คำศัพท์เกี่ยวกับการบิน

7,232

 

คำศัพท์ ความหมาย
Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน
Aisle seat ที่นั่งริมทางเดิน
Widow seat ที่นั่งริมหน้าต่าง
Boarding pass ตั๋วเครื่องบิน
Carry-on luggage สัมภาระติดตัว
Check-in desk เคาเตอร์เช็ค-อิน
Excess baggage กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
One-way trip เดินทางเที่ยวเดียว
Overweight น้ำหนักเกิน
Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Form ใบตรวจคนเข้าเมือง
passport หนังสือเดินทาง
Air traffic control หอควบคุมการบิน
Aircraft เครื่องบิน
Airline สายการบิน
Airport สนามบิน
Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
Arrivals are delayed เครื่องบินล่าช้า
Cabin ห้องโดยสาร
Cockpit ห้องนักบิน
Concourse ชานชาลา
Control tower หอควบคุม
Customs ศุลกากร
Customs officiall เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Currency Exchange บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Delayed ล่าช้า
Departures เที่ยวบินขาออก
Departures are delayed  เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure lounge ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Departure time  เวลาเครื่องบินออก
Direct flight เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ
Duty free shop  ร้านค้าปลอดภาษี
Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน
Flight number หมายเลขเที่ยวบิน
Gate ประตูขึ้นเครื่อง
Information Counter บริการสอบถาม
In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน
International flight เที่ยวบินต่างประเทศ
Landing ลงจอด
Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ
Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge ห้องรับรองผู้โดยสาร
Plane  เครื่องบิน
Registered luggage สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Runway ทางขึ้นลงเครื่องบิน
Round trip เดินทางไปกลับ
Tourist นักท่องเที่ยว
Travel agency บริษัทนำเที่ยว
Trolley รถเข็นสัมภาระ
To board ขึ้นเครื่อง
Terminal สถานี
To land ลงจอด
To check in เช็ค-อิน
Timetable ตารางเวลา
Take-off  ออกตัว
Seat belt เข็มขัดนิรภัย
Seat  ที่นั่ง
Visa วีซ่า
Air Hostess แอร์โฮสเตส
Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardness พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
Copilot นักบินร่วม
Crew ลูกเรือ
Pilot นักบิน
Flight attendant พนักงานบนเครื่องบิน

 

credit from: http://www.crewsociety.com/2412

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend