มีสามวิธีในการเข้ามหาวิทยาลัย DePaul:

1. DIRECT ENTRY

นักเรียนสามารถสมัครผ่านทาง GPP สำหรับ Direct Entry to DePaul มาตรฐานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยสำหรับระดับปริญญาตรีคือ 2.75 GPA และ TOEFL 80 หรือ IELTS 6.5 คะแนนแตกต่างกันไปตามแผนกการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเช่นคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล (CDM): 80 TOEFL ที่มีอย่างน้อย 17 ในแต่ละส่วนหรือ 6.5 IELTS; Kellstadt Graduate School of Business: 80 TOEFL ที่มีอย่างน้อย 20 ในแต่ละส่วนหรือ 7.0 IELTS

2. หลักสูตร PATHWAY ทั่วโลก

GPP ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติทางวิชาการ แต่ต้องเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา GPP ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษและการศึกษาร่วมกัน ข้อกำหนดดังกล่าวแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

3. PRE-SESSIONAL ภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่มีภาษาอังกฤษ จำกัด อาจต้องเรียนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบใน DePaul University's English Language Academy (ELA) ก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตร Extended Program ด้วยหลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร PATHWAY PROGRAM ความต้องการ ENTRY / EXIT

หลักสูตรปริญญาตรีข้อกำหนดรายการ GPPGPP ออกจาก DePaul University *
โครงการ ความยาว / เครดิต อังกฤษ เกรดเฉลี่ย อังกฤษ เกรดเฉลี่ย
เร่ง GPP 3 ไตรมาส

44 หน่วยกิต
70 TOEFL หรือ 6.0 IELTS หรือยกเว้นสำหรับนักเรียนที่จบระดับภาษาอังกฤษก่อนล่วงหน้าขั้นกลางของ EC 2.5 สำหรับวิทยาลัยธุรกิจและวิทยาลัยการศึกษา

2.3 สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งหมด
ต้องผ่าน WRD 103X กับ C หรือดีกว่า ต้องผ่านหลักสูตร ESL ทั้งหมดที่มี B หรือดีกว่า 2.5 สาขาวิชาทั้งหมด
GPP มาตรฐาน 4 ไตรมาส

46 หน่วยกิต
60 TOEFL หรือ 5.5 IELTS หรือยกเว้นสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลางด้านบนของ EC 2.5 สำหรับวิทยาลัยธุรกิจและวิทยาลัยการศึกษา

2.3 สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งหมด
ต้องผ่าน WRD 103X กับ C หรือดีกว่า ต้องผ่านหลักสูตร ESL ทั้งหมดที่มี B หรือดีกว่า 2.5 สาขาวิชาทั้งหมด
GPP ที่ขยาย 1 หรือมากกว่าหนึ่งในสี่ของหลักสูตร ESL ** 

4 4 

46 หน่วยกิต
55 TOEFL หรือ 5.0 IELTS หรือยกเว้นสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับกลางด้านภาษาอังกฤษระดับสูงของ EC 2.5 สำหรับวิทยาลัยธุรกิจและวิทยาลัยการศึกษา

2.3 สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งหมด
ต้องผ่าน WRD 103X กับ C หรือดีกว่า ต้องผ่านหลักสูตร ESL ทั้งหมดที่มี B หรือดีกว่า 2.5 สาขาวิชาทั้งหมด

* นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการทางออกจะได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย DePaul 
(ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของนักเรียนและความคืบหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษ) บวก 4 ใน 4 ของมาตรฐาน GPP

สมัครเข้าโครงการ GLOBAL PATHWAY / ออกจากที่ต้องการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาข้อกำหนดรายการ GPPGPP ออกจาก DePaul University *
โครงการ ความยาว / เครดิต อังกฤษ เกรดเฉลี่ย อังกฤษ เกรดเฉลี่ย
GPP มาตรฐาน 2 ใน 4 ของหลักสูตรการศึกษาและภาษาอังกฤษ

12 หน่วยกิต
70 TOEFL หรือ 6.0 IELTS หรือยกเว้นสำหรับนักเรียนที่จบระดับภาษาอังกฤษก่อนล่วงหน้าขั้นกลางของ EC CDM ^ 2.5 
KGSB ^ ^ 2.8
ต้องผ่านหลักสูตร ESL ทั้งหมดที่มี B หรือดีกว่า CDM: 3.0 GPA ขั้นต่ำ; 
KGSB: 3.0 GPA ขั้นต่ำ, รักษาเกรดเฉลี่ย 3.0 ในแต่ละหลักสูตร
GPP ที่ขยาย 1 หรือมากกว่าหนึ่งในสี่ของหลักสูตร ESL ** 

2 ใน 4 ของ

หน่วยกิตการศึกษาและภาษาอังกฤษ12 หน่วยกิต
60 TOEFL หรือ 5.5 IELTS หรือยกเว้นสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลางด้านบนของ EC CDM 2.5 
KGSB 2.8
ต้องผ่านหลักสูตร ESL ทั้งหมดที่มี B หรือดีกว่า CDM: 3.0 GPA ขั้นต่ำ; 
KGSB: 3.0 GPA ขั้นต่ำ, รักษาเกรดเฉลี่ย 3.0 ในแต่ละหลักสูตร

* นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการทางออกจะได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย DePaul 
** Graduate Extended Program ประกอบด้วยหนึ่งหรือสี่ของ Pre-Sessional English (ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของนักเรียนและความคืบหน้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษ) บวกสองในสี่ของ Graduate Standard GPP 
วิทยาลัยการคำนวณและสื่อดิจิทัล
^ ^ Kellstadt บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ