https://www.thaistudyabroad.com

Wenzhou University

449

Wenzhou University North Campus College of Humanity, Ouhai, เวินโจว มณฑลเจ้อเจียง จีน

Welcome to Wenzhou University

Wenzhou University (WZU) เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นโดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งโดยการผสมผสานระหว่างวิทยาลัย Wenzhou ในปัจจุบัน และ มหาวิทยาลัย Wenzhou สมัยก่อน ในปี 1956 และ 1984

WZU ก่อตั้งในเมือง Wenzhou ที่สวยงามและรุ่งเรือง ในจังหวัด Zhejiang Wenzhou เป็นเมืองใกล้ชายฝั่งทะเลอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน Wenzhou เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมไปถึงการคมนาคมของภูมิภาคตอนใต้ของจังหวัด Zhejiang

WZU มี 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมือง Wenzhou’s Chashan University ซึ่งบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ WZU มีพื้นที่ทั้งหมด 1.7 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่อยู่อาศัย 820,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ในห้องสมุดมีการรวบรวมหนังสือโดยประมาณ 1.59 ล้านเล่ม มูลค่าของอุปกรณ์การสอนและอุปกรณ์การวิจัยมีทั้งหมด 200 ล้าน RMB

ในปัจจุบัน WZU มีวิทยาลัยทั้งหมด 20 แห่ง ประกอบไปด้วยนักเรียน 24,960 คน สมาชิกคณะต่างๆ คณะประสานงานและผู้ดูแล 1,950 คน และคณะอาจารย์ 1,310 คน

WZU มีหลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 55 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 9 สาขาหลัก Literature, Science, Engineering, Law, Education, Economics, History, Management and Art

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

 • เรียนทั้งหมด 4 ปี
 • เริ่มเรียนเดือน กันยายนของทุกปี
 • สอนในรูปแบบสองภาษา จีนและอังกฤษ
Courses Starting Date Duration Application Deadline Teaching Language Tuition Fee (RMB)
International Economy and Trade (College of International Cooperation) Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

English

20,000

Marketing (College of International Cooperation) Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

English

16,000

International Economy and Trade (School of Business ) Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

20,000

Economics Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Information Management and Information System Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Marketing Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Business Administration Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Social Work Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Legal Science Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Administration Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Pedagogy Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Primary Education Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Physical Education and Training Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Preschool Education Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Sports Education Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Social Sports Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Chinese Language and Literature Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Advertising Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

History Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

English Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Musicology Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Music Performance Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Fine Arts Study Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Artistic Design Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Engineering Design Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Mathematics and Applied Mathematics Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Information and Computation Science Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Statistics Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Educational Techniques Study Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Physics Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Electronic Information Science and Technology Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Electronic Information Engineering Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Communication Engineering Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Chemistry Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Applied Chemistry Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Materials Science and Project Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Chemical Engineering and Techniques Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Biological Technology Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Environmental Science Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Mechanical Engineering and Automation Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Industrial Engineering Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Servicing of Car Project Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Computer Science and Technology Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Network Engineering Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Civil Engineering Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Project Management Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Architecture Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

Dress Designing and Project Sep-01 2014

4 Years

Jun-30 2014

Chinese

16,000

เงื่อนไขหลักสูตรปริญญาตรี

 • จบการศึกษาจากมัธยมปลาย
 • ใบรับรองผลการศึกษา
 • ใบรับรองผลการสอบ HSK ระดับ 5
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • ใบสมัคร

 

หลักสูตรปริญญาโท

Courses Starting Date Duration Application Deadline Teaching Language Tuition Fee (RMB)
Applied Mathematics Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Physics of Condensed Matter Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Applied Chemistry Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Computer Application and Technology Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Physical Chemistry Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Theoretical Physics Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Special History Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Musicology Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

English Language and Literature Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Modern Chinese Literature Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Traditional Chinese Literature Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Linguistics and Applied Linguistics Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Physical Education and Training Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Curriculum & Teaching Methodology Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Folklore Study Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Organic Chemistry Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Theory of Literature and Art Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

Chinese Philology Sep-01 2014

3 Years

Jun-30 2014

Chinese

22,000

เงื่อนไขหลักสูตรปริญญาโท

 • จบการศึกษาจากปริญญาตรี
 • ใบรับรองผลการศึกษา
 • จดหมายแนะนำ 2 ฉบับจากอาจารย์
 • สำเนาใบรับรองผลสอบ HSK (ยกเว้นผู้ที่จบจากมหาวิยาลัยจีน)
 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

Fee Item

Sum (RMB)

Application fee for non-degree students ¥400 per person
Teaching materials fee ¥100 per semester
Insurance fee ¥300 per semester
Tuition for Trade-research and Study-tour fee ¥3200 per period
Tuition for Short-term Chinese Language Training fee ¥10000 per semester
Tuition for The Training Course of “Do Business To China” fee ¥20000 per academic year
Tuition for bachelor’s degree student or general advanced student fee ¥20000 per academic year
Tuition for master’s degree student or senior advanced student fee ¥22000 per academic year
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend