Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Dongbei University of Finance and economics

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือชื่อย่อว่า “ตงฉาย” เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายทางทั้งด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 3 ของจีนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยจากผลสำรวจพบว่า นักศึกษาที่จบจากที่นี่มีโอกาสได้ทำงานในสายการเงินสูงมาก DUFE ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1952 ทำให้ DUFE เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีความทันสมัยผสมผสานอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว

DUFE ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน อยู่ที่เมืองต้าเหลียน (大连市; Dalian) มณฑลเหลียวหนิง (辽宁省; Liaoning) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับชายหาดและมีภูเขาโอบล้อม ทำให้บรรยากาศของมหาวิทยาลัยร่มรื่นและน่าเรียนมาก จุดเด่นที่นอกจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศแล้ว การเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารเรียนที่ทันสมัย ห้องพักที่สะอาด และยังอยู่ใกล้ๆ กับห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

Top 3 เหตุผลที่นักเรียนเลือก Dongbei มหาวิทยาลัยการคลังและเศรษฐกิจ

  1. มหาวิทยาลัยมีการจัดอันดับ 3 Top Ranked  ในประเทศจีนสำหรับหลักสูตรการเงินและเศรษฐศาสตร์
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในหมู่ผู้จ้างที่สุดในประเทศจีน
  3. การศึกษาในต้าเหลียนเป็นเมืองชายฝั่งทะเลและศูนย์บริการธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของมณฑลเหลียวหนิง และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยถูกยึดครองทั้งจากญี่ปุ่น และรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 จึงยังมีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างภายในตัวเมืองปัจจุบันต้าเหลียนมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเมืองต้าเหลียนตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิงล้อมรอบด้วยทะเล สามด้าน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ

เมือง Dalian 


หลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี

หลักสูตร

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

วันสิ้นสุดการสมัคร

BSc of Business Management

4 ปี

35,000 หยวน

31 กรกฎาคม

MSc of International Business Management

2.5 ปี

35,000 หยวน

31 กรกฎาคม

Double-Degree Program

3+1 ปี

35,000 หยวน

31 กรกฎาคม

UK Pathway Program

2+2 ปี

35,000 หยวน

31 กรกฎาคม

Certificate Program

1 หรือ 2 เทอม

17,500 หยวนต่อ เทอม

31 กรกฎาคม

Foundation Program

8 หรือ 16 สัปดาห์

8,000/15,000 หยวน

มีนาคม / พฤษภาคม / มิถุนายน

Summer Internship Program

6 สัปดาห์

17,500 หยวน

8 พฤษภาคม

ค่าเล่าเรียนของ Double-Degree Program และ UK Pathway Program อ้างอิงจากเงื่อนไขของ GIME และ DUFE

จ่ายค่าธรรมเนียมโดยยึดตามมาตรฐานของ Co-operative University

อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินจีน(หยวน) ต่อ ค่าเงินดอลล่าสหรัฐ คือ 7:1 การยึดสกุลเงิน(หยวน)จีนเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของเงินดอลล่าสหรัฐ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

  • เป็นทุนที่ช่วยเหลือค่าหน่วยกิตประมาณ 20 – 40 % โดยจะระบุในใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย และเป็นทุนที่ได้ตลอดหลักสูตร ปริญญาตรีได้ทั้ง 4 ปี / ปริญญาโทจะได้ทั้ง 2 ปี
  • จำนวนเงินช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการเรียน ซึ่งจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Skype ด้วย

ที่พักและค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน (หน่วย:หยวน/เดือน/คน)

ประเภท

ที่พักในมหาวิทยาลัย

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย

ค่าครองชีพ

ห้องคู่

1100-1500 หยวน

1000-2000 หยวน

 

1500-2000 หยวน

ห้องเดี่ยว

1400-1800 หยวน

2000-3500 หยวน

ขั้นตอนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

1. ใบแสดงผลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ3 หรือ HSK ระดับ 4ใหม่ หรือสูงกว่า หรือ BCT2 สำหรับหลักสูตร International Economy and Trade ยื่น HSK ระดับ 5 หรือระดับ4ใหม่ หรือ BCT3 สำหรับหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักศึกษาจีน ยื่น HSK ระดับ 6 หรือระดับ5ใหม่ หรือ BCT4

4.สำหรับผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่นคะแนนสอบ  IELTS 5.5

5. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ

7. เอกสารตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. หลักฐานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายจากหัวหน้างานในบริษัทที่เคยทำงาน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ7 หรือ HSK ระดับ6 ใหม่

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. Personal Statement

2. ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOFEL, IICLC, IELTS 6.5 โดยต้องเป็นผลภายในระยะเวลา 3 ปี

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด

ห้องอาหาร

ภาพบรรยากาศในงานรับปริญญา
สอบถามและขอรับรายละเอีย
 
click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อประเทศจีน  เรียนต่อจีน   มหาวิทยาลัยตงฉาย  เรียนต่อ China  Dongbei University  Study in China with Dongbei University  Study in China Dalian  เรียนภาษาจีน  Study International Business at Dongbei University  English for university study  คอร์สเรีย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view