศึกษาจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล (Guardian) ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่น ถ้าไม่มีญาติพี่น้อง ทางโรงเรียนที่นักเรียนสมัครจะจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) ให้โดยเสียค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละประมาณ 25 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ ถ้าเรียนในโรงเรียนประจำก็จะมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็นผู้ดูแลแทน
ระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 – ม.4 ของไทย) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 – ม.6 ของไทย) ในการจัดหลักสูตร หน่วยการศึกษาของแต่ละรัฐ จะมีการจัดหลักสูตรและการประเมินผลเป็นของตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรหรือเพิ่มเติมวิชาเรียน ทั้งนี้ต้องอยู่ในความเห็นชอบจากรัฐบาล มาตรฐานของหลักสูตรจะอยู่ในระดับที่ดี ทัดเทียมกันในทุกรัฐ โดยจัดให้มีการสอบมาตรฐานสำหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบ Day School คือ ไปเช้าเย็นกลับ ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะมีแบบโรงเรียนประจำ (Boarding School) และไปกลับ นอกจากนี้ ยังแบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษาคือ มีทั้งนักเรียนหญิงชายเรียนร่วมกัน
โรงเรียนนานาชาติ (International School)  

  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนจากนานาชาติ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีภูมิหลังมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลาย เน้นการปรับตัวและแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษา ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นธันวาคม โดยทั่วไปเวลาของการเปิดเรียนของรัฐต่างๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาคและบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาค โดยทั่วไปหากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และผลการเรียนดีก็สามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทย สามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลย หากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียนซ้ำ ชั้นประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปี ถ้าไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษไม่ดีพอ อาจจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English for Secondary Studies ระยะหนึ่งก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติไปเรียนระดับมัธยมศึกษา ค่าเล่าเรียนประมาณ 8,000-12,000 เหรียญออสเตรเลีย ค่ากินอยู่ประมาณเดือนละ 1,000 เหรียญออสเตรเลีย สำหรับโรงเรียนประจำรวมค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ประมาณปีละ 15,000 – 22,000 เหรียญออสเตรเลีย

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)  
เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับ อุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กับนักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บัญชี สังคมและประวัติศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และธุรกิจ ก่อนเข้าเรียนนักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช. มีผล IELTS ประมาณ 5.0 หรือ TOEFL ประมาณ 500 ขึ้นไป GPA ไม่ควรต่ำกว่า 2.5 ถ้าสอบ ผ่านทุกวิชาของหลักสูตร Foundation ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็สามารถจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย สำหรับ นักศึกษาที่จบปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแล้ว สามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เทคนิค (TAFE) และในโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับ นักเรียนทุนส่วนตัวค่าเล่าเรียนประมาณปีละ 9,000 – 12,000 เหรียญออสเตรเลีย

วิทยาลัยนานาชาติ จอห์น พอล(ประถม, เตรียมมัธยมม มัธยม)

John Paul International College ก่อตั้งในปี 1982 เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มี่พื้นที่กว่า190 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 ปัจจุบันโรงเรียนมีชื่อเสียงทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอย่างมาก เป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัน สมัย นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกบริเวณของโรงเรียน นอกเหนือจากด้านวิชาการและเทคโนโลยีแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา เรียนศิลปะการแสดงหรือดนตรี และทำกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง 

โรงเรียน John Paul International College ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของบริสเบน โดยอยู่ระหว่างเมืองบริสเบนกับ Gold Coast หรือ เดินทางพียง 20 นาทีจากใจกลางเมืองบริสเบน นักเรียนสามารถเดินทางด้วยรถประจำทางได้อย่างสะดวกสบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

St. Aidan’s Anglican Girls’ school เป็นโรงเรียนคาธอลิกสำหรับนักเรียนหญิงล้วนแบบไป -กลับ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลจนถึง Year 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 800 คนตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Corinda ในเมือง Brisbane

St Aidan’s have been listed as: ทำไมนักเรียนเลือกมาศึกษาที่ St Aidan’s

 • เป็นโรงเรียนที่ติด top rank ระดับมัธยมของรัฐ Queensland มีชื่อเสียงการเรียนการสอนที่ดีมาก
 • เป็นโรงเรียนที่ได้การยกย่องว่ามีการพัฒนา ระบบการเรียนการสอนต่อเนื่อง ระดับประเทศ เปรียบเทียบผล 2009-2014
 • ติดอันดับที่ 6 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงใน Queensland เทียบกับโรงเรียนทั้งหมดในรัฐนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

Eltham College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เปิดดำเนินการกว่่า 20 ปี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของโรงเรียนมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะของโรงเรียนชั้นนำทางด้านวิชาการของออสเตรเลีย นักเรียนของโรงเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ทั้งยังสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยทักษะความรู้ที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

ELTHAM College ตั้งอยู่ ในเขตชานเมืองเมลเบอร์น ที่ปลอดภัยและไปมาสะดวก ชื่อรีเสิร์ช ( Research) ใน ย่านที่เป็นที่รู้จักในด้านสภาพ แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและ งดงาม มีสิ่งอำ นวยความ สะดวกด้านวัฒนธรรม การ กีฬาและการจับจ่ายใช้สอย อยู่รายรอบ และอยู่ห่างจาก ใจกลางเมืองเพียงแค่ 40 นาที โดยทางรถยนต์และไปมาได้ สะดวกโดยการขนส่งมวลชน เมลเบอร์นได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงทางวัฒนธรรม ของออสเตรเลียและเป็นที่ตั้ง ของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด หลายแห่งของออสเตรเลีย

เหตุผลในการเลือกเรียนที่ Eltham College 

 

เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียน นานาชาติที่มีประสบการณ์มาก ที่สุดในออสเตรเลียสถาบันหนึ่ง ELTHAM College ไม่เพียง แต่มีหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากว่า 20 ปี แต่ยังคงสร้างเครือข่ายโลกที่สำคัญกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในประเทศจีน ฝรั่งเศสและ อินโดนีเซีย นอกจากนี้ เรายังมี โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ แน่นแฟ้นในญี่ปุ่นและอังกฤษ  วิทยาเขตหลักมี ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ และสิ่งอำ นวย ความสะดวกทางกีฬาที่มีอุปกรณ์ ครบครัน

 

Learning Centre

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอนุบาล เริ่มอายุ 3-4 ปี จนถึงระดับมัธยมปลาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงเรียนอยู่ในเมืองซิดนีย์ของออสเตรเลียเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง ดูแลนักเรียนดี ปัจจุบันโรงเรียน Macquarie Grammar School มีนักเรียนและครู ที่ทำงานร่วมกันด้านการเรียน และ กิจกรรม เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางด้านกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม โรงเรียน Macquarie จัดหาคอร์สเรียนที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นโรงเรียนมัธยมที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนหลายๆคน เรามีนักเรียนจากหลากหลายชาติหลากหมายมาเรียนที่นี่

ทำไมนักเรียนนิยมมาเรียนที่ Macquarie Grammar School

 1. โรงเรียนมีการสอนด้วยวิธีการที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เน้นให้นักเรียนได้ความรู้เต็มที่
 2. มีชื่อเสียงมานานด้านงานวิชาการด้านการศึกษาอย่างดีเยี่ยม
 3. มีโปรแกรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้อย่างจริงๆ
 4. อยู่ใจกลางเมือง สะดวกสบาย
 5. มีบริการสนามบินและจัดหาที่พักอย่างดีเยี่ยม
 6. มีสวัสดิการนักเรียนครอบคลุมมากมาย
 7. มีกิจการให้นักเรียนได้เรียนรู้เยอะแยะมากมาย
 8. มีศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องเรียนที่ทันสมัย
 9. มีนักเรียนจากหลายชาติมาเรียนสร้างความหลากหลาย ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยความที่ สถาบัน Ozford ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของ Melbourne เป็นทั้งศูนย์ภาษาอังกฤษ, Vocational Education และ a Senior Secondary College สถาบัน Ozford ทั้ง3แห่ง เตรียมให้นักเรียนพร้อมกับการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทุกๆหลักสูตรที่เน้นไปในการใช้งานจริง เพื่อประสบการณีการทำงาน

Ozford High School Program 

เปิดสอน 3 ปีการศึกษาคือ  Year 10,11 และ 12 เน้นสอนหลักสูตร Victorian Certificate of Education (VCE) และหลักสูตร Senior Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน Pathway ไปเรียนหลักสูตร VET หรือ University ต่อไป

High School Schlarships 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตอนเรียน high school Year 10 เมื่อเรียน Year 11 และYear 12 นักเรียนมีสิทธิ์สมัครขอทุนการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click 

 

กว่า 40 ปีของ Holmes ที่เป็นผู้นำในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อตั้งเมื่อปี 1963  เป็นสถาบันสอนภาษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาทั้งหมดรวมถึงหลักสูตร MBA ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงาน ก.พ. ประเทศไทยอีกด้วย

Holmes Institute มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 วิทยาเขตด้วยกัน คือ Melbourne, Sydney, Gold Coast, Brisbane และ Cairns เป็นวิทยาเขตที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาชีพทางด้านธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ( การจัดการ, การตลาด, ธุระกิจระหว่างประเทศ ) ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนได้ที่ Holmes Institute

ทุกวิทยาเขตของ Holmes Institute เป็นอาคารที่ทันสมัยในใจกลางเมือง มีห้องเรียนมากมาย สะดวกสบาย ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีห้องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถส่งอินเตอรืเน็ตได้

 

หลักสูตร High School Program 

ที่ Holmes จะเน้นโปรแกรม Senior High School คือ สอน Year 11 และ Year 12 เป็นหลัก แต่นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนโปรแกรม High School Preparation เพื่อเตรียมความพร้อม โปรแกรม High School ของที่นี่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับจาก University of New South Wales รับรองว่าหลักสูตรมีการสอนที่มีคุณภาพมาก

 

HIGH SCHOOL PREPARATION
นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนโปรแกรม High School Preparation เพื่อเตรียมความพร้อม โปรแกรม High School มีการสอนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนหลายด้าน เปิดสอนที่ Melbourne และ Sydney

Skills ทักษะที่เปิดสอนของโปรแกรม 

 • Skill Development in English grammar, writing, reading, listening and speaking
 • English for Mathematics
 • English for Science
 • English for Social Sciences

หมายเหตุ ระยเวลาเรียน 10-30 weeks และเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์               

 

High School Program

High School Program at Melbourne Campus 

นักเรียน High school จะเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า VCE หรือ Victorian Certificate of Education หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ ที่ Melbourne มีเปิดสอน Year 11-12

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend