ซัมเมอร์ประเทศอังกฤษ

753

Summer UK 2020 

2 สัปดาห์เพียง 108,000 บาท จองภายใน ธ.ค. 2019 

#ซัมเมอร์อังกฤษ 🇬🇧เรียนภาษาอังกฤษพร้อมเที่ยว Harry Potter Studio #ไปเที่ยวด้วยกันมั๊ย

Summer UK 2020

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Oxford เมืองเเห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ ทำกิจกรรมท่องเที่ยว

เรียนเเละพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นด้วยการท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆของอังกฤษอย่างจุใจ!!

เที่ยวมหานครลอนดอน ผจญภัยในโลกแห่งเวทมนตร์ที่ Harry Potter สตูดิโอสุดมันส์!! London Eye เที่ยวมหานครลอนดอน

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด นั่งกระเช้า London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุด ในทวีปยุโรป เที่ยวบ้านกวีเอก Shakespeare’s Birthplace

ชมอดีตพระตำหนักพักผ่อนของกษัตริย์อังกฤษที่ Royal Pavillion เมือง Brighton พลาดไม่ได้ !! เข้าเยี่ยมชมปราสาทลีดส์ (Leeds Castle)

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ยังไม่หมดอายุเพื่อขอวีซ่า

2.ชำระค่ามัดจำโครงการจำนวน 30,000 บาท (หักจากค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหากยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ)

3.ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2020 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เงื่อนไขการจองโครงการ

กรอกใบสมัคร

• ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ

• ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

• ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ( ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2020 )

• ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 -12.00 น

โปรแกรมรวม

• ที่พักแบบ โฮมสเตย์ ห้องคู่ ( 1 ห้อง ต่อ นักเรียน 2 คน )

• รวมอาหาร เช้า และ เย็น อาหารกลางวันจะจัดเป็น Packed Lunch

• ค่าไปรับและจัดส่งที่สนามบิน • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 15 ชม ต่อสัปดาห์

• ปาร์ตี้ต้อนรับและอำลา และพิธีการจบหลักสูตร หนังสือเรียน , ประกาศนียบัตร และ ภาพถ่ายหมู่

• ไปท่องเที่ยวตามตารางหลังเลิกเรียนตอนบ่าย และสุดสัปดาห์ โดยรวมตั๋วและค่าเข้าชม และค่ารถไปท่องเที่ยวทุกอย่างหมดแล้ว

• ทุกกิจกรรมและการท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่ของเราดูแลตลอดโครงการ

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ลอนดอน

• ค่าประกันสุขภาพ

• ค่าวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

( ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ถึง 10 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกิน 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมือง โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งยกเลิกโปรแกรม ถ้ามีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน

• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว

โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการแสดงความเห็นชอบก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Thai Study Abroad Consultant หรือตัวแทนประจำจังหวัด

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม ฯ 10400 Tel 02-245-5845 , 061-6564159

www.thaistudyabroad.com Email:info@thaistudyabroad.com

ลงทะเบียนขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Loading
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend