fbpx

เรียนต่อปริญญาตรีนิวซีแลนด์

50

เรียนต่อปริญญาตรีนิวซีแลนด์

FAQs

ประเทศนิวซีแลนด์หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาจะใช้ระยะเวลาเรียน 13 ปี ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ใช้ระยะเวลาเรียนแค่ 12 ปี ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียจะต้องเรียน

1. หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา Foundation Course ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อปีที่ 1 ได้เลย

2.การเรียนหลักสูตรวิชาชีพ Diploma level 5 และ  Level 6 ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่สนใจ เช่น Busienss, IT, Hospitaliy, Cookery ในช่วงระหว่างที่เรียนนี้ นักเรียนสามารถทำงาน part time ได้ หลังจากที่จบ Level 6  น้กเรียนสามสรถโอนหน่วยกิตเรียนต่อปีที่สองในมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจะแตกต่างกับ Foundation Course ที่นักเรียนจะต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เราได้เรียนมา

Pathways

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย รู้จักการใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้เทียบเท่ากับ Year 13 ของนิวซีแลนด์ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่

 • เรียนจบ ม.6 หรือ Year/Grade 12 ที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ หรือ
 • เรียนไม่จบปี 1 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือ
 • เรียน Year 12 ที่โรงเรียนในนิวซ๊แลนด์แต่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์การเข้าหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

นักเรียน ม.5 หรือ Year/Grade 11 ที่ได้คะแนนดีมาก สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาภาคต่อเนื่อง (Extended Entry) ได้

Pathways

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษามีกี่ภาคเรียนในแต่ละปี

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ภาคปกติ (Standard Entry) ใช้เวลาเรียน 12 เดือนและภาคต่อเนื่อง (Extended Entry) ใช้เวลาเรียน 18 เดือน ทั้งสองภาคเปิดสอนสองครั้งต่อปีในปลายเดือนมกราคมและกลางเดือนกรกฎาคม ส่วนภาคเร่งรัด (Fast Track Entry) ใช้เวลาเรียน 8/9 เดือน

วันเปิดเรียนของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์:

ภาคเร่งรัด:  เมษายน และ ตุลาคม
ภาคปกติและภาคต่อเนื่อง:  มกราคม และ กรกฏาคม

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ภาคปกติ (Stardard Entry) ใช้เวลาเรียน 9 เดือน ภาคต่อเนื่อง (Extended Entry) ใช้เวลาเรียน 1 ปี ภาคก่อนภาคต่อเนื่อง (Pre Extended Entry) ใช้เวลาเรียน 15 เดือน ส่วนภาคเร่งรัด (Fast Track Entry) ใช้เวลาเรียน 6 เดือน

วันเปิดเรียนของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT:

ภาคเร่งรัด:  มกราคม และ กรกฏาคม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคต่อเนื่อง:   มกราคม เมษายน/พฤษภาคม กรกฏาคม และ ตุลาคม

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์กับมหาวิทยาลัย AUT แตกต่างกันอย่างไร

นักเรียนที่ต้องการปริญญาด้านการค้นคว้าวิจัยเป็นหลักควรเลือกมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ส่วนนักเรียนที่ต้องการปริญญาด้านการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ควรเลือกมหาวิทยาลัย AUT การให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนของนักเรียนเป็นหลัก

ความแตกต่างหลักๆของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้แก่

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

โอ๊คแลนด์

จุดเด่นของ

มหาวิทยาลัย

ความเป็นเลิศทางวิชาการและการเตรียมความ

พร้อมแก่นักศึกษาในทางทฤษฎีและการค้นคว้า

วิจัย มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรม

กฎหมาย สถาปนิกและการแพทย์

คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชา

ให้เลือกหลายแขนง

เส้นทางการศึกษา

นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยด้วยคะแนนถึงตามกณฑ์จะได้

รับการรับรองในการเข้าเรียนต่อหลักสูตร

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

ผลภาษาอังกฤษ

ในการสมัคร

 • ภาคปกติ: IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ภาคเร่งรัด: IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคต่อเนื่อง: IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า

ผลการ

เรียนใน

การสมัคร

ทรานสคริปต์จาก ม.5 หรือ ม.6

ที่แสดงผลการเรียนที่ผ่านหรือสูงกว่าทุก

วิชาที่เรียน ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีมาก

ในชั้น ม.5 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณา

ระยะ

เวลาเรียน

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

โอ๊คแลนด์ ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 8 ถึง 18 เดือน

 • ภาคเร่งรัด – 8/9 เดือน
 • ภาคปกติ – 1 ปี
 • ภาคต่อเนื่อง – 18 เดือน

เนื้อหาของ

หลักสูตร

นักเรียนจะได้เรียน

 • English for Academic Purposes (EAP)
 • วิชาอื่นๆ 4 วิชา
 • IELTS Preparation
 • Study & Information Skills

วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส

สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดีไซน์ การถ่ายภาพ*

วาดเขียน* ดนตรี* และภูมิศาสตร์ (*เปิดสอนเมื่อ

มีจำนวนนักเรียนเพียงพอตามกำหนดเท่านั้น)

เกณฑ์ในการรับ

ประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะต้อง

 • ได้เกรด B หรือสูงกว่าจากวิชา

English for Academic Purposes (EAP) หรือ

 • ได้ผล IELTS 6.0 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5
 • สอบผ่านวิชาเลือกทั้ง 4 วิชา

(หมายเหตุ – ถ้าคณะที่นักเรียนต้องการเข้าต้องการผล

IELTS 6.5 หรือสูงกว่า นักเรียนจะต้องใช้ผล IELTS)

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับการเก็บคะแนน

ระหว่างภาคเรียน (20%) และผลสอบปลายภาค

(80%) ผู้ให้คะแนนงานดีไซน์เป็นคณาจารย์จาก

ACG คะแนนสุดท้ายจากปลายภาค (final result)

มาจากผลการสอบปลายภาคและเกรด B จากวิชา

EAP หรือผล IELTSนักเรียนสามารถเรียนซ้ำชั้น

ได้ถ้าได้รับอนุมัติจากAcademic Registrar

ชั่วโมงเรียน 20-25 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ +
เรียนด้วยตนเอง (self-study) อีก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 70 ถึง 85 นาที

ค่าเล่าเรียน

(2557)

 • ภาคเร่งรัด IELTS 5.5: NZ$22,280
 • ภาคปกติ IELTS 5.0: NZ$22,280
 • ภาคต่อเนื่อง IELTS 4.5: NZ$33,420

อายุอย่าง

น้อยที่สุด

17 ปี

 

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT

จุดเด่นของ

มหาวิทยาลัย

ความเป็นเลิศทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในทางทฤษฎีและการค้นคว้าวิจัย มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรม กฎหมาย สถาปนิกและการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกหลายแขนง มหาวิทยาลัยรวมความเป็นเลิศทางวิชาการกับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบุคคลคุณภาพในตลาดแรงงานเมื่อเรียนจบ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการประยุกต์ให้การฝึกงานจริงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา สาขาวิชาอันเป็นที่นิยมได้แก่ การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรมนานาชาติ การสื่อสาร ศิลปะและดีไซน์ การศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย AUT มีสาขาวิชา 12 สาขาในคณะบริหารธุรกิจ

เส้นทาง

การศึกษา

นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนถึงตามกณฑ์จะได้รับการรับรองในการเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนถึงตามกณฑ์จะได้รับการรับรองในการเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย AUT

ผลภาษา

อังกฤษ

ในการสมัคร

 • ภาคปกติ: IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ภาคเร่งรัด: IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคต่อเนื่อง: IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคปกติ: IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคเร่งรัด: IELTS 6.0 ที่ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5 หรือ IELTS 5.5 ที่อย่างน้อย 2 แบนด์ได้ 6 และไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคต่อเนื่อง: IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ภาคก่อนภาคต่อเนื่อง: IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า

ผลการ

เรียนใน

การสมัคร

ทรานสคริปต์จาก ม.5 หรือ ม.6 ที่แสดงผลการเรียนที่ผ่านหรือสูงกว่าทุกวิชาที่เรียน ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีมากในชั้น ม.5 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณา ทรานสคริปต์จาก ม.5 หรือ ม.6 ที่แสดงผลการเรียนที่ผ่านหรือสูงกว่าทุกวิชาที่เรียน ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีมากในชั้น ม.5 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณา

ระยะ

เวลาเรียน

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 8 ถึง 18 เดือน

 • ภาคเร่งรัด – 8/9 เดือน
 • ภาคปกติ – 1 ปี
 • ภาคต่อเนื่อง – 18 เดือน
หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 6 ถึง 15 เดือน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลภาษาอังกฤษตอนสมัคร

 • ภาคเร่งรัด – 6 เดือน
 • ภาคปกติ – 8/9 เดือน
 • ภาคพิเศษ – 1 ปี
 • ภาคต่อเนื่อง – 15 เดือน

เนื้อหา

ของ

หลักสูตร

นักเรียนจะได้เรียน

 • English for Academic Purposes (EAP)
 • วิชาอื่นๆ 4 วิชา
 • IELTS Preparation
 • Study & Information Skills

วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดีไซน์ การถ่ายภาพ* วาดเขียน* ดนตรี* และภูมิศาสตร์ (*เปิดสอนเมื่อมีจำนวนนักเรียนเพียงพอตามกำหนดเท่านั้น)

นักเรียนต้องเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับคณะที่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย AUT ที่มีให้เลือกได้แก่

 • ธุรกิจและคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • อีเลคทรอนิกส์และวิศวกรรม

ในแต่ละสาขาวิชา นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ดังต่อไปนี้ บัญชี ชีววิทยา เคมี ดีไซน์ วาดเขียน เศรษฐศาสตร์ อีเลคโทร-เมคานิกส์ สถิติ และประวัติศาสตร์ (บางวิชาอาจจะไม่เปิดสอนในบางไตรมาส นอกจากนี้ในทุกสาขาวิชา นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 และ 2, Tertiary Preparation Studies และ Introduction to Culture and Society

เกณฑ์ใน

การรับ

ประกาศ-

นียบัตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะต้อง

 • ได้เกรด B หรือสูงกว่าจากวิชา English for Academic Purposes (EAP) หรือ
 • ได้ผล IELTS 6.0 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5
 • สอบผ่านวิชาเลือกทั้ง 4 วิชา

(หมายเหตุ – ถ้าคณะที่นักเรียนต้องการเข้าต้องการผล IELTS 6.5 หรือสูงกว่า นักเรียนจะต้องใช้ผล IELTS) เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน (20%) และผลสอบปลายภาค (80%) ผู้ให้คะแนนงานดีไซน์เป็นคณาจารย์จาก ACG คะแนนสุดท้ายจากปลายภาค (final result) มาจากผลการสอบปลายภาคและเกรด B จากวิชา EAP หรือผล IELTS นักเรียนสามารถเรียนซ้ำชั้นได้ถ้าได้รับอนุมัติจาก Academic Registrar

นักเรียนจะต้องได้คะแนนแสอบปลายภาค:

 • 65% จากวิชาภาษาอังกฤษ และ
 • 50% (C หรือสูงกว่า) เป็นอย่างน้อยจาก 3 วิชา และ
 • 50% เป็นอย่างน้อยจากวิชา Cultural and Society Tertiary Preparation Skills

หมายเหตุ – ในบางคณะ คะแนนปลายภาคจะต้องสูงกว่านี้ โปรดตรวจสอบจากโบรชัวร์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างภาคการศึกษา (70%) และการสอบปลายภาคในแต่ละเทอม (30%) นักเรียนที่ต้องการเรียนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ผล IELTS เท่านั้น นักเรียนสามารถเรียนซ้ำชั้นได้ถ้าได้รับอนุมัติจาก Academic Registrar

ชั่วโมง

เรียน

20-25 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ +
เรียนด้วยตนเอง (self-study) อีก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 70 ถึง 85 นาที
20-25 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ +
เรียนด้วยตนเอง (self-study)อีก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 85 นาที

ค่าเล่าเรียน

(2557)

ภาคเร่งรัด IELTS 5.5: NZ$22,280
ภาคปกติ IELTS 5.0: NZ$22,280
ภาคต่อเนื่อง IELTS 4.5: NZ$33,420
ภาคเร่งรัด IELTS 5.5/6.0: NZ$16,000
ภาคปกติ IELTS 5.5: NZ$18,000
ภาคพิเศษ IELTS 5.0: NZ$24,000
ภาคต่อเนื่อง IELTS 4.5: NZ$30,000

อายุอย่าง

น้อยที่สุด

17 ปี 17 ปี

 

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT

จุดเด่นของ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ฉันควรเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยใด

 • ก่อนอื่นนักเรียนต้องคิดให้ได้ก่อนว่าต้องการเรียนอะไรเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • เมื่อคิดได้แล้ว เราจึงจะแนะนำได้ว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใดเหมาะสมกับนักเรียนที่สุด
 • นักเรียนจำเป็นต้องเลือกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการก่อนยื่นใบสมัครเนื่องจากการเรียนการสอนของสองมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน ข้อสำคัญ นักเรียนควรจะทราบว่าหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT มี 3 สาขาวิชาให้เลือก ในวันปฐมนิเทศน์ นักเรียนจะต้องพร้อมที่จะเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ สาขาวิชาทั้ง 3 นี้ได้แก่ สาขาธุรกิจและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอีเลคทรอนิกส์และวิศวกรรม แต่ละสาขาวิชาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในคณะที่แตกต่างกันในระดับมหาวิทยาลัย

Pre-departure Information

ภาคปกติและภาคเร่งรัดของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์แตกต่างกันอย่างไร

ข้อแตกต่าง ได้แก่

 • นักเรียนที่สมัครเรียนภาคเร่งรัดจะต้องมีผล IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • นักเรียนภาคเร่งรัดที่มีผล IELTS 7.0 สามารถขอยกเว้นไม่เรียนวิชา English for Academic Purposes เพื่อลงเรียนวิชาอื่นแทนได้
 • ช่วงเวลาเรียนของภาคเร่งรัดเร็วกว่าภาคปกติมาก นักเรียนเรียนจำนวนวิชาเท่ากับภาคปกติ แต่ใช้เวลาเรียนแค่เศษสามส่วนสี่ของภาคปกติเท่านั้น นั่นหมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางในระดับมัธยมปลายควรจะเลือกเรียนภาคปกติมากกว่า
  การเรียนในภาคเร่งรัดครอบคลุมเนื้อหาเท่ากันกับภาคปกติตลอดทั้งปี แต่ใช้เวลาเรียนแค่ 8 ถึง 9 เดือนเท่านั้น
 • นักเรียนที่จบ ม.5 หรือเกรด 11 ไม่สามารถสมัครหลักสูตรเร่งรัดได้

ฉันจะได้คุณวุฒิอะไรเมื่อเรียนจบ

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาทั้งสองหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะฉะนั้นคุณวุฒิที่นักเรียนจะได้รับคือประกาศนีบัตรจากมหาวิทยาลัย ซึ้งเทียบเท่ากับคุณวุฒิ Year 13 ของนิวซีแลนด์ (นักเรียนไทย โปรดทราบว่าคุณวุฒินี้ไม่สามารถนำไปเทียบวุฒิในประเทศไทยได้ เนื่องจากการศึกษาในประเทศไทยไม่มี Year 13)

ฉันสามารถทำงานขณะเรียนอยู่ได้หรือไม่

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14 สัปดาห์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่นักเรียนนานาชาติระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา สามารถทำงานเต็มเวลา (40 ชั่วโมง) ได้ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนของแต่ละเทอม ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองด้วย

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์คืออะไร

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ก่อตั้งเมื่อปี 2426 นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกโดย QS World University Rankings และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในนิวซีแลนด์ที่เป็นสมาชิกของ กลุ่ม 21 มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ (Universitas 21) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในงานวิจัย เหมาะกับนักศึกษาที่ชอบการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักเรียนได้ถึง 40,000 คนต่อปี นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์

AUT University

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย AUT คืออะไร

มหาวิทยาลัย AUT เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ เปิดสอนทั้งหลักสูตรสมัยใหม่และหลักสูตรแบบดั้งเดิม

มหาวิทยาลัยนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การทำงานจริงขณะเรียนและต้องการทำงานในเชิงปฏิบัติการเมื่อเรียนจบ

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กเพียง 20-25 คนต่อห้อง เมื่อเปรียบเทียบกับห้องเลคเชอร์ขนาด 300 คนของมหาวิทยาลัยอื่น นักศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย AUT ได้รวมการฝึกงานจริงหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การอุตสาหกรรมอยู่ด้วย ถึงแม้การฝึกงานส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่นักเรียนประมาณ 60% ของมหาวิทยาลัยมีงานรองรับทันทีที่เรียนจบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการฝึกงานมาก่อนนั่นเอง

ขั้นตอนการสมัครมีอะไรบ้าง 

นักเรียนต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบสมัครที่กรอกและลงลายมือชื่ออย่างสมบูรณ์
 • สำเนาผลการเรียน (ทรานสคริปต์) ล่าสุด (ถ้านักเรียนมีผลสอบเอนทรานซ์ กรุณาแนบมาด้วย)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้านักเรียนกำลังเรียนหรือเคยเรียนที่นิวซีแลนด์มาก่อน กรุณาแนบสำเนาวีซ่ามาด้วย)
 • หลักฐานแสดงผลการเรียน/การสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่สมัคร

นักเรียนจำเป็นต้องเลือกหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งก่อนยื่นใบสมัคร

ถ้าหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นมาตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรอง (offer of acceptance) จาก ACG ในการเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย (conditional offer of acceptance) ถ้านักเรียนสามารถจบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด

การได้รับหนังสือรับรองจาก ACG ใช้เวลานานเท่าไร

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ ACG ได้รับใบสมัครและเอกสารแนบอื่นๆครบถ้วน

ถ้าไม่มีผล IELTS สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ 

ได้ ACG รับผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆด้วย เช่น TOEFL, TOEIC, แคมบริดจ์ หรือผลสอบเอนทรานซ์วิชาภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนอยู่ในนิวซ๊แลนด์ นักเรียนสามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษของ ACG (ACG English Language Test – ACGELT) ได้ฟรี และใช้ผลสอบนี้แทนผล IELTS

ถ้าขณะนี้ นักเรียนกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ ACG English School หรือโรงเรียนภาษาพันธมิตรของACG* นักเรียนสามารถใช้ผลสอบจากโรงเรียนภาษานั้นๆ แทนผล IELTS ได้

โรงเรียนภาษาพันธมิตรของ ACG ได้แก่โรงเรียนอะไรบ้าง 

 • AUT International House
 • Dynaspeak English
 • EF English First
 • English Language Academy – The University of Auckland
 • Fern English Auckland
 • Kaplan Aspect
 • Languages International
 • Queens Academy
 • Worldwide School of English
 • Auckland Edinburgh
 • Unique NZ

นักเรียนสามารถใช้ผลภาษาจากโรงเรียนข้างต้นแทนผล IELTS ในการสมัครเรียนกับ ACG

การขอวีซ่าต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อนักเรียนได้รับหนังสือรับรองจาก ACG นักเรียนจะได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันด้วย หลังจากชำระเงินแล้ว ACG จะออกใบเสร็จ และจดหมายรับรองการเรียนและที่พัก (confirmation letter)

หมายเหตุ: นักเรียนไทยสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ หากหลักสูตรที่สมัครใช้เวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือน

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend