Nova Institute Melbourne

296

โปรโมชั่น

ลดค่าเรียนเพียง $210/weekสมัครเรียน 20 สัปดาห์ Free 4สัปดาห์และ Free ค่าใบสมัคร $200

ค่าเล่าเรียน

3เดือน
$2,520
6เดือน
$4,200
9เดือน
$6,720
12เดือน
$8,400

Nova Institute of Technology, Queen Street, เมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย

Nova Institute of Technology เป็นสถาบันเอกชนตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาเครื่องมือทางธุรกิจ, การพิมพ์และศิลปะกราฟฟิก รวมถึงการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาและการเตรียมตัวสอบ IELTS

Nova Institute of Technology ตั้งอยู่ที่ Melbourne Central Business District ที่ ชั้น 10 , เลขที่ 140 Queen Street, Melbourne, Victoria 3000  สถาบันอยู่กลางเมือง Melbourneใกล้แหล่ง Shopping ร้านค้า และ ร้านอาหารมากมาย รวมทั้งเรื่องการเดินทางด้วย สะดวกมากๆค่ะ สำหรับน้องๆที่ต้องการไปฝึกภาษาจริงๆ ครูอาจารย์เป็นกันเองกับนักเรียน สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ในทุกๆเรื่อง

สถาบัน NIT นี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Flinders Street Railway Station ซึ่งเดินทางได้สะดวกสบาย พร้อมมีรถ tram และรถเมล์ที่จะออกจาก Queen Street อย่างมากมาย เป็นสถาบันเอกชนที่มีห้องเรียนเพียง 9 ห้องเรียน และเป็นห้องเรียนที่เป็นการเรียนขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นน้องจะสามารถเข้าถึงครุผู้สอนได้ง่าย เพื่อซักถามข้อสงสัยในบทเรียน นอกจากนี้ยังมีห้องคอมพิวเตอร์และห้องพักผ่อนหรือห้องครัวของนักเรียน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากมายและเพียงพอ

ระบบการเรียนการสอนในออสเตรเลียต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมนชั้นเรียน โดยการแสดงความคิดเห็น การถกเถียง และการทำวิจัยค้นคว้า นักเรียนที่ไปเข้าเรียนจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนให้ได้ และต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตัวเองอีกด้วย การเรียนการสอนของที่นี่ นักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเมื่ออยู่ในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในวิชา English Courses นักเรียนจะต้องจำเป็นต้องเข้าเรียนในทุกๆครั้งที่มีการทำการเรียนการสอน ถ้าหากไม่จำเป็นพยายามโดดเรียนโดยเด็ดขาด
โดยถ้าหากนักเรียนมีการขาดเข้าชั้นเรียนได้น้อยกว่า 85% นักเรียนจะต้องไปทำการปรึกษากับ Director of Studies and Provide โดยต้องอธิบายถึงเหตุผลของการขาดเรียนของตนเองให้ได้ และถ้าหากนักเรียนยังคงขาดเรียนอยู่ ทางตัวนักเรียนเองจะถุกรายงานผล ซึ่งอาจจะมีผลกระทบไปถึงวีซ่าของตัวนักเรียนอีกด้วย และอาจจะถึงขั้นให้ออกจากโรงเรียน ซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนจากทางโรงเรียน

อย่างไรก็ตามตัวนักเรียนเองนั้นก็สามารถที่จะทำเรื่องขอลาหยุดหรือขอลาพักการเรียนได้ในบางสถานการณ์ อาธิเช่น ป่วยจึงทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าห้องเรียนได้ หรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนเองหรือกับทางบ้าน นั้นก็คือครอบครัวของตัวนักเรียนนั่นเอง

ถ้าตัวเด็กนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้อย่างต่ำ 70% และมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ และอาจจะเกิดเหตุความจำเป็นที่ต้องให้หยุดเรียนหรือลาพักการเรียนตามที่แจ้งไปข้างต้น ตัวนักเรียนเองก็จะได้รับการพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
หริอในบางครั้งถ้านักเรียนจำเป็นต้องขอลาเพื่อไปสอบ หรือไปสัมภาษณ์ในการเข้าเรียนในที่ต่างๆ นักเรียนก็สามารถทำเรื่องแจ้งเข้าไปยังสถาบันได้อีกด้วย

หลักสูตรของทางสถาบัน

 1. Certificate III in Printing & Graphic Arts
 2. Certificate IV in Business
 3. Diploma of Management
 4. Certificate III in Electronics and Communication
 5. Diploma of Interactive Digital Media
 6. General English (GE)
 7. English Academic Purposes (EAP)
 8. IELTS Preparation
 9. English for High School

Business Management 

 • นักเรียนจะได้รับ Certificate IV in Business เมื่อนักเรียนเรียนสำเร็จการศึกษาจากที่นี่
 • คะแนน IELTS 5.0 – 5.5 หรือเทียบเท่า
 • หรือจบ Year 12 ของการเรียนระดับชั้นมัธยมในออสเตรเลีย โดยต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
 • สิ่งที่จะได้เรียน คือ การจัดการการประชุม การจัดการเรื่องการโฆษณาสินค้า การวิเคราะห์การค้าขายและการนำเสนอในที่ประชุม การทำงานแบบเดี่ยว และการทำงานเป็นทีม การจัดทำ Network การเขียนข้อความทางด้านธุรกิจแบบยาก รวมไปถึงการเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมืออาชีพ
 • สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน ตัวนักเรียนจะได้เปรียบในการได้เข้าเรียนที่นี่ เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว

DIPLOMA OF MANAGEMENT 

 • คะแนน IELTS 5.0 – 5.5
 • นักเรียนจะได้เรียนเรื่องการจ้ดการด้านการเงิน การจัดการบุคลากร การบริหารการจัดการเรื่องการปฏิบัติงานขององค์กร การทำโครงงานต่างๆ การเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ การเลือกคน การว่าจ้างคนและการลดกำลังคน การพัฒนาหรือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในที่ทำงาน และการรักษาขบวนการการทำงานให้เป็นไปตามระบบระเบียบ

ENGLISH COURSES

*** ก่อนจะเข้าเรียนนักเรียนจะได้รับการวัดระดับการเรียนว่านัก้รียนควรอยู่ในระดับไหนที่สุด

– GENERAL ENGLISH 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองเท่านั้น คือไม่ได้จะนำไปเรียนต่อ เพียงแต่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น โดยการเรียนจะได้เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน แล้วสามารถนำภาษาอังกฤษ๋ไปใช้ได้จริง โดยนักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดความสามารถอย่างสม่ำเสมอในแต่ละสัปดาห์

หลักสูตรนี้มี 4 ระดับ คือ

 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate

– ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในสถาบันวิชาชีพ (Vocational school ) หรือเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละในสาขาที่จะไปเรียนต่อ โดยเรียนพร้อมกับเพื่อนๆชาวออสเตรเลียและเพื่อนๆต่างชาติ โดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการติดต่อพูดคุยและ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่จะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่นักเรียนตั้งใจที่จะจะไปทำในอนาคต

หลักสูตรมีสอน 2 ระดับ คือ

 • Upper-Intermediate
 • Pre-Advanced

** แต่ละระดับเรียน 20 ชั่วโมงในระยะเวลา 12 สัปดาห์ (รวมเป็น 240 ขั่วโมง)

– IELTS PREPARATION 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการไปสอบวัดระดับ IELTs ให้ได้คะแนนตามที่ตนพอใจ โดยตัวนักเรียนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาการพูดให้คล่องแคล่วขึ้น ให้ตัวเองมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปด้วย มีความสามารถในการฟังเนื้อเรื่องและรู้จักการจับใจความสำคัญของเรื่องได้เป็นและเข้าใจ รู้จักการฟังรายละเอียดของเนื้อเรื่องและการเขียนเรียงความในหัวข้อเฉพาะเจาะจง น้องจะเข้าใจคำถาม ตีความของความหมายของคำถามได้เป็นและจะได้ตอบได้ถูกต้อง และยังมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันในห้องเรียนด้วย

หลักสูตรนี้มี 2 ระดับ คือ

 • Upper-Intermediate
 • Pre-Advanced 

**แต่ละระดับเรียน 12 สัปดาห์

– ENGLISH FOR HIGH SCHOOL PREPARATION

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้องๆมั่นใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมในออสเตรเลีย ซึ่งจะฝึกทั้งพูดและเขียนในหลายๆแบบ โดยต้องใช้ตำราที่กำหนดให้ที่จะมีคำศัพท์ต่างๆให้เรียนรู้มากมายรวมทั้งไวยากรณ์ และเนื้อหาให้อ่านมากมายหลากหลาย ซึ่งตำรานี้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับโดย National Curriculum ของ Australian Secondary Schools System

เนื้อหาที่เรียน

English for Secondary National Skills: 

หนังสือที่ใช้คือ National English Skills 7 & 8

หนังสือเล่มนี้จะมีแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษให้ทำมากมาย ซึ่งเราจะทำเป็นการบ้านหรือทำในโรงเรียนก็ได้

นักเรียนจะได้ฝึกอ่าน และเข้าใจเนื้อหาของเนื้อเรื่องมากขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดการเขียนทั้งทางด้าน narrative (การเล่าเรื่อง), informative และ argumentative essays.

English for Science : 

หนังสือที่ใช้คือ Science Dimensions 1 and 2 Essential Standards

หนังสือเล่มนี้สอนคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ให้ทำมากมาย

English for Humanities :

ใช้หนังสือ History 1 for Victorian Essential Learning Standards

หนังสือเล่มนี้ช่วยในการรู้จักประยุกต์ปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

เนื้อหาจะครอบคลุมเรื่องหลักๆคือ Communication (การติดต่อสื่อสาร) , ICT (information and communication technology)(ข้อมูลและการติดต่อด้วยเทคนิค) , Thinking and Design (ความคิดและการออกแบบ), Creativity and Technology (ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี)

English for Maths :

หนังสือที่ใช้คือ Prentice Hall Mathematics Course 1 and 2

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ด้านศัพท์ที่ใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ELECTRONICS 

 • เมื่อจบหลักสูตรจะได้ Certificate III in Electronics and Communication.
 • คะแนน IELTS 5.0 – 5.5
 • หรือไม่ก็จบการศึกษาระดับ Year 12 จากระบบการศึกษาของออสเตรเลีย
 • จะได้เรียนรู้การเลือกซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียง การติดตั้ง การทดสอบไฟ และทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า และระบบเครื่องเสียงทั้งหมด และเรียนรู้การซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบต่างๆของไฟฟ้าทั้งหมด และรวมทั้งระบบหรือเครื่องมือของเครื่องเสียงต่างๆ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องเสียง เป็นต้น

GRAPHICS AND MULTIMEDIA 

 • เมื่อเรียนจบจะได้รับ Certificate III in Printing and Graphic Arts (Graphic Pre-Pass)
 • คะแนน IELTS ให้ได้ 5.0 – 5.5 หรือจบ Year 12 ของสถาบันในออสเตรเลีย
 • พัฒนาทักษะของการออกแบบทางด้าน typography การทำ layout การเตรียมตัวเพื่อพิมพ์งาน หรือสแกนภาพ การทำภาพออกมาให้สวยงาม รู้จักวิธีการจัดตำแหน่งของภาพ และการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ให้ประยุกต์เข้ากับงานด้านออกแบบนี้
 • เรียนรู้เรื่องการทำภาพลง PDF การ capture และ edit ภาพdigital

Diploma of Interactive of Digital Media

 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานทางด้านออกแบบผ่านสื่อต่างๆ ผ่านงานศิลปะหรืองานบันเทิงหลายๆรูปแบบ
 • เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะของ graphic arts, web page development, 2D และ 3D animation
 • ทำ screen design, multimedia authoring, scripting languages and advanced HTML.
 • คะแนน IELTS ให้ได้ 5.0 – 5.5
 • หรือ จบ Year 12 ตามหลักสูตรของออสเตรเลีย
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend