Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

MEGT Institute

MEGT (Australia) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่เมืองเมลเบิร์น เมื่อปี 1982 กลายเป็นหน่วยงานที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง จนเป็นองค์กรสำคัญระดับชาติ MEGT Institute ในเครือ MEGT (Australia) เป็นสถาบันจดทะเบียนหลักสูตวิชาชีพที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาวิชาชีพและโปรแกรมฝึกอบรมต่างๆ มีรางวัลความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา การันตีคุณภาพ เช่น Young Retailer of the Year Award, Minister’s Excellence Award เป็นต้น หลักสูตรของ MEGT Institute มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนความรู้ด้านวิชาการ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถสูงสุดในตลาดแรงงาน และสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด ให้แก่ชีวิตด้วยความสามารถของตัวเอง ทั้งนักเรียนและผู้จ้างงานที่มองหาลูกจ้างที่มีทักษะสูง เชื่อมั่นในคุณภาพของ MEGT Institute มาโดยตลอด เนื่องจากทางสถาบันมีหลักสูตร ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงการจัดการระดับสูง


จุดเด่นของสถาบัน

 •   เน้นสอนหลักสูตรวิชาชีพเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
 •   MEGT เป็นการรวมตัวกันระหว่างองค์กรธุรกิจและการศึกษา มีบริการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาในองค์กรที่เป็นพันธมิตรกัน
 •   เปิดสอนหลักสูตร Certificate และ Diploma สาขาการดูแลเด็ก, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การตลาด
 •   โดดเด่นด้านการเรียนการสอน Children’s Services ซึ่งเป็นอาชีพขาดแคลนของประเทศออสเตรเลีย
 •   ครูผู้สอนมีคุณภาพ เน้นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
 •   มีบริการการช่วยหางานพิเศษให้แก่นักเรียน
 •   นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกงาน และทำงานในสภาพแวดล้อมจริง
 •   มีงานรองรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลายๆ หลักสูตร
 •   เป็นสถาบันจัดฝึกอบรมที่จดทะเบียน และเป็นที่รู้จักของหน่วยงานอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานราชการ
 •   สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Aged Care     
 • Business & Management                 
 • Carpentry              
 • Children’s Services  : Certificate III in Children’s Services และ Diploma of Children’s Services (Early Childhood Education and Care)
 • Financial Service           
 • Frontline Management                
 • Hospitality                 
 • Marketing                
 • Retail                 
 • Training & Assessment                 
 • Transport & Logistics                 
 • Travel & Tourism                 
 • Short Courses                 
 • Skills Recognition                 
 • Community Pharmacy

หลักสูตรที่เป็นที่นิยมของสถาบัน

     Children’s Services  

 1. Certificate III in Children’s Services 
 2. Diploma of Children’s Services (Early Childhood Education and Care)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เด็กปฐมวัยเป็นที่นิยมมากจากผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะจำเป็นต้องทำงาน แต่นักเรียนจำเป็นต้องฝึกทักษะให้ชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อมีโอกาสดีในการจ้างงาน สถาบัน MEGT เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการอบรมแนะสอนในหลักสูตร Certificate III and Diploma of Early Childhood Education and Care เป็นอย่างมาก หลักสูตรที่สถาบันเปิดสอน เน้นเรื่องการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเน้นประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่เพื่อสามารถนำไปใช้ในอาชีพด้านการดูแลเด็กในตำแหน่งต่างๆ หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก และสร้างความมั่นใจเวลาต้องทำงานกับเด็กเล็ก และมีการจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการจริง 90% ของผู้เรียนที่จบการศึกษาจากที่สถาบัน ได้รับการจ้างงานจากนายจ้างอย่างมากมาย

ข่าวดี วีซ่าฝึกงานสำหรับน้องๆที่อยากจะอยู่ต่อในออสเตรเลีย

Training and Research Visa (subclass 402)- วีซ่าฝึกงานสำหรับน้องๆที่อยากจะอยู่ต่อในออสเตรเลีย

หลังเรียนจบหลักสูตร Diploma จาก สถาบัน MEGT Institue น้องๆมีสิทธ์ขอวีซ่าเพื่ออยู่ฝึกงานต่อในออสเตรเลียโดยสถาบัน MEGT Institute จะประสานงานเรื่องการขอวีซ่าดังกล่าวให้นักเรียนที่จบหลักสูตรจากสถาบัน

What is TRV ?

วีซ่า Training and Research Visa  sub class 402 หรือ TRV นั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาฝึกงานในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลาชั่วคราว  ไม่ว่าจะเป็นในสายอาชีพ วิจัย หรือว่าทางด้านการพัฒนาวิชาชีพก็ตาม ซึ่งเป็นว่าคนละประเภทกับวีซ่าทำงาน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (www.immi.gov.au)

ซึ่งสถาบัน MEGT ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดน (Department of Immigration and Border Protection) MEGT ให้มีสิทธิ์ประสานงานเรื่องวีซ่า TRV ให้นักเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียาบัตรสาขา Early Childhood Education and Care เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะด้านสาขาที่เรียนมามีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง สถาบัน MEGT มีบทบาทในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับขอวีซ่า TRV โดยจะจัดแผนการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 12 เดือนและจะประเมินผลทักษะความสามารถนักเรียนตลอดระยะเวลาอบรม จะเน้นฝึกอบรมในตำแหน่ง Child care center manager และจะมีการทำแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขานั้นๆอย่างเต็มที่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.immi.gov.au

How Can MEGT Institute help you get this visa?

สถาบัน MEGT จะช่วยประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่า TRV ประเภทนี้ได้อย่างไร

สถาบันจะสนับสนุนเรื่องขอวีซ่า TRV ให้นักเรียนที่จบหลักสูตรประกานียาบัตรวิชาชีพด้าน Diploma of Early Childhood Education and Care จากสถาบัน MEGT, เกณฑ์ที่นักเรียนจะได้รับสิทธ์สิทธิพิเศษนี้ก็ต่อเมื่อ นักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เข้าเรียนตามระยะขั้นต่ำที่สถาบันกำหนด
 2. มีผลการเรียนที่เป็นที่น่าพอใจในเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการประสานเรื่องวีซ่า TRV

แต่เนื่องจากสถาบัน MEGT เป็นเพียงสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจึงไม่สามารถให้คำแนะนำด้านวีซ่าได้อย่างเต็มที่ เพราะอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สถาบันจึงมีบทบาทเพียงแค่แนะนำและช่วยเหลือเรื่องวีซ่ากรณีที่นักเรียนต้องการยื่นขอวีซ่า TRV แต่สถาบันจะประสานงานให้อย่างเต็มที่ในขอบเขตที่สถาบันรับผิดชอบอยู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.immi.gov.au

What is the application process?

ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า TRV

MEGT Institute ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นหน่วยงานช่วยดูแลเรื่องกระบวนการขอวีซ่า TRV ให้นักเรียนที่สนใจ และระหว่างที่นักเรียนเรียนหลักสูตร Diploma of Early Childhood Education and Care  กับที่นี่ สถาบัน MEGT จะมีการจัดสัมมนากับหน่วยงาน MMMigration เพื่ออธิบายขั้นตอนการสมัครเพิ่มถ้านักเรียนสนใจก็ลงทะเบียนไว้ สถาบันจะประสานงานวีซ่าให้ แต่นักเรียนจะต้องพบ MMMigration กับหน่วยงานนี้เพื่ออธิบายถึงขั้นตอน การสมัครและการดำเนินการต่อขั้นตอนการสมัครแนะนำให้นักเรียนวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนจบหลักสูตร จะมีการให้คำแนะนำฟรี ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน ในสาขา Melbourne MMMigration จะให้คำแนะนำนักเรียนผ่าน Sky และแนะนำให้นักเรียนเตรียมความพร้อมคำถามที่สงสัยและทำการดำเนินการมาสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด

 Who can submit your visa application?

 หน่วยงานไหนจะรับผิดชอบยื่นวีซ่าให้นักเรียน

MEGT ทำงานร่วมกับสถาบัน MMMigration เท่านั้น ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการของวีซ่า TRV ทั้งหมด เหตุผลที่ MEGT เลือกสถาบันนี้ด้วยเหตุผลคือ

 • อยากให้มีจุดประสานงานจุดเดียวเพื่อประสานงานและแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการแกนักเรียน และลดโอกาสที่จะเกิดความยุ่งยากขึ้นกับนักเรียนระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า TRV
 • เพราะ MMMigration มีความรู้และประสบการณ์ในการขอวีซ่า
 • มีการพิสูจน์เรื่องคุณภาพและความสำเร็จในการบริการนักเรียนมายาวนาน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม MEGT เลือกรวมงานกับสถาบันคุณภาพอย่าง MMMigration
 • เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนและเอกสารในการดำเนินการจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัย

ดังนั้นหากนักเรียนต้องการให้ MEGT ดำเนินการด้าน TRV visa ให้ นักเรียนก็ต้องยอมรับให้ MMMigration ช่วยจัดการและประสานงานด้านวีซ่าให้ด้วยเพราะ MEGT จะทำงานร่วมกับหน่วยงาน MMMigration เท่านั้นในการประสานงานด้านวีซ่าด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

How much does MMMigration charge?

ค่าใช้จ่ายที่ MMMigration คิดในการดำเนินการ ขอวีซ่า TRV

MMMigration คิดค่าใช้จ่าย $5,500 AUD, ซึ่งรวมค่า visa และค่าให้คำปรึกษารวมถึงค่าธรรมเนียมในการจัดทำแผนงานการฝึกอบรมไม่รวมค่ารักษาพยาบาล การตรวจเช็คข้อมูลจากหน่วยงานกรมตำรวจถ้าจำเป็น หรือค่าแปล ค่าใช้จ่ายจะถูกคิดเป็น 2 ส่วนคือ ตอนเริ่มกระบวนการก่อนขอและตอนยื่นวีซ่า MMMigration จะเริ่มยื่นวีซ่าให้เมื่อได้รับจดหมายเสนองานจากนายจ้าง หรือ offer letter และนักเรียนมีการเซ็นต์สัญญาตกลงดำเนินการกับหน่วยงาน MMMigration เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

What do you need to apply for this visa?

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้

 • สถาบัน MEGT ยินดีจะช่วยนักเรียนในการประสานงานขอวีซ่า TRV โดยไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS หรือและไม่จำกัดอายุด้วย
 • ต้องมีใบจบหลักสูตร Diploma certificate in Early Childhood Education and care
 • ต้องมีนายจ้างรับรองในการอนุญาตฝึกงาน (นักเรียนต้องเป็นคนหานายจ้าง)
 • จดหมายเสนอการจ้างงานหรือ offer letter จากนายจ้างค่ะ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดเงินเดือน
 • CV เอกสารเกี่ยวกับประวัติการทำงาน
 • Passport
 • รูปถ่าย

What are your responsibilities to MEGT Institute when you apply for this visa?

ขอบเขตความรับผิดของนักเรียนที่มีต่อสถาบันเมื่อยื่นขอวีซ่า

สถาบัน MEGT จะทำหน้าที่ประสานงานละทำงานร่วมกับ MMMigration ในการประสานงานด้านวีซ่า และนักเรียนมีหน้าที่แจ้งให้ทางสถาบันทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่าง เช่นเมื่อเปลี่ยนที่อยู่และมีการเปลี่ยนหรือย้ายที่ทำงาน

How do you get a childcare centre to agree to nominate you?

คุณจะทำอย่างไรให้มีสถาบันฝึกอบรมเลี้ยงเด็กตกลงที่จะสนับสนุนให้คุณขอวีซ่า TRV

 • นักเรียนต้องมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้ในการทำงานขณะกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
 • เสนอทักษะความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ขณะที่คุณฝึกงาน
 • แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณให้นายจ้างเห็นในขณะที่คุณฝึกงาน
 • ถ้าคุณขอวีซ่าในเขตพื้นที่ที่คุณฝึกงาน มีโอกาสมากที่นายจ้างจะเห็นทักษะของคุณและจ้างคุณเป็นพนักงานประจำในอนาคต
 • ภายใต้กฎระเบียบการดูแลเด็กใหม่ นายจ้างต้องมีประกาศนียบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมแรงงานพนักงงาน
 • พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์และความเชื่อมั่นของคุณเพื่อเป็นจุดขายต่อนายจ้าง

Can you include your family on this visa?

คุณมีสิทธ์ขอวีซ่าประเภทนี้ให้คนในครอบครัวหรือไม่

คุณมีสิทธ์ขอวีซ่า TRV ให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณด้วย แต่คุณจำเป็นต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางหน่อยงาน MMMigration

ที่ตั้งสถาบัน 

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย study in australia study in sydney study in melbourne study in brisbane study in perth  work and study australia australia ออสเตรเลีย  study with MEGT  TRV visa  MEGT Institute  Study chiildcare in MEGT

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view