ข้อมูลไอร์แลนด์

149

Image result for beautiful ireland city

เงื่อนไขวีซ่าบางส่วนและหลักเกณฑ์การเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่ใช่นักศึกษาที่ไม่ใช่ EEA

หากคุณกำลังยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อทำหลักสูตรภาษาอังกฤษในไอร์แลนด์เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าเป็น  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ recognised English language school ที่ได้รับการยอมรับ

เงื่อนไขหลักในการเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาและ Non-Degree Program Non EEA student คือ: –

 • ระยะเวลาสูงสุดที่นักเรียนอาจอยู่ในไอร์แลนด์เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่ระดับภาษาจะต้องไม่เกิน 3 ปี
 • ต้องมีการรวบรวมเงื่อนไขด้านล่างด้วย
  • คุณต้องได้รับจดหมายรับรองจากวิทยาลัยยืนยันว่าคุณได้รับการยอมรับและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มวันแบบเวลาเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงในแต่ละวันระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.
  • คุณต้องมีหลักฐานว่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับวิทยาลัยแล้ว ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมของคุณต่ำกว่า 6,000 ยูโรค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระล่วงหน้า
  • คุณต้องมีสิทธิ์ใช้ 3,000 ยูโรในการลงทะเบียนครั้งแรก นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว
  • คุณจะต้องแสดงประกันสุขภาพตามระยะเวลาเรียน
  • หลักสูตรภาษาแบบ Full Time นั้นประกอบด้วยการลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 25 สัปดาห์ และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดตลอดหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 375 ชั่วโมง
  • การเข้าเรียนจะต้องอยู่ระหว่างช่วง Daytime หมายถึง ต้องเรียนในช่วงเวลาระหว่างเวลา 8.00 – 18.00 น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้องมีวันเรียนอย่างน้อย 3 วันขึ้นไ
  • การเข้าเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 85% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
  • นักศึกษาต้องทำข้อสอบวัดผลเมื่อจบหลักสูตร (นักศึกษาที่ไม่ทำตามความต้องการนี้จะไม่ได้รับวีซ่าอีก)
 • เมื่อไปถึงที่ไอร์แลนด์ >> การลงทะเบียนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอรับใบอนุญาตเข้าเมือง (Immigration permission and registration card)
  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐาน จดหมายตอบกลับจากทางสถาบัน เพื่อยืนยันว่าได้สมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนอย่างเป็นทางการในหลักสูตรแบบ Full Time และเวลาเรียนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในช่วง Day-time (08.00 – 18.00 น.) ที่มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ชำระค่าเรียนกับทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว
  • นักเรียนต้องแสดงหลักฐานว่า สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนจำนวนไม่น้อยกว่า €3,000 ในการลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งเงินส่วนนี้ต้องแยกต่างหากจากค่าเรียน
  • นักเรียนต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ (Private Medical Insurance) โดยสามารถเลือกทำประกันแบบรายบุคคล หรือประกันแบบกลุ่มซึ่งทางสถาบันเป็นผู้จัดการให้ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพตามรายละเอียดนี้
  • ในทุก ๆ สถาบันจะต้องอยู่ในข้อตกลงการคุ้มครองผู้เรียน (Learner Protection) ซึ่งหมายความว่า ในจดหมายตอบรับ จากทางสถาบัน จะต้องมีข้อความ การให้ความคุ้มครองกับผู้เรียน ระบุอย่าชัดเจนในเอกสาร
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน €300

การทำงานในไอร์แลนด์

นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ในหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาและทักษะของไอร์แลนด์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานในการทำงานในไอร์แลนด์

จากกันยายน 2016  นักเรียนถือตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องแสตมป์ 2 ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนและจาก 15 ธันวาคมถึง 1 มกราคม รวม ในช่วงเวลาอื่น ๆ นักเรียนที่ถือครองสิทธิ์ในการเข้าเมือง 2 แสตมป์จะถูกจำกัดให้ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การอนุญาตให้ทำงานสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุการอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในแสตมป์ 2

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาสามารถทำงานแบบสบาย ๆ ได้ที่:

 • ลงทะเบียนกับGNIB
 • ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับซึ่งนำไปสู่วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทักษะ
 • เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาที่ระดับ NFQ หรือสูงกว่าระดับ 7
 • กำหนดการศึกษาในช่วงวันอย่างน้อย 15 ชั่วโมง
 • รับค่าเล่าเรียนระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 25 สัปดาห์ต่อปี
 • ในโครงการอย่างน้อยหนึ่งปี

นักเรียนต่างชาติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะทำงานในไอร์แลนด์ต้องได้รับหมายเลขบริการสาธารณะ (PPS Number) นายจ้างสามารถจ่ายเงินให้พนักงานที่มีหมายเลข PPS ได้โดยปกติเงินจะถูกจ่ายให้กับบัญชีธนาคารของไอร์แลนด์เท่านั้น นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมสากล (USC) การจ่ายเงินประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (PRSI) กฎหมายการจ้างงานและข้อกำหนดด้านภาษีอากร 

 ค่าจ้างขั้นต่ำของไอร์แลนด์คือ€ 9.15 ต่อชั่วโมง

สรุป

นร สามารถทำ part time ได้ 20 ชม ต่อสัปดาห์

โดย นร ทำ pre entry visa เข้าประเทศ

นร ต้องจ่ายค่าเรียนเต็มก่อนที่ได้รับเอกสารไปทำวีซ่า

นร ต้องเตรียมเงิน 3000 euro ประมาณ 117,000 บาทไปเปิดบัญชีเมื่อไปถึงและค่าวีซ่า 300 euro

นร ได้วีซ่าอยู่เรียน 8 เดือน  เรียน 25 weeks และ holidayได้ ประมาณ 10 weeks

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend