San Jose State University SAN JOSE

25

โปรโมชั่น

San José State University
Academic and Test Preparation

ค่าเล่าเรียน

9 สัปดาห์
$3,590
17 สัปดาห์
$5,790

San José State University, Washington Sq, San Jose, CA, สหรัฐอเมริกา

SJSU เป็นอันดับ 8 ในมหาวิทยาลัยของประชาชนในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท (San Jose State University) หรือ SJSU ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 23 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างบริเวณดาวน์ทาวน์เมืองซานโฮเซ

มหาวิทยาลัยรัฐซานโฮเซ่ตั้งอยู่ในใจกลางของ Silicon Valley – เมืองหลวงของเทคโนโลยีระดับโลกและนวัตกรรม

เมืองซานโฮเซ:

 • เมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ 3 ในแคลิฟอร์เนีย
 • เมืองที่ใหญ่ที่สุด 10 ในสหรัฐอเมริกา
 • 77 กม. ไปยังซานฟรานซิสและ 51 กิโลเมตรไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก
 • หนึ่งในทวีปอเมริกา 10 อันดับเมืองสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • หนึ่งใน “บิ๊กที่ปลอดภัยที่สุดเมือง” ในประเทศ (ที่มา: สำนักงานสืบสวนกลางแห่ง; 2012)
 • แดดกว่า 300 วันในแต่ละปี! เฉลี่ย 10 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 21 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคม

SJSU เป็น Silicon Valley # 1 ที่มาของผู้สำเร็จการศึกษาในการศึกษาด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และธุรกิจ

นักศึกษาประมาณ 31,000 คนจากนานาประเทศทั่วโลก จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ นักศึกษาชาติเอเชียนิยมมาเรียนต่อกันมาก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขา สาขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ศิลปะ และปริญญาโทสาขากิจกรรมบำบัด

มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทมีจุดเด่นหลายด้าน ข้อสำคัญคือบริษัทต่างๆ ในซิลิคอน วัลลีย์ว่าจ้างนักศึกษาเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยการคอมพิวเตอร์ และธุรกิจจากซานโฮเซสเตทเข้าทำงาน มากกว่าบัณฑิตที่เรียนจบจากสถาบันอื่นในสหรัฐ  ปัจจุบันภาควิชาต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหลักสูตรปริญญาในระดับรายวิชาออนไลน์บางส่วนหรือทั้งหมด แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านการศึกษากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสถาบันอุดมศึกษาทั่วอเมริกา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนรูปแบบ e-learning ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทำให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าห้องเรียนเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น แต่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาอย่าง iPods และเครื่องเล่น MP3 เข้าไปสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนเสมือนจริงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเวลาที่สะดวก

หลักสูตรออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับคือ โลกศึกษา (Global Studies) เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตของโลก การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผสมผสานวัฒนธรรม   การศึกษาทั่วโลกสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและงานปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานที่บ้านหรือต่างประเทศ

วิชาเอกแบ่งเป็น 4 สาขามุ่งเน้นศึกษาทวีปในโลก ได้แก่ ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา อัฟริกา หรือตะวันออกกลาง ผู้เรียนควรศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาท้องถิ่นในภูมิภาคส่วนที่ศึกษาเป็นวิชาเอก
เนื้อหาวิชาประกอบด้วยวิชาแกน Introduction to Global Studies และวิชาเลือกในหัวข้อต่อไปนี้ Geography & Environment, Global Business & Economics, Global History & Politics และ Global Cultures & Society

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library Information and Science) เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันในฐานะผู้นำทางการศึกษาออนไลน์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรให้ทางเลือกในการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%  นักศึกษาได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ การประชุมผ่านเว็บ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน

หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ รับนักศึกษาไม่เกิน 30 คนในแต่ละหลักสูตร เปิดรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นและมีความสนใจศึกษาในด้านกิจกรรมบำบัด เรียนจบแล้วต้องสอบรับประกาศนียบัตร (the national certification examination) และได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State License)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) รับสมัครนักศึกษาไม่เกินคอร์สละ 25 คนเรียนรวม 42 หน่วยกิต
การศึกษามุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ศึกษา และตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธและดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สามารถสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ        โดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทั้งองค์กรและชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของแต่ละพื้นที่
ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนประกอบด้วยค่าเล่าเรียน 24,150 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 764,300 บาท เท่ากับ 575 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วยกิต ประมาณ 18,200 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านหนังสือและอื่นๆ สำหรับระดับปริญญาเอก โดยทั่วไปปีละ 13,700 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 433,600 บาท
SJSU Gates

Learn English with International Gateways

San Jose State University ได้เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในปี 1975 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาตั้งแต่วันนั้นหลายพันคนจากกว่าหกสิบประเทศที่มีการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาสำหรับนักวิชาการมืออาชีพหรือส่วนบุคคลเหตุผล พนักงานและคณาจารย์นานาชาติเกตเวย์มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักเรียนต่างชาติเช่นคุณประสบความสำเร็จทั้งในและนอกชั้นเรียน

อาจารย์ทุกคนมีปริญญาโทหรือปริญญาเอกองศาและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนี่และต่างประเทศ ที่ปรึกษาของเราสามารถช่วยให้คุณวางแผนการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาซานโฮเซ่รัฐมหาวิทยาลัยหรือโอนไปยังวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น

I want to… For how long? Starting When?
 • Study academic English
 • Improve my English to get into university or college
9 or 17 weeks January, March, June, August, October
 • Take SJSU university courses
 • Study with American students
 • Experience American university life
17 weeks January or August
 • Improve my GMAT score
 • Develop English skills for MBA or other graduate business programs in the U.S.
17 weeks January or
August
 • Improve my English conversation and fluency
 • Learn about Silicon Valley and California culture
5 weeks June 27 – July 29, 2016
 • Apply for SJSU degree program after I meet the English requirement

Conditional Admission/Eligibility

การมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยรัฐซานโฮเซ่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ทางวิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่มีคะแนนไม่เพียงพอในการสอบ TOEFL หรือ IELTS การรับเข้าเงื่อนไขเป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะเรียนอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาที่อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์โปรแกรมภาษาอังกฤษ SJSU เร่งรัดจนกว่าคุณได้รับต้องสอบ TOEFL หรือคะแนน IELTS หลังจากที่คุณได้รับคะแนนที่คุณสามารถส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งใน San Jose State University หลักสูตรปริญญาผ่าน CSUMentor  

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend