https://www.thaistudyabroad.com

High School in New Zealand

80

 

High School New Zeland

น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อ High School ประเทศนิวซีแลนด์ ลงทะเบียนได้ที่นี่ Click เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

High school new zealand การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง
ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ
เรียนต่อ High school นิวซีแลนด์
ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย
นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน

High School New Zealand

National Certificate of Educational Achievement
The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์
การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework)
NCEA Level 1 – นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1
NCEA Level 2 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด “Register of New Zealand Quality Assured Qualifications” โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย
การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า “ประกาศนียบัตรแห่งชาติ” (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz

ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษา
– ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
– ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
– ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

ปีการศึกษา  (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
เทอม 1 : 27 มกราคม – 17 เมษายน
เทอม 2 : 5 พฤกษภาคม – 4 กรกฎาคม
เทอม 3 : 21 กรกฎาคม – 26 กันยายน
เทอม 4 : 13 ตุลาคม – 19 ธันวาคม

การสมัครเรียน High School in Zealand: สมัคร เข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 – 3 ซึ่ง ทาง โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

ค่าเล่าเรียนในระดับมัธยม ที่นิวซีแลนด์จะ อยู่ที่ประมาณ 9,900-15,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเป็นของเอกชนก็จะอยู่ที่ประมาณ 17,000-30,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ จะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ให้สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ

การเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุ (High School New Zealand)

ชั้นเรียนของนิวซีแลนด์ อายุ ชั้นเรียนของไทย
Year 8/9
13 ปี
ม. 1
Year 9/10
14 ปี
ม. 2
Year 10/11
15 ปี
ม. 3
Year 11/12
16 ปี
ม. 4
Year 12
17 ปี
ม. 5

หลักฐานการสมัครเรียน (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
– สำเนาทรานสคริป หรือใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
– สำเนาพาสปอร์ต
– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

 

เรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

รายชื่อโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนไฮสคูล เกาะเหนือ (High School, North Island, New Zealand)
โรงเรียน เยียร์ เมือง ประเภท ที่พัก
Kerikeri High School
7-13
Kerikeri สหศึกษา โฮมสเตย์
ACG
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Albany Junior High School
7-10
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Auckland Grammar School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Avondale College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Botany Downs Secondary College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Epsom Girls Grammar School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Glendowie College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Howick College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Kingsway School
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Long Bay College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Lynfield College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Macleans College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Albert Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพัก(ช)
Mount Roskill Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Northcote College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Orewa College
7-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์์
Pakuranga College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Rangitoto College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Rosehill College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Sacred Heart College (Auckland)
7-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary’s College (Ponsonby)
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
Takapuna Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Westlake Boys’ High School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์
Westlake Girls’ High School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
Western Springs College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Whangaparaoa College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Pukekohe High School
9-13
Pukekohe สหศึกษา โฮมสเตย์
Waiuku College
9-13
Waiuku สหศึกษา โฮมสเตย์
Cambridge High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
Hamilton Boys’ High School
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
Hamilton’s Fraser High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
Sacred Heart Girls’ College
9-13
Hamilton หญิงล้วน โฮมสเตย์
St John’s College
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
St Paul Collegiate School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
St Peter School (Cambridge)
7-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Bethlehem College
1-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
Otumoetai College
9-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
Tauranga Boys’ College
9-13
Tauranga ชายล้วน โฮมสเตย์
Tauranga Girls’ College
9-13
Tauranga หญิงล้วน โฮมสเตย์
Katikati College
7-13
Bay of Plenty สหศึกษา โฮมสเตย์
Thames High School
9-13
Thames สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Maunganui College
9-13
Mount Maunganui สหศึกษา โฮมสเตย์
Napier Boys’ High School
9-13
Napier ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Napier Girls’ High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Tamatea High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Taradale High School
9-13
Napier สหศึกษา โฮมสเตย์
Havelock North High School
9-13
Havelock North สหศึกษา โฮมสเตย์
Iona College
7-13
Havelock North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Lindisfarne College
7-13
Havelock North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Francis Douglas Memorial College
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
New Plymouth Boys’ High School
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
New Plymouth Girls’ High School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary’s Diocesan School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Awatapu College
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
Freyberg High School
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
Palmerston North Boys’ High School
9-13
Palmerston North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Palmerston North Girls’ High School
9-13
Palmerston North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Wanganui Girls’ College
9-13
Wanganui หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Rathkeale College
9-13
Masterton ชายล้วน หอพัก
St Matthew’s Collegiate School for Girls
7-13
Masterton หญิงล้วน หอพัก
Chilton Saint James School
1-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
Hutt Valley High School
9-13
Wellington สหศึก%

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend