Dongbei University Dalian

394

Dongbei University of Finance & Economics, Jianshan Street, Shahekou, ต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง จีน

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือชื่อย่อว่า “ตงฉาย” เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายทางทั้งด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 3 ของจีนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยจากผลสำรวจพบว่า นักศึกษาที่จบจากที่นี่มีโอกาสได้ทำงานในสายการเงินสูงมาก DUFE ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1952 ทำให้ DUFE เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีความทันสมัยผสมผสานอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว

DUFE ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน อยู่ที่เมืองต้าเหลียน (大连市; Dalian) มณฑลเหลียวหนิง (辽宁省; Liaoning) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับชายหาดและมีภูเขาโอบล้อม ทำให้บรรยากาศของมหาวิทยาลัยร่มรื่นและน่าเรียนมาก จุดเด่นที่นอกจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศแล้ว การเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารเรียนที่ทันสมัย ห้องพักที่สะอาด และยังอยู่ใกล้ๆ กับห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

Top 3 เหตุผลที่นักเรียนเลือก Dongbei มหาวิทยาลัยการคลังและเศรษฐกิจ

 1. มหาวิทยาลัยมีการจัดอันดับ 3 Top Ranked  ในประเทศจีนสำหรับหลักสูตรการเงินและเศรษฐศาสตร์
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในหมู่ผู้จ้างที่สุดในประเทศจีน
 3. การศึกษาในต้าเหลียนเป็นเมืองชายฝั่งทะเลและศูนย์บริการธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของมณฑลเหลียวหนิง และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยถูกยึดครองทั้งจากญี่ปุ่น และรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 จึงยังมีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างภายในตัวเมืองปัจจุบันต้าเหลียนมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเมืองต้าเหลียนตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิงล้อมรอบด้วยทะเล สามด้าน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ

เมือง Dalian 

ค่าเล่าเรียนของ Double-Degree Program และ UK Pathway Program อ้างอิงจากเงื่อนไขของ GIME และ DUFE

จ่ายค่าธรรมเนียมโดยยึดตามมาตรฐานของ Co-operative University

อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินจีน(หยวน) ต่อ ค่าเงินดอลล่าสหรัฐ คือ 7:1 การยึดสกุลเงิน(หยวน)จีนเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของเงินดอลล่าสหรัฐ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

 • เป็นทุนที่ช่วยเหลือค่าหน่วยกิตประมาณ 20 – 40 % โดยจะระบุในใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย และเป็นทุนที่ได้ตลอดหลักสูตร ปริญญาตรีได้ทั้ง 4 ปี / ปริญญาโทจะได้ทั้ง 2 ปี
 • จำนวนเงินช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการเรียน ซึ่งจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Skype ด้วย

ที่พักและค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน (หน่วย:หยวน/เดือน/คน)

ประเภท ที่พักในมหาวิทยาลัย ที่พักนอกมหาวิทยาลัย ค่าครองชีพ
ห้องคู่ 1100-1500 หยวน 1000-2000 หยวน  

1500-2000 หยวน

ห้องเดี่ยว 1400-1800 หยวน 2000-3500 หยวน

ขั้นตอนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

 1. ใบแสดงผลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ
 2. ใบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ
 3. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ3 หรือ HSK ระดับ 4ใหม่ หรือสูงกว่า หรือ BCT2 สำหรับหลักสูตร International Economy and Trade ยื่น HSK ระดับ 5 หรือระดับ4ใหม่ หรือ BCT3 สำหรับหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักศึกษาจีน ยื่น HSK ระดับ 6 หรือระดับ5ใหม่ หรือ BCT4

4.สำหรับผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่นคะแนนสอบ  IELTS 5.5

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ
 3. เอกสารตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. หลักฐานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

 1. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายจากหัวหน้างานในบริษัทที่เคยทำงาน จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ7 หรือ HSK ระดับ6 ใหม่

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. Personal Statement
 2. ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOFEL, IICLC, IELTS 6.5 โดยต้องเป็นผลภายในระยะเวลา 3 ปี

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด

ห้องอาหาร

ภาพบรรยากาศในงานรับปริญญา

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

สอบถามและขอรับรายละเอีย click

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน วันสิ้นสุดการสมัคร
BSc of Business Management 4 ปี 35,000 หยวน 31 กรกฎาคม
MSc of International Business Management 2.5 ปี 35,000 หยวน 31 กรกฎาคม
Double-Degree Program 3+1 ปี 35,000 หยวน 31 กรกฎาคม
UK Pathway Program 2+2 ปี 35,000 หยวน 31 กรกฎาคม
Certificate Program 1 หรือ 2 เทอม 17,500 หยวนต่อ เทอม 31 กรกฎาคม
Foundation Program 8 หรือ 16 สัปดาห์ 8,000/15,000 หยวน มีนาคม / พฤษภาคม / มิถุนายน
Summer Internship Program 6 สัปดาห์ 17,500 หยวน 8 พฤษภาคม
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend