Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

วีซ่าเรียนต่อ ireland


Image result for beautiful ireland city


เงื่อนไขวีซ่าบางส่วนและหลักเกณฑ์การเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่ใช่นักศึกษาที่ไม่ใช่ EEA

หากคุณกำลังยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อทำหลักสูตรภาษาอังกฤษในไอร์แลนด์เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าเป็น  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ recognised English language school ที่ได้รับการยอมรับ

เงื่อนไขหลักในการเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาและ Non-Degree Program Non EEA student คือ: -

 • ระยะเวลาสูงสุดที่นักเรียนอาจอยู่ในไอร์แลนด์เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่ระดับภาษาจะต้องไม่เกิน 3 ปี
 • ต้องมีการรวบรวมเงื่อนไขด้านล่างด้วย
  • คุณต้องได้รับจดหมายรับรองจากวิทยาลัยยืนยันว่าคุณได้รับการยอมรับและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มวันแบบเวลาเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงในแต่ละวันระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.
  • คุณต้องมีหลักฐานว่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับวิทยาลัยแล้ว ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมของคุณต่ำกว่า 6,000 ยูโรค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระล่วงหน้า
  • คุณต้องมีสิทธิ์ใช้ 3,000 ยูโรในการลงทะเบียนครั้งแรก นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว
  • คุณจะต้องแสดงประกันสุขภาพตามระยะเวลาเรียน
  • หลักสูตรภาษาแบบ Full Time นั้นประกอบด้วยการลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 25 สัปดาห์ และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดตลอดหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 375 ชั่วโมง
  • การเข้าเรียนจะต้องอยู่ระหว่างช่วง Daytime หมายถึง ต้องเรียนในช่วงเวลาระหว่างเวลา 8.00 - 18.00 น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้องมีวันเรียนอย่างน้อย 3 วันขึ้นไ
  • การเข้าเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 85% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
  • นักศึกษาต้องทำข้อสอบวัดผลเมื่อจบหลักสูตร (นักศึกษาที่ไม่ทำตามความต้องการนี้จะไม่ได้รับวีซ่าอีก)
 • เมื่อไปถึงที่ไอร์แลนด์ >> การลงทะเบียนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอรับใบอนุญาตเข้าเมือง (Immigration permission and registration card)

  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐาน จดหมายตอบกลับจากทางสถาบัน เพื่อยืนยันว่าได้สมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนอย่างเป็นทางการในหลักสูตรแบบ Full Time และเวลาเรียนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในช่วง Day-time (08.00 – 18.00 น.) ที่มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ชำระค่าเรียนกับทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว
  • นักเรียนต้องแสดงหลักฐานว่า สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนจำนวนไม่น้อยกว่า €3,000 ในการลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งเงินส่วนนี้ต้องแยกต่างหากจากค่าเรียน
  • นักเรียนต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ (Private Medical Insurance) โดยสามารถเลือกทำประกันแบบรายบุคคล หรือประกันแบบกลุ่มซึ่งทางสถาบันเป็นผู้จัดการให้ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพตามรายละเอียดนี้
  • ในทุก ๆ สถาบันจะต้องอยู่ในข้อตกลงการคุ้มครองผู้เรียน (Learner Protection) ซึ่งหมายความว่า ในจดหมายตอบรับ จากทางสถาบัน จะต้องมีข้อความ การให้ความคุ้มครองกับผู้เรียน ระบุอย่าชัดเจนในเอกสาร
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน €300การทำงานในไอร์แลนด์

นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ในหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาและทักษะของไอร์แลนด์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานในการทำงานในไอร์แลนด์

จากกันยายน 2016  นักเรียนถือตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องแสตมป์ 2 ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนและจาก 15 ธันวาคมถึง 1 มกราคม รวม ในช่วงเวลาอื่น ๆ นักเรียนที่ถือครองสิทธิ์ในการเข้าเมือง 2 แสตมป์จะถูกจำกัดให้ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การอนุญาตให้ทำงานสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุการอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในแสตมป์ 2

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาสามารถทำงานแบบสบาย ๆ ได้ที่:

 • ลงทะเบียนกับGNIB
 • ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับซึ่งนำไปสู่วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทักษะ
 • เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาที่ระดับ NFQ หรือสูงกว่าระดับ 7
 • กำหนดการศึกษาในช่วงวันอย่างน้อย 15 ชั่วโมง
 • รับค่าเล่าเรียนระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 25 สัปดาห์ต่อปี
 • ในโครงการอย่างน้อยหนึ่งปี

นักเรียนต่างชาติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะทำงานในไอร์แลนด์ต้องได้รับหมายเลขบริการสาธารณะ (PPS Number) นายจ้างสามารถจ่ายเงินให้พนักงานที่มีหมายเลข PPS ได้โดยปกติเงินจะถูกจ่ายให้กับบัญชีธนาคารของไอร์แลนด์เท่านั้น นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมสากล (USC) การจ่ายเงินประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (PRSI) กฎหมายการจ้างงานและข้อกำหนดด้านภาษีอากร 

 ค่าจ้างขั้นต่ำของไอร์แลนด์คือ€ 9.15 ต่อชั่วโมง

สรุป

นร สามารถทำ part time ได้ 20 ชม ต่อสัปดาห์

โดย นร ทำ pre entry visa เข้าประเทศ

นร ต้องจ่ายค่าเรียนเต็มก่อนที่ได้รับเอกสารไปทำวีซ่า

นร ต้องเตรียมเงิน 3000 euro ประมาณ 117,000 บาทไปเปิดบัญชีเมื่อไปถึงและค่าวีซ่า 300 euro

นร ได้วีซ่าอยู่เรียน 8 เดือน  เรียน 25 weeks และ holidayได้ ประมาณ 10 weeks

 

http://www.icosirl.ie/eng/student_information/immigration_and_visas.html

 http://www.icosirl.ie/eng/student_information/working_in_ireland.html  สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อ Ireland  เรียนต่อไอร์แลนด์ Study and Travel Program in Ireland  เรียนต่อไอร์แลนด์  เรียนต่อไอร์แลนด์ ค่าใช้จ่าย  เรียนต่อ ireland ค่าใช้จ่าย  เรียนทำงานประเทศไอร์แลนด์ม  เรียนภาษาที่ dubline  เรียนต่อเมือง dublin  เรียนพร้อมทำงานที่ ireland  เรี

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view