Academy of Art University San Francisco

185

Academy of Art University, New Montgomery Street, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติ

Image result for Academy of Art University San Francisco

มหาวิทยาลัยอาคาเดมีออฟอาร์ต ( Academy of Art University) ก่อตั้งเมื่อปี 1929 ที่ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจิตรกร Richard S. Stephens ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่ง Creative Director ของ นิตยสาร Sunset Magazine. Richard S. Stephens และภรรยา Mrs. Clara Stephens ได้ร่วมกันเปิดโรงเรียนศิลปะแห่งใหม่ขึ้นใน loft (อาคารแบบที่มีเพดานสูง) ที่เช่าเพียงหนึ่งห้อง ณ. เลขที่ 215 ถนน Kearny โดยสอนวิชาโฆษณา เพียงภายในไม่กี่ปี ได้มีการรวมตัวมืออาชีพชื่อดังด้านศิลปะและดีไซน์ขึ้นเพื่อเป็นคณาจารย์ รวมทั้งปรัชญาของโรงเรียนได้ร่างขึ้นดังนี้ “มืออาชีพแห่งยุคนี้ สอนมืออาชีพในยุคหน้า” โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรขึ้นเพิ่มสาขา Fashion Illustration ในปี 1933 และมีสาขา Fine Art ในปี 1936

ในปี 1951 หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Stanford Dr. Richard A. Stephens จึงขึ้นรับตําแหน่งอธิการบดีโรงเรียนแทนผู้ปกครอง ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โรงเรียนได้เติบโตจากเดิมที่มีนักเรียนจํานวน 50 คนใน loft เช่า 2 ห้อง เป็นจํานวนนักเรียน 5,200 คนและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ในปี 1966 สํานักงาน Private Postsecondary and Vocational Education แห่งรัฐ California รับรองคุณวุฒิให้เปิดสอนหลักสูตรสําหรับปริญญาตรีทางด้าน Fine Art เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเมื่อปี 1977 และได้รับรองคุณวุฒิในปี 1983

ต่อมา Dr. Elisa Stephens ผู้เป็นหลานสาวของผู้ก่อตั้ง รับตําแหน่งอธิการบดีในปี 1992 Dr. Stephens มุ่งมั่นที่จะขยายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Academy of Art University ให้สอดคล้องกับความต้องการของอินดรัสตรีและเทคโนโลยี่ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้จัดเตรียมการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยการสอน ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน (state-of-the-art-facilities) ต่อมาในปี 2004 สถาบันได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเนื้อหาครอบคลุมโดยละเอียด

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 18,000 คน จึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีด้านศิลปกรรมศาสตร์, ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์, อนุปริญญา, ปริญญาโทด้านศิลปกรรมศาสตร์, ปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์, ปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตร มากกว่า 30 สาขาวิชา

โปรแกรมต่างๆที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัย Academy of Art เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท, ประกาศนียบัตร (Certificate Program) และ โปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านศิลปะและการออกแบบ (non-degree personal enrichment classes) วิชาต่างๆได้รับการรับรองวิทยะฐานะนั้น ยังเปิดสอนทาง online เรียนตามเวลาที่นักศึกษาสะดวกตลอด 24 ชม. หลักสูตรการเรียนทาง online เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการการศึกษาของนักศึกษาทั้งที่ศึกษาในแคมปัส ซานฟรานซิสโก หรือ เริ่มศึกษาจากประเทศไทย แล้วจึงมาศึกษาต่อที่ซานฟรานซิสโก หลักสูตรปริญญาสาขาต่างๆส่วนใหญ่แล้วสามารถเรียนทาง online ได้จนจบหลักสูตร.

 

หลักสูตรปริญญา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท:

Acting การแสดง (เปิดเฉพาะที่แคมปัส), Advertising โฆษณาวางแผนสื่อ, Animation & Visual Effects แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค, Architecture สถาปัตยกรรม, Art Education ครุศาสตร์ภาควิชาศิลปะ, Art History ประวัติศาสตร์ศิลป์, Fashion แฟชั่นและการจัดการ, Fashion Journalism รายงานข่าวแฟชั่น, Fashion Styling แฟชั่นสไตลิส , Fine Art จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, Game Design เกมดีไซน์, Graphic Design กราฟฟิค ดีไซน์, Illustration ภาพประกอบ, Industrial Design ออกแบบผลิตภัณฑ์, Interior Architecture & Design สถาปัตยกรรมภายใน, Jewelry & Metal Arts ออกแบบเครื่องประดับและงานโลหะ, Landscape Architecture ภูมิสถาปัตย์, Motion Pictures & Television ภาพยนตร์โทรทัศน์, Multimedia Communications นิเทศศาสตร์, Music production & Sound Design for Visual Media มิวสิคโปรดักชั่นและซาว์ดดีไซน์สำหรับวิชวลมีเดีย, Photography ถ่ายภาพ, Visual Development วิชวลดีเวลลอปเม้นท์, Web Design & New Media เวปดีไซน์และ นิวมีเดีย

 

  แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค่าเรียนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา Academic year (Spring and Fall) รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าห้องแล๊บและค่าธรรมเนียมวิชา,วัสดุอุปกรณ์,เครื่องเขียนและหนังสือ,ที่พักอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ US$36,600 (Spring and Fall)

ปริญญาตรี ปริญญาโท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำต่อปีการศึกษา (Online and Onsite) $18,840 $15,930
ค่าห้องแล๊บและค่าธรรมเนียมวิชา (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน Onsite เท่านั้น) $2,120 $3,500
ค่าวัสดุอุปกรณ์,เครื่องเขียนและหนังสือ (Online and Onsite) $2,140 $3,670
ที่พักอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน Onsite เท่านั้น) $13,500 $13,500
TOTAL $36,600 $36,600

การรับรองวิทยะฐานะ

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสถาบันสำคัญด้านการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้ The Western Association of Schools and Colleges (WASC) สมาคมที่รับรองมาตรฐานและวิทยฐานะของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกา, the National Association of Schools of Art and Design สมาคมโรงเรียนศิลปะและออกแบบ, the National Architectural Accrediting Board and the Council for Interior Design Accreditation สมาคมมัณฑนากรรับรองวิชาชีพและหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมภายใน , The National Architectural Accrediting Board (NAAB)สมาคมสถาปนิกรับรองวิชาชีพและหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (M.ARCH, B.ARCH in candidacy status)

 

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend