Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

Oregon State University


Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมือง Corvallis รัฐ Oregon ห่างจากเมือง Portland ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ มีผู้คนที่เป็นมิตร

ภายในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่นอาคารเรียนที่ทันสมัยและห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่ามีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอาจารย์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการสอนมากมาย

Top 100 Publics Schools in USA

Top 75 ด้าน Engineering ของสหรัฐอเมริกา และมีชื่อเสียงด้าน Business ( MBA

ข้อดีในการศึกษาที่ INTO OSU

 • เป็นก้าวแรกที่จะได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ของมหาวิทยาลัยระดับสูงสุด
 • จะได้ศึกษาในสถานที่ที่ปลอดภัย สงบสุข และเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในอเมริกา
 • ได้ใช้ชีวิต เรียนรู้ และสนุกกับนักเรียนจากประเทศอเมริกาและประเทศที่ใกล้เคียง
 • ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และทรัพยากรต่างๆที่สมบูรณ์แบบ
 • มีห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อการสอนที่ทั่วถึง
 • ได้รับรองการศึกษาซึ่งสามารถสมัครโปรแกรมปริญญาของ OSU ได้


คุณอาจจะมีสิทธิ์เข้าเรียนโดยตรงกับ OSU! หากมีคะแนนและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติเบื่องต้นในการสมัครตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัย Oregon State University

 •  TOEFL score of 80+ OR IELTS score of 6.5+
 • Do you have a GPA of 3.0+ on a 4.0 scale
 •  GRE/GMAT  สำหรับปริญญาโท

INTO Pathway Program เหมาะสำหรับ

 • นักเรียนมีคะแนนหรือ GPA ไม่ได้ตรงกับเกณฑ์
 • ไมี่มีผลภาษาหรือคะแนนภาษาไม่ถึงที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยนักศึกษาจะเรียนความพร้อมด้านภาษาและ Academic Program รายวิชาที่สมัครเรียน 3 เทอม และตามด้วยปริญญาตรีอีก 3 ปี หรือปริญญาโทในปีที่ 1 หรือ 2

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

General English 

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลภาษาหรือต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยเปิดรับสมัครทั้งปี และสมัครเรียนขั้นต่ำ 5 สัปดาห์ขึ้นไปคะ

Academic English สำหรับนักศึกษาทีมีคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนสามารถ Pathway เข้าสู่ปริญญาตรีและโท

คุณสมบัติการสมัคร

อายุ 16 ปี ขึ้นไป ไม่ต้องมีผลภาษา นักเรียนสามารถสอบวัดระดับเพื่อประเมิณว่าควรเรียนกี่เดือนในการ pathway เข้าสู่ระดับปริญญาได้ โดยใช้คะแนนเทียบดังนี้

Estimated AE Level TOEFL iBT       IELTS          PTE           Password    
2 32-44 3.5-4.0 38 or less 2-3
3 45-59 4.5-5.0 39-43 4-5
4 60 5.5 44 6
5 70 6.0 48 7
6 80 6.5 53 8

นักเรียนสามารถ Pathway เข้าเรียนหลักสูตรด้านล่างตามระดับภาษาอังกฤษดังนี้

Undergraduate Pathway 
Programs (Standard)

เตรียมพร้อมเข้าสู่ปริญญาตรี

Direct Undergraduate 
Admission

สมัครตรงปริญญาตรี

Graduate Pathway 
Programs (Standard)

เตรียมพร้อมเข้าสู่ปริญญาโท

Direct Graduate Admission

สมัครตรง

เรียนได้ระดับ Academic English Level 4 และได้เกรดขั้นต่ำ  C/P grade

เรียนได้ระดับ Academic English Level 6 และได้เกรดขั้นต่ำ  C/P grades

เรียนได้ระดับ  Academic English Level 5 ได้เกรด  C/P grades เรียนได้ระดับ Academic English Level 6 และได้เกรดขั้นต่ำ  B/P grade 

Osu Graduation Ceremony

Undergraduate Pathways

คือหลักสูตรเตรียมตัวเข้าสู่ปริญญาตรี โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มค้น และพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างละเอียด ควบคู่กับวิชานั้นๆ ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะเข้าสู่ปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 หลังากที่เรียนจบ

การรับสมัครสำหรับกหลักสูตร Pathway Program เข้าสู่ระดับปริญญาตรี

 • - จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • -  TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.5 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4
 • เปิดเรียน มีนาคม, กันยายและธันวาคม ตรวจสอบวันเปิดเรียนตามรายวิชาที่ต้องการศึกษาต่ออีกครั้ง
 • ระยะเวลาหลักสูตร 9- 12 เดือน

โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อโดยมีวิชาให้เลือกดังนี้ 

Intramural Field At OSU

Graduate Pathways

คือหลักสูตร Pre Master Program เตรียมตัวสำหรับเรียนต่อปริญญาโท โดยจะได้ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเข้มค้นและ  GMAT หรือ GRE

การรับสมัครสำหรับกหลักสูตร Pathway Program เข้าสู่ระดับปริญญาโท 

 • คุณมีผลสอบ TOEFL 80 หรือคะแนน IELTS 6.5+?
 • คุณมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปในระดับ 4.0?
 • คุณได้ GRE / GMAT (สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อโดยมีวิชาให้เลือกดังนี้ 

Engineering

Science

ทุนการศึกษา นักเรียนทุกคนที่สมัคร สามารถสมัครขอทุนเมื่อคะแนนถึงเกณ์รับสมัครของแต่ละหลักสูตร


นักเรียนสามารถเทียบคะแนนรับสมัครตรงกับหลักสูตร Pathway ดังนี้

Undergraduate Entry Requirements

  Direct Admission 1-term Accelerated Pathway 2-term Accelerated Pathway 3-term 
Standard 
Pathway
Academic Requirements

acadamic-icon

3.0+ GPA

High school diploma

3.0+ GPA

High school diploma

3.0+ GPA

High school diploma

2.5+ GPA

High school diploma

Language Requirements**

language-icon

80+
iBT TOEFL (16 subscores)

6.5+
IELTS

Level 6
Academic English completion

75+
iBT TOEFL (16 subscores)

6.0+ 
IELTS (5.5 subscores)

Level 6
Academic English completion

70+
iBT TOEFL

6.0 
IELTS

Level 5
Academic English completion

60+
iBT TOEFL

5.5 
IELTS

Level 4
Academic English completion

44+
PTEA

6
Password overall

Masters of Engineering (MEng) Pathway

Direct Admission สมัครตรง 1-term Accelerated Pathway 3-term Standard Pathway
Academic Requirements

3.0+ GPA
in final 90 credit hours

Entry is competitive

3.0+ GPA
overall and in final 2 years

2.75+ GPA
overall and in final 2 years

Undergraduate Degree   Same major Appropriate major (see Other Requirements below)
Language Requirements*

80+
iBT TOEFL (18 subscores)

6.5+
IELTS

 


Certain programs 
have higher minimum requirements

80
iBT TOEFL (18 subscores)

6.5
IELTS (5.5 subscores) 

Level 6
Academic English completion (B grades in all classes)

70+
iBT TOEFL (16 subscores)

6.0+
IELTS

Level 5
Academic English completion (C grades in all classes)

7
Password overall

Standardized Tests Varies by field

ECE/CS: no GRE required

All other MEng: GRE 301 with min. 146 V, 3.0 AW

Not required for entry to Pathway program

Masters of Business Administration (MBA) Pathway

Direct Admission 1-term Accelerated Pathway 2-term Accelerated Pathway 3-term Standard Pathway
Academic Requirements

3.0+ GPA
overall

Entry is competitive

3.0+ GPA
overall and in final 2 years

3.0+ GPA
overall and in final 2 years

2.75+ GPA
overall and in the final year

Undergraduate Degree Any major Business major Any major Any major
Language Requirements*

91+
iBT TOEFL (22 subscores)

7.0+
IELTS

91+
iBT TOEFL (22 subscores)

7.0+
IELTS (6.0 subscores) 

Level 6
Academic English completion (B grades in all classes)

80+
iBT TOEFL (18 subscores)

6.5+
IELTS (5.5 subscores) 

Level 6
Academic English completion (B grades in all classes)

70+
iBT TOEFL

6.0+
IELTS

Level 5+
Academic English completion (C grades in all classes)

7
Password overall

Standardized Tests GMAT: 500 with min. 20 V, 20 Q, 20 IR, 4 AW GMAT: 500 with min. 20 V, 20 Q, 20 IR, 4 AW GMAT: 500 with min. 20 V, 20 Q, 20 IR, 4 AW Not required for entry to Pathway program

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465 

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : Oregon State University  Into Pathway Oregon State University  เรียนต่อ Oregon State university  เรียนต่อปริญญาตรี อเมริกา  เรียนต่อปริญญาโท อเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view