Olympic College Seattle

40

Olympic College, Chester Avenue, เบรเมอร์ตัน วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

Olmpic College เป็นสถาบันรัฐบาลที่มีนักเรียนมากกว่า 13,000 คนต่อปี จัดตั้งในปี 1946 สถาบันมีวิทยาเขตอยู่ใน Bremerton, Poulsbo และ Shelton ซึ่ง Olympic College เป็นสถาบันที่ช่วยให้นักเรียนมีทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจ

Related image

ข้อมมูลทั่วไป

Olympic College มีเป้าหมายที่จะสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้แกนักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอาชีพตามที่คุณตั้งใจ วิทยาลัย Olympic (OC) เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Bremerton ของมลรัฐวอชิงตัน นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 70 สาขาวิชา อีกทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ และหลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา วิทยาลัยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 33 เอเคอร์ มีทิวทัศน์ของภูเขา Olympic, ภูเขา Rainier, เทือกเขา Cascade และทิวทัศน์ของปากน้ำเค็ม เมืองBremerton เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีชื่อเสียงในชายทะเลฝั่งตะวันตกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจให้ทำและมีหลายอย่างให้ค้นหาและสัมผัสมีเรือเฟอร์รี่บริการรับส่งไป-กลับระหว่างเมืองBremerton กับเมืองSeattle ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เมืองBremerton เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความแตกต่างของผู้คนคล้ายกับเมืองSeattle

OC Shelton Campus

จุดเด่นของ Olympic College

เมื่อศึกษาจนจบหลักสูตรสองปีแล้ว จะเหลือเพียงครึ่งทางเท่านั้นที่จะได้รับปริญญาตรี

 • รับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • จัดหลักสุตรติวเข้มภาษาอังกฤษ
 • จัดชั้นเรียนเล็กทำให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่
 • ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนไม่แพง
 • มีโฮมสเตย์สำหรับนักเรียน
 • มีการบริการติวเข้มโดยจัดหาคู่สนทนาเพื่อทักษะการพูด และฟัง รวมทั้งติวเข้มวิชาเขียน
 • มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการ
 • มีการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเพื่อสันทนาการและผ่อนคลาย 

การรับประกันการสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อนักเรียนได้เข้าเรียนที่ OC นักเรียนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับประกันการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำหนดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการยื่น นักเรียนต้องต้องยื่นใบประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาประกอบการขอและมีผลเรียนขั้นต่ำที่ระบุไว้ ซึ่งรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับประกันมีดังนี้

 • มหาวิทยาลัย Montana
 • มหาวิทยาลัย Pacific Lutheran
 • มหาวิทยาลัย San Francisco
 • มหาวิทยาลัย Central Washington
 • มหาวิทยาลัย Northern Arizon
 • มหาวิทยาลัย Washington Tacoma
 • มหาวิทยาลัย Western Washinton
 • มหาวิทยาลัย Oregon

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัครเรียน

 • ใบสมัครเรียนที่กรอกข้อมมูลสมบรูณ์แล้ว
 • ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือระดับวิทยาลัย, ใบแสดงผลการเรียน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบ TOEFL ซึ่งสามารถใช้ผลสอบระวัดระดับภาษาอังกฤษร่วมกับการสอบของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย (อนุปริญญา)

นักศึกษาสามารถทำการศึกษาจนจบในระดับอนุปริญญาตรีและทำการโอนย้ายหน่วยกิตจากปีการศึกษาที่หนึ่งหรือสองไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสี่ปีได้ นำเสนอหลักสูตรดังต่อไปนี้: อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (AA), อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (AS), อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) เปิดสอนสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา); วิศวกรรมศาสตร์; วิทยาการคอมพิวเตอร์; ศิลปะ, ดนตรี, ทัศนศิลป์, สื่อประสม; บัญชี, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์; ภาษาอังกฤษ, วรรณกรรมและสังคมศาสตร์; พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน

หลักสูตรอนุปริญญาเทคศิลป์ (ATA) ทำการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้มีปริญญาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงจากงานสาขานี้มาก่อน นำเสนอสาขาวิชาดังต่อไปนี้: ศิลปะการทำอาหาร, ธุรกิจ, พยาบาล, กายภาพบำบัด, สำนักงานเทคโนโลยี และสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิตของบางสาขาวิชาข้างต้นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษาที่สามหรือสี่ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นอีกด้วย ท่านสามารถไปดูข้อมูลทั้งหมดของหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ที่เว็บไซต์ของเรา

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ต้องการจะทำการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถเก็บหน่วยกิตไปด้วยได้ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ในหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาทุกวัน วันละสองถึงสี่ชั่วโมง วิทยาลัย Olympic (OC) เปิดสอนหลักสูตรนี้ในภาคฤดูร้อนด้วย

หลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญาตรี

นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถทำการศึกษาเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้หน่วยกิตของวิทยาลัยที่สามารถโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและเงิน

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend