Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Portland State University

Portland State University ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกที่สวยงามของสหรัฐอเมริกา อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติพอร์ตแลนด์ (Portland International Airport) เพียงไม่กี่นาที ด้วยจำนวนนักศีกษากว่า 28,000 คน ทำให้ Portland State เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิคและภูเขาแคสเคด ความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นชุมชนเมืองจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในงานด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการปกครอง เนื่องจากอยู่ใกล้กับชายหาดของมหาสมุทรแปซิฟิกและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ทำให้ Portland State เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักอาศัยและการศึกษาหาความรู้

ในแต่ละปี Portland State ต้อนรับนักศึกษาเกือบ 1,500 คน จาก 100 ประเทศ เข้าในชุมชนแห่งการศึกษา เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโอเรกอน Portland State จึงมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่นี่มากที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ นักศึกษาของ Portland State สามารถเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาได้มากกว่า 120 หลักสูตร ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก คุณจะพบว่าหลักสูตรการวิจัย และการสนับสนุน

ทางการศึกษาจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ 

ทำความรู้จักเมือง Portland

พอร์ตแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2008 คาดว่าจะมีประชากรประมาณ 575,930 คน ทำให้พอร์ตแลนด์เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 30 ของสหรัฐอเมริกา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่มรื่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

VDO Portland City 

ชม VDO , Portland State University 

สาขาที่เปิดสอน 

1. Undergraduate Programs : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor's degree)

มหาวิทยาลัย Portland State University เปิดสอนระดับปริญญาตรีกว่า 120 สาขาวิชาให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียน รายละเอียดสาขาวิชา 

2. Graduate Programs : หลักสูตรป.โท, ป.เอก และ Certificate ( Master's degree, Doctoral Degree, Graduate Certificate)

มหาวิทยาลัย Portland State University เปิดสอนระดับปริญญาปริญญาโทกว่า 70 สาขา, ระดับปริญญาเอกกว่า 18 สาขาวิชา และระดับ Graudate certifiacate 30 โปรแกรม 

3. Academic preparation : Intensive English Language Program : หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่นี่มีคุณภาพสูงมากเพราะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมายาวนาน 

 • Pre-Entry : Courses for Beginning level students
 • Levels 1-3 : Foundatioanl Courses
 • Level 4 : Acedemic Preparation Courses 
 • Level 5 : Academic Preparation Courses for Undergraduates
 • Level 5 : Acedemic Preparation Courses for Graduates 
 • Skills Enhancement Courses : IELTS, TOEFL, English Through Music, American Slang, Creative Writing, Intensive Pronouciation Clinic, Academic Vocabulary, Scientific & Technical Writng 

ตัวอย่าง ตารางเรียน :  เรียน 18 hours/week เรียน 3-4 ชม./ สัปดาห์ เรียน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 

บรรยากาศการเรียนการสอน 

บรรยากาศการเรียนการสอน 

การสมัครเข้าศึกษาที่ Portland State University

มีขั้นตอนที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ระดับการศึกษาต่างๆ ทางด้านล่างจะช่วยท่านได้ทราบว่าระดับการศึกษาใดเหมาะสมสำหรับคุณ

ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาที่รับเข้าใหม่: ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาที่รับเข้าใหม่(ปีหนึ่ง) ต้องเป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.0 (เทียบจากระดับการให้คะแนนแบบระบบคะแนน U.S. 4.0) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องส่งผลคะแนนของการสอบ S.A.T. หรือ A.C.T. อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสม G.P.A ที่ค่อนข้างต่ำ ผู้สมัครสามารถที่ส่งผลคะแนนของการสอบ S.A.T. 1000 คะแนน หรือ A.C.T. 21 คะแนน

ระดับปริญญาตรี ประเภทโอนหน่วยกิต: ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโอนหน่วยกิตต้องจบหลักสูตรที่สามารถโอนหน่วยการเรียนได้จากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเป็นระบบปีละสี่เทอม 30 หน่วยกิต(ไม่รวมหน่วยกิตของหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.25 (เทียบจากระดับการให้คะแนนแบบระบบคะแนน U.S. 4.0) หน่วยกิตที่ผู้สมัครต้องการใช้โอนนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแห่งนั้นจะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เทียบเท่ากับระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ได้รับปริญญา: ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี) จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแห่งนั้น จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจาก นี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด(G.P.A.) ในระดับปริญญาตรีทุกประเภทไม่ต่ำกว่า 2.50 (เทียบจากระดับการให้คะแนนแบบระบบคะแนน U.S. 4.0) เพื่อสิทธิในการสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.75 ในกรณีที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาแบบปกติ ผู้สมัครที่ได้ศึกษาวิชาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม G.P.A. ในระดับปริญญาโทอย่างต่ำ 3.00 และคะแนนเฉลี่ยสะสม G.P.A ในระดับปริญญาตรีของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณา

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 

 • หอพักในมหาวิทยาลัย
 • Homestay 
 • การปฐมนิเทศให้ข้อมูลแบบมืออาชีพ
 • ศูนย์ การเรียนรีู้ IELP
 • 24 ชม. บริการด้านคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียน
 • ห้องสมุดที่ทันสมัย
 • ศูนย์ออกกำลังกาย
 • ส่วนลดรถโดยสารสาธารณะสำหรับนักเรียนของมหาวิทยาลัย

Scholarships

ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนมากมายหลายทุน ตั้งระดับปริญญาตรีขึ้นไป แต่ละปีจะมีการเปิดรับสมัครทุนช่วงเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2558

 click เพื่อดูรายละเอียดทุนการศึกษา

บรรยากาศหอพักที่มหาวิทยาลัย 

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย

Neuberger Hall 724 SW Harrison St, Room 179 Portland, OR 97201

Street View :  Click 

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : เรียนต่อประเทศอเมริกา  study in usa  work and study in usa  เรียนภาษากับ Sprachcaffe language plus  sprachcaffe Language Plus Boston   Sprachcaffe Boston

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view