https://www.thaistudyabroad.com

Shanghai Lixin University

236

Shanghai Lixin University of Commerce, Wenxiang Road, Songjiang, เซี่ยงไฮ้ จีน

Shanghai Lixin University of Commerce เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงภายใต้การปกครองของรัฐบาลเทศบาลเซียงไฮ้ ก่อตั้งเมื่อปี 1928 โดย Dr. Shu Lun Pan ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงในวิชาการบัญชีและการศึกษา ซึ่งได้รับฉายานามว่า เจ้าพ่อแห่งการบัญชีที่ทันสมัยในประเทศจีน มหาวิทยาลัยนี้มีนักเรียนมากกว่า 9,300 คน ส่วนใหญ่ศึกษาในหลักสูตรปริญญา 4 ปีเกี่ยวกับการค้า นอกเหนือจากนี้วิทยาเขตได้จัดหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาช่างซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 600 คน ศึกษาในระดับอนุปริญญา

Shanghai Lixin University of Commerce มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมายและ ศิลปศาสตร์ มีโรงเรียนเฉพาะด้าน 13 แห่ง หลักสูตรปริญญาตรี 22 หลักสูตร หลักสูตรปริญาโท 1 หลักสูตร คือ การบัญชี ในปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 10,000 คน กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ยื่งไปกว่านั้น Shanghai Lixin University of Commerce กำลังดำเนินการจัดหาหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักเรียน การศึกษาภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการศึกษาระดับปริญญาสำหรับนักเรียนนานาชาติ

เซี่ยงไฮ้

นครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่บนชายผั่งทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ทิศเหนือติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง ทิศใต้ติดกับอ่าวหังโจว ทิศตะวันตกติดมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง ทิศตะวันออกติดกับทะเลตงไห่ เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340.5 ตร.กม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยเป็นผืนแผ่นดิน 6,218.65 ตร.กม. และเป็นผืนน้ำ 121.85 ตร.กม. ทิศเหนือจรดทิศใต้คิดเป็นระยะทาง 120 ก.ม. ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกคิดเป็นระยะทาง 100 ก.ม. โดยมีแม่น้ำหวงผู่เป็นแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่านใจกลางเมืองเป็น ระยะทาง 80 กิโลเมตร ทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองสำคัญที่มีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

ภูมิอากาศ

เซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในขณะที่ฤดูหนาวและฤดูร้อนค่อนข้างยาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 18.4 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด -3.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,042.6 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนมากกว่าร้อยละ 70 วัดได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้อยู่ติดกับทะเลตงไห่ ทำให้ชายฝั่งทะเลของเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด โดยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจถึง 20 กว่าชนิด อีกทั้งมีพื้นที่ติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำจืดชนิดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญา

1. หลักสูตรปริญญาโท การสอบบัญชี

2. หลักสูตรปริญญาตรี : การบัญชี การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า บริหารธุรกิจ

  • เงื่อนไขในการสมัคร

– ต้องไม่ใช่พลเมืองจีน

– ต้องมีสุขภาพดี

-จบการศึกษาจากมัธยมปลาย

-อายุต่ำกว่า 35 ปี

-มีทักษะภาษาจีนในระดับดี

  • ค่าใช้จ่าย

– Application Fee 400¥, Tuition 18000 ¥ for arts

หลักสูตรแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมภาษาจีน

  • เงื่อนไขในการสมัคร

– ต้องไม่ใช่พลเมืองจีน

– ต้องมีสุขภาพดี

-อายุระหว่าง 16-80 ปี

  • เนื้อหาคอร์สเรียน : part of major courses and language & culture courses; cultural sightseeing.
  • ระยะเวลาในการศึกษา

– ระยะยาว 6 เดือน(1เทอม) หรือ 1 ปี สองเทอมต่อ 1 ปี ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนปลายเดือนกุมภาพันธ์ และภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนต้นเดือนกันยายน

-ระยะสั้น 1-3 เดือน

  • ค่าเล่าเรียน

– long-term:9000¥ per semester, short-term: 2200¥per month

หลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว

  • เงื่อนไขในการสมัคร

– ต้องไม่ใช่พลเมืองจีน

– ต้องมีสุขภาพดี

-อายุระหว่าง 16-80 ปี

  • เนื้อหาคอร์สเรียน : Listening, Speaking, Reading and Writing Courses of Chinese Language; culture courses; Taiji Kungfu and cultural sightseeing.
  • ค่าเล่าเรียน

– 6500¥/ two weeks(including meals and city sightseeing

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend