https://www.thaistudyabroad.com

เรียนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอันดับ 1 นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1883 ในเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีนักเรียนมากกว่า 40,000 คน  โดยมีนักเรียนเกือบ 10,000 คนที่จบการศึกษาจากที่นี่เป็นประจำทุกปี วิทยาเขตหลักของเราตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์และเรามีทั้งหมด 4 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 1883

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่ง เมืองโอ๊คแลนด์ (ELA) จัดหาโปรแกรมภาษา อังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคนที่สนใจศึกษา ต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอน สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ (ELA)

• เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
• มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งทำความรู้จักกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆมากกว่า 35 ประเทศ
• ตั้งอยู่ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์กลางเมืองโอ๊คแลนด์
• มีห้องเรียนที่ทันสมัยและกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรองรับนักศึกษามากกว่า 400 คนขึ้นไป
• มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอน
• จัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์
ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (FCertEAP) ได้รับการอนุมัติ จากCUAP (คณะกรรมการโปรแกรม
การศึกษาในมหาวิทยาลัย)
• มีการบริการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
• บริการจัดหาที่อยู่แบบโฮมสเตย์และอพาร์ท-
เมนต์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา
• มีศูนย์การศึกษา ELAซึ่งเปิดดำเนินการ 7 วันต่อสัปดาห์ พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 90 เครื่อง
• มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
• เป็นศูนย์กลางการสอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และมีหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมสำหรับการสอบ IELTS
• มีหลักสูตรประกาศนีบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (CELTA) และเป็น ศูนย์ฝีกอบรม CELTA ที่ได้รับการอนุมัติมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) จนเติบโตเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และการศึกษาชั้นเยี่ยมระดับนานาชาติ
• ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก *
• เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีนักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีจำนวนมากที่สุดในประเทศ **
• เปิดหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มากกว่า 150โปรแกรมในหลากหลายสาขาวิชาตามคณะต่างๆ:ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• เป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากที่สุดในสาขาวิชาต่างๆ
• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในตัวเมืองสะดวกที่จะไปร้านค้าตลาด โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงผลงานศิลปะ ห้องสมุดสาธารณะ แหล่งบันเทิง และร้านอาหาร
• มีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และมีแหล่งข้อมูลรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งคอยบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ
• สามารถพาคุณไปยังส่วนอื่นๆของโลกผ่านโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า 100 แห่งใน 25 ประเทศ
* QS World University Rankings 2013/2014 (สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก)** รายงานเกยี่ วกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามการประเมินประสิทธิภาพ พ.ศ.2555 (2012)

 

ภาษาอังกฤษทั่วไป [Global English Plus]ระดับ:เริ่มต้นพื้นฐาน พื้นฐาน ปานกลางขั้นต้น ปานกลาง ปานกลางขั้นสูง และ ระดับสูงระยะเวลา: ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ 
วันที่เริ่มต้น: ทุกวันจันทร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเหมาะสำหรับนักศกษาที่ต้องการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชวิตประจำวัน รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมตัวเขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชงวิชาการ

หลักสูครภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (EPUS) [English Pathway for Undergraduate Studies (EPUS)]ระยะเวลา: 10

แนวทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย (EPPS)[English Pathway for Postgraduate Studies (EPPS)] ระยะเวลา: 10 สัปดาห์

EPPS เป็นโปรแกรมเตรียมฝึกหัดภาษาอังกฤษระยะเวลา 10สัปดาห์สำหรับเตรียมความพรอ้มดา้นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยตรง หลักสูตรนี้ได้รวมทั้งภาษาอังกฤษเชงวิชาการขั้นสูงและภาษาอังกฤษ เชงวิชาการเฉพาะทางไวดวยกัน นักศึกษาที่เรียนสำเร็จหลักสูตรนี้และได ้เกรดตามที่กำหนดไม่ต ้องสอบ IELTSหรือการสอบอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

วันนี้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์, มีนักเรียนมากกว่า 40,000คน ในแต่ละสาขาวิชาหลัก: ศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, ศิลปะและการอุตสาหกรรม การศึกษาวิศวกรรมกฎหมาย, การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ เกือบทั้งหมดพนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และมีการวิจัย

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ข้อมูลและการศึกษา

ได้รับการจัดอันดับสูงสุดระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกจากการจัดอันดับของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้จับอันดับในอันดับที่ 200 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยการศึกษาระดับสูงโดยนิตยสารไทม์  ซึ่งเป็น100 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS และมีคะแนนสูงสุด5 ดาวพลัสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยยังเป็นที่สูงสุดอันดับที่นิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับเซี่ยงไฮ้เจียวตองของมหาวิทยาลัยโลกอีกด้วย

ตั้งอยู่ในเมืองชั้นนำ


มหาวิทยาลัยวิทยาเขตเมืองหลักของโอ๊คแลนด์ตั้งอยู่ในใจกลางของโอ๊คแลนด์ซึ่งเป็นอันดับที่สามจาก 223 เมืองทั่วโลกเพื่อคุณภาพของที่อยู่อาศัยในปี 2014  (ดู www.mercer.com/qualityofliving )

สถานที่ตั้ง

  • ท่าเรือโอ๊คแลนด์
  • ชายหาดที่สวยงามและพุ่มไม้เขียวขจี

ทำให้มันเป็นสถานที่ที่ดีในการศึกษาและการทำงาน และยังใกล้กับเมืองธุรกิจของนิวซีแลนด์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่นี่  ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาแพทย์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่โรงพยาบาลโอ๊คแลนด์ซิตี้ในขณะที่คณะนิติศาสตร์อยู่ในระยะที่สามารถเดินถึงศาลและ บริษัท กฎหมายที่สำคัญ โรงเรียนธุรกิจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ บริษัท ชั้นนำโอ๊คแลนด์และนักวิชาการจากคณะของเราวิศวกรรมศาสตร์โรงเรียนประชากรสุขภาพและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางแผนทำหน้าที่ในถังคิดว่าจะช่วยสร้างอนาคตของเมือง

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์มีความสำคัญระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นสมาชิก Universitas 21 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก – consortia ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ วันนี้นักเรียนมากกว่า 4,000 คน ทั้งที่เป็นคนต่างชาติจาก 93 ประเทศเลือกที่จะเรียนที่นี่ในขณะที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ในต่างประเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาช่วยให้นักเรียนนิวซีแลนด์ที่จะใช้จ่ายหนึ่งหรือสองภาคการศึกษาที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยกว่า 90 คู่ค้าแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Send this to a friend