GRE (Graduate Record Examination)

33

Image result for gre test logo

GRE (Graduate Record Examination)

เป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับ ผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา (มากว่าปริญญาตรีขึ้น)โดยบริหารและดำเนินการสอบโดย Educational Testing Service (ETS) การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบคือ GRE General Test และ GRE Subject Tests โดยทั่วไป หากสถาบันการศึกษาไม่ได้มีการกำหนดลงไปอย่างชัดเจนว่าต้องการผลสอบ GRE แบบ Subject Test ในสาขาวิชาอะไร จะหมายถึงผลสอบ GRE General Test หลักสูตรที่สถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่มักกำหนดให้นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ยื่นผลสอบ GRE ด้วยคือหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และหลักสูตรในระดับปริญญาเอก

 

การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
1. การสอบทั่วไป (General Test )
2. การสอบเฉพาะวิชาสาขา (Subject Test) ในวิชาต่างๆ 16 สาขา

การสอบทั่วไป (General Test ) เป็นการสอบ เพื่อวัดทักษะของผู้สอบที่มีอยู่ โดยวัดออกมา ในรูปของคะแนนของความสามารถทางภาษา คำนวณ และความสามรถ ในเชิงวิเคราะห์ การสอบใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที ในประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบ มาเป็นแบบ Computer Adaptive Test (CAT) ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ กว่า 20 วันในแต่ละเดือน และรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็วการสอบเฉพาะสาขาวิชา

(Subject Test) เป็นการสอบ เกี่ยวกับวิชาหลัก ในสาขาที่นักศึกษาต้องการเข้าศึกษา ซึ่งจะมีทั้งหมด 16 วิชาผู้สอบ ว่าต้องการผลคะแนนการสอบ Subject Test หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้จะหมายถึงการสอบเฉพาะ General Test รายงานผลการสอบ

การสมัครสอบและสถานที่สอบ GRE General Test

เนื่องจากการสอบไม่ได้มีจัดขึ้นทุกวันที่ศูนย์สอบแต่ละแห่ง ดังนั้น ผู้สอบควรตรวจสอบกับ Regional Registration Center -RRC สำหรับประเทศไทย ในเรื่องของวันสอบที่ต้องการสอบเสียก่อน โดย Regional Registration Center-RRC สำหรับการติดต่อเพื่อการสมัครสอบในประเทศไทยคือที่

RRC Region 6-ASIA
โทรศัพท์: 60-3-7628-3333 (กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)
โทรสาร: 60-3-7628-3366

รายละเอียดของสถานที่สอบในประเทศไทย คือที่ Institute of International Education-IIE (Site Code: 8481) 6th Floor, Maneeya Center North 518/3 Ploenchit Road, Pathumwan Bangkok 10330 โทรศัพท์: +66 (0) 2652 0653

ผู้สอบสามารถสมัครสอบ GRE General Test ได้ 4 วิธีดังนี้

1. Web: เป็นการสมัครสอบแบบ Online (ซึ่งต้องชำระค่าสอบด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org/gre/
2. โทรศัพท์: ด้วยการโทรติดต่อไปที่ RRC ก่อนวันที่ต้องการสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ และต้องชำระค่าสอบด้วยบัตรเครดิต American Express , Discover, JCB, MasterCard , VISA  หรือ Voucher Number และเมื่อสมัครและชำระค่าสอบแล้ว ผู้สอบจะได้รับหมายเลขยืนยันการสอบ ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการสอบ และที่อยู่ของศูนย์สอบทางโทรศัพท์
3.  โทรสาร: ผู้สอบต้องส่งโทรสารแบบฟอร์ม International Test Scheduling Form (สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.ets.org/gre/) ที่กรอกครบถ้วนแล้วไปที่ RRC Region 6 โดยที่ RRC จะต้องได้รับแบบฟอร์มอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก สามารถชำระค่าสอบได้ด้วยบัตรเครดิต American Express , Discover, JCB, MasterCard , VISA  หรือ Voucher Number จากนั้น ผู้สอบจะได้รับหมายเลขยืนยันการสอบ ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการสอบ และที่อยู่ของศูนย์สอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์ (หรือทาง e-mail) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการสมัครสอบ ให้ติดต่อไปที่ RRC อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่ต้องการสอบ
4. ไปรษณีย์: ผู้สอบต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม International Test Scheduling Form พร้อมชำระค่าสอบ และจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่ RRC Region 6 โดยที่ RRC จะต้องได้รับแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก จากนั้น ผู้สอบจะได้รับหมายเลขยืนยันการสอบ ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการสอบ และที่อยู่ของศูนย์สอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการสมัครสอบ ให้ติดต่อไปที่ RRC อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่ต้องการสอบ

คะแนนและการจัดส่งรายงานผลการสอบ GRE  Subject Test

รายงานผลการสอบจะแสดงคะแนนรวมที่อยู่ในช่วง 200-990 โดยมีความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 10 คะแนน นอกจากนี้ ยังแสดงคะแนนย่อยในรายวิชา Biochemistry, Cell and Molecular Biology; Biology; และ Psychology ที่อยู่ในช่วง 20-99 โดยมีความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 1 คะแนน
รายงานผลการสอบ จะถูกจัดส่งไปให้กับผู้สอบและสถาบันการศึกษาได้ถึง 4 แห่ง ภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากวันสอบ โดยผู้สอบต้องเลือกสถสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRE สามารถดูได้ที่ www.gre.org

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend