TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

53

ข้อสอบสำหรับสมัครเรียนต่อ 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ

สถานศึกษาในต่างประเทศ จะรับพิจารณานักศึกษาเข้าศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีคะแนน GPA อย่างน้อย 2.00  สำหรับระดับปริญญาโท GPA = 2.3 ขึ้นไป ทั้งนี้ในบางประเทศ นักเรียนต้องผ่านหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบตามระบบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ขี้นอยู่กับเกษณ์การรับนักศึกษาแต่ละแห่ง

เงื่อนไขของแต่ละประเทศและสถาบันการศึกษาอาจแตกต่างกันออกไป ส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มักใช้ผลการทดสอบมาตรฐานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา นักเรียนจึงควรฝึกฝนความสามารถทางภาษาดังกล่าวให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด โดยการทดสอบที่สำคัญ มีดังนี้

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

       TOEFL เป็นข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ กล่าวได้ว่า TOEFL เป็นการสอบแบบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบัน มีวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 8,500 แห่งและองค์กรมากกว่า 130 ประเทศ ที่ยอมรับคะแนนผลสอบ TOEFL การสอบ TOEFL iBT เป็นการสอบในรูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทักษะในเชิงประยุกต์ และผลการสอบจะให้ข้อมูลที่ดีกว่าเกี่ยวกับความสามารถในการติดต่อสื่อสารของ ผู้สอบ นอกจากนักศึกษาต่างชาติจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของภาษาแล้วยังจะต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ETS ได้พัฒนาการสอบ TOEFL iBT ในรูปแบบใหม่ขึ้นโดยเป็นการสอบที่ช่วยให้แต่ละบุคคลได้แสดงออกถึงความสามารถของทักษะภาษาอังกฤษ

ใช้เวลาทดสอบ 4 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ets.org/toefl

ผลสอบ TOEFL IBT

ค่าสมัครสอบ TOEFLiBT ค่าสอบ $160 หากสมัครสอบปกติ แต่หากสมัคร 3 วันก่อนสอบ ต้องเสียค่าสมัครช้าอีก $35

ค่าบริการสอบ TOEFL ที่ท่านได้ชำระไปนั้นเป็นค่าบริการที่ครอบคลุมถึงรายงานผมสอบแบบกระดาษ 1 ฉบับและแบบ Online 1 ครั้ง รวมถึงรายงานผลการสอบอย่างเป้นทางการที่ ETS จะจัดส่งไปให้กับสถาบันการศึกษาหรือ องค์กรต่างๆที่ท่านได้เลือกไว้ตอนสมัครสอบ (จนถึง) 4 แห่ง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือ ลบออกรายละเอียดของผู้รับได้ทาง online จนถึงเวลา 22.00 น (เวลาท้องถิ่นในประเทศไทย) ของวันก่อนสอบ ETS จะจัดส่งรายงานผลสอบให้กับท่านและสถาบันการศึกษาภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ท่านสอบ

รายงานผลคะแนนสอบ TOEFL iBT คะแนนสอบของท่าน จะได้รับการใส่ข้อมูลเพิ่มในระบบ Online ภายในระยะเวลา 15 วัน ทำการหลังจากวันที่สอบ(โดยอาจมีข้อยกเว้นบางประการ) หลังจากนั้น จำทำการจัดส่งออกไปให้ผู้รับที่ท่านเลือกไว้ ท่านสามารถดูคะแนนสอบของท่านในแบบ Online ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านต้องมี user name และ password ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถดูผลคะแนนสอบของท่านหลังจากสอบเสร็จได้เหมือนกับการสอบ TOEFL ในแบบ Computer-based

ข้อสอบ TOEFL iBT ประกอบไปด้วยการสอบใน 4 ส่วนและการ รายงานผลคะแนน TOEFL iBTจะแยกแบ่งเป็นแต่ละส่วนคือ การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน และคะแนนรวม โดยมีช่วงคะแนนดังนี้

การฟัง (Listening) 0-30
การอ่าน (Reading) 0-30
การพูด (Speaking) 0-30
การเขียน (Writing) 0-30
คะแนนรวม (Total Score) 0-120

 

นอกจากรายงานคะแนนแบบตัวเลขแล้วก็ยังมีรายงานที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของท่าน และคำอธิบายถึงประเภทของงานในขอบข่ายของรายงานที่ผู้สอบสามารถทำได้ คะแนนของท่านจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบคำถามตอนสอบ ท่านต้องตอบคำถามอย่างน้อย 1 ข้อในส่วนของ Reading และ Listening ทั้งยังต้องเขียนอย่างน้อย 1 บทความ และทำข้อสอบในส่วนของ Speaking อย่างน้อย 1 ชุด จึงจะได้รับรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ

ระยะเวลาของการใช้ผลคะแนน คะแนนสอบ TOEFL มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ ดังนั้นในกรณีที่ท่านสอบครั้งหลังสุด เป็นเวลานานกว่า 2 ปีมาแล้ว ท่านต้องสอบ TOEFL ใหม่จึงจะสามารถขอรายงานผลการสอบได้

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend