เรียนทำงานที่ซิดนีย์

71

เรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์ออสเตรเลีย พร้อมทำงานโรงแรม 9 เดือน 

ทำงานโรงแรม 4-5 ดาวในซิดนีย์รับประกันรายได้ หมดห่วงเรื่องงานพร้อมรับวีซ่านักเรียน สมัครภายใน มิ.ย. นี้เท่านั้น

 สอบถามและสมัคร TSAB 02-245-5845 

ขอรับโปรโมชั่น click 

 

พวกเราเข้าใจดีว่าส่วนหนึงของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทีดีคือการฝึกฝนในสิงทีคุณได้เรียนรู้ เผชิญกับสถานการณ์จริงและสถานการณ์ทีแตกต่างกัน ในฐานะนักเรียนต่างชาติทีเข้ามาศึกษาในออสเตรเลีย นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทํางานชั่วคราวซึงเป็ นส่วนช่วยให้นักเรียนมีโอกาสทีจะเก็บเกียวประสบการณ์ การทํางานร่วมกับองค์กรทีมีชือเสียงและมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพของออสเตรเลีย อีกทังยังช่วย ให้นักเรียนมีค่าครองชีพทีครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระหว่างทีนักเรียนศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

 

โปรแกรมภาษาอังกฤษ 24 สัปดาห์ เริ่มเรียนได้ทุก ๆ วันจันทร์ 

มีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพในการสือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น

พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในการสือสารในเชิงธุรกิจ

ครอสเรียนที่สามารถเลือกเองได้ เช่น ครอสแกมม่าและการสื่อสาร ชมรมคนรักหนัง การออกเสียง รวมไปถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม

ฝึกงานในโรงแรม 9 เดือน การันตีจ่ายเงินค่าจ้าง

รับประกัน ทํางานขั้นต่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประสบการณ์ทํางานในประเทศที่คุ้มค่าและทักษะการใช้ชีวิตจริง

ทํางานโรงแรม 4 ดาวและ 5 ดาวของซิดนีย์

ได้รับใบรับรอง ออกโดย RTO

 

ทำงานโรงแรม

อินเตอร์คอนติเนลตัน, โนโวเทล, เมอร์ริตัน ฯลฯ ในเมืองซิดนีย์และใน บริเวณ CBD, Bondi, Manly

 

Hospitality Internship Program Gross Salaries 

Requirements to join our program

สําหรับผู้ทีถือวีซ่านักเรียนและวีซ่า Working Holiday

สมัครเรียนภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 24 สัปดาห์ ในโรงเรียน

มีระดับภาษา Intermediate ขึนไป

ผู้ทีลงฝึกงาน 9 เดือน ต้องเข้าร่วม Hospitality Class 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ทํางานในออสเตรเลียง่ายๆ 3 ขั้นตอนนี้เท่านั้น!!!

1.เมื่อนักเรียนเรียนจบโปรแกรมภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์แรก (General English, IELTS, Cambridge or English for Academic Purposes program) นักเรียนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานนี่ได้

2.เตรียมความพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์ของนักเรียน คําถามลักษณะเดียวกันกับการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าทีของโรงเรียนจะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ความเป็นมืออาชีพในการทํางาน ช่วยเหลือในเรืองของสถานะวีซ่าและยังอธิบายให้นักเรียนรับทราบถึง ประโยชน์ของโปรแกรม เพือให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่ออนาคตของนักเรียนเอง

3.เลือกโรงแรมทียังเปิดรับตําแหน่งและเหมาะสมกับความสามารถของตัวนักเรียนเอง วันเริ่มเรียน ลงนามสัญญาจ้างงานและเข้าร่วมการอบรม ก่อนเข้าทํางานจริง 3 วัน

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend