University of Surrey

90

โปรโมชั่น

University of Surrey เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Hospitality and Tourism Management มีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชา และมีหลักสูตรที่สามารถฝึกงานหลังเรียนจบสำหรับปริญญาตรี

University Of Surrey, Stag Hill, Guildford, สหราชอาณาจักร

University of Surrey เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 1966 ตั้งอยู่ที่เมือง Guildford, Surrey ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 17,000 คนโดย 35 % ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งแห่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Association of MBAs และเป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยในUGPN (University Global Partnership Network) รวมถึงมี Surrey International Institute (SII-DUFE) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันทางการศึกษาระหว่าง University of Surrey และ Dongbei University of Finance and Economics (SII-DUFE) ในประเทศจีน

University of Surrey เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรวิจัย โดยแบ่งออกเป็นคณะได้แก่ คณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะสหเวชศาสตร์ศาสตร์และแพทยศาสตร์ รวมถึงมีการก่อตั้งสาขาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมของแต่ละคณะ ได้แก่ สาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสาขาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน


การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับที่ 4 ในสหราชอาณาจักร โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 6 ในสหราชอาณาจักร โดย Times Higher education Student Experience Survey สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 8 ในสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 8 ในสหราชอาณาจักร โดย National Student Survey สำหรับปี 2557
 • อันดับที่ 9 ในสหราชอาณาจักร โดย Times Higher Education “Table of Tables” สำหรับปี 2558
 • อันดับที่ 11 ในสหราชอาณาจักร โดย The Times and Sunday Times University Guide สำหรับปี 2558
 • ได้รับรางวัล Queen’s Anniversary
 • ได้รับรางวัล Guildford Roll of Honour ในปี 2254 – 2557

คณะที่เปิดสอน

 1. คณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาย่อยได้แก่ สาขาวิชาดนตรีและสื่อ สาขารัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาการแสดง สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขากฎหมาย สาขาวรรณคดีและภาษา แผนกธุรกิจ
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ มีสาขาวิชาย่อยได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สาขาเคมี สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
 3. คณะสหเวชศาสตร์และแพทยศาสตร์ มีแผนกย่อยได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ชีวภาพและยา แผนกวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนกจิตวิทยา แผนกสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

 • Hospitality and Tourism

Surrey ISC students in the chemical engineering lab at the university

Study the Pre-Masters in Management, Finance and Economics
Study Pre-Masters Preparation in Engineering
Doing an experiment in science class
Improve your English for Masters study

ที่International Study Centre มีหลักสูตรต่างๆตามความสนใจทั้งศิลปะ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม แต่ละหลักสูตรจะชี้ให้คุณเห็นรูปแบบการสอนของสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกันก็ช่วยคุณพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้

หลักสูตร International Foundation Year และ Pre-Masters เป็นหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้เป็น 3 ภาคการศึกษา เมื่อคุณเรียนจบและได้รับผลการเรียนตามที่กำหนด คุณสามารถเริ่มเรียนในระดับปริญญาของคุณได้ที่มหาวิทยาลัย แต่ถ้าคุณต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้คะแนนที่ถึงตามเกณฑ์เพื่อเข้า International Foundation Year คุณสามารถลงเรียนหลักสูตร English Language Preparation programmes รวมถึงมีหลักสูตร English for Pre-Masters สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องการให้คะแนนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการถึงตามเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-Mastersได้

International Foundation Year (หลักสูตร 2 เทอม)

เป็นหลักสูตรของวิชาหลัก ทักษะการเรียนรู้ และการฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีต่อไป หลักสูตร Pathway 2 เทอมถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่คุณเลือก คุณสามารถเลือกจำนวนเทอมของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปริญญาที่คุณกำลังจะเข้าเรียน ทั้งนี้หลักสูตรต่างๆที่ International Study Centre ยังรวมองค์ประกอบทักษะอาชีพอีกด้วย

การประเมินผล

คุณจะถูกประเมินผลผ่านการสอบและงานต่างๆในรูปแบบของการนำเสนอผลงานและเรียงความ ผู้สอนจะช่วยเหลือคุณตลอดทั้งปีที่ International Foundation Year เพื่อช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อให้คะแนนถึงตามเกณฑ์สำหรับ International Foundation Year

เกณฑ์ในการสมัครเรียน International Foundation Year

 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี GPA 2.0 ในวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์ หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมี GPA 2.5
 • คะแนนภาษาอังกฤษถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด
Entry Requirement
Business, Economics, Law and Social Science Academic IELTS for UKVI 5.5 overall (minimum 5.0 in all subskills)
Engineering and Physical Sciences Engineering and Physical SciencesAcademic IELTS for UKVI 5.0 overall (minimum 5.0 in writing)
Life Sciences Academic IELTS for UKVI 5.5 overall(minimum 5.0 in all subskills)

Pre-Matsers

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับ1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ของวิชาเรียนหลัก ทักษะการเรียนและการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ในระกว่างที่คุณกำลังเรียนในหลักสูตร คุณจะได้พัฒนาความรู้เชิงลึกในขอบข่ายสาขาที่คุณเรียนผ่านห้องเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ทั้งนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทักษะการเรียน ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนตารางเฉพาะวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาโท ความสำเร็จในการแข่งขันของหลักสูตร Pre-Masters นำไปหลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ใดที่หนึ่ง

เกณฑ์ในการสมัครเรียนPre-Masters

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี GPA 2.0 ขึ้นไป
 • คะแนนภาษาอังกฤษถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด
Entry Requirement
1-semester Pre-Masters Academic IELTS for UKVI 6.0 overall (minimum 6.0 in writing and 5.5 in other skills)
2-semester Pre-Masters Academic IELTS for UKVI 5.5 overall (minimum 5.5 in all subskills)

English Language Preparation programme

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ช่วยคุณปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดของ International Foundation Year โดยระยะเวลาของการเรียนจะแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาที่คุณเลือกและระดับภาษาอังกฤษของคุณ

เกณฑ์ในการสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

Required English language level
Business, Economics, Law and Social Sciences and Life Sciences 1 semester : Academic IELTS for UKVI 5.0 overall (minimum 4.5 in all subskills)

2 semester : Academic IELTS for UKVI 4.5 overall (minimum 4.0 in all subskills)

Engineering and Physical Science 1 semester : Academic IELTS for UKVI 4.5 overall (minimum 4.0 in all subskills)

English for Pre-Masters

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่พร้อมสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท โดยระยะเวลาของหลักสูตรนี้จะขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของคุณ คุณสามารถลงเรียนได้ 1-2 เทอม หากคุณมีคะแนน IELTS 5.0 (5.0 in all bands) คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้เพียงแค่ 1 เทอม หรือถ้าคุณมีคะแนน IELTS 4.5 (4.5 in all bands) คุณต้องเรียนหลักสูตรดังกล่าว 2 เทอม ทั้งนี้นักเรียนของหลักสูตร Emglish for Pre-Masters ของ University of Surrey International Study Centre ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS อีกเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร Pre-Masters โดยนักเรียนของหลักสูตรนี้จะถูกวัดผลทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการผ่านเกรดของ International Study Centre (นักเรียนต้องสอบผ่านอย่างน้อย 40%ของทุกทักษะ)

เกณฑ์ในการสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

Entry Requirement
1-semester English for Pre-Masters Academic IELTS for UKVI 5.0 overall (minimum 5.0 in all subskills)
2-semester English for Pre-Masters Academic IELTS for UKVI 4.5 overall (minimum 4.5 in all subskills)
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend