Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

The University of Auckland

Image result for ela u of auckland

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1883 ในเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีนักเรียนมากกว่า 40,000 คน  โดยมีนักเรียนเกือบ 10,000 คนที่จบการศึกษาจากที่นี่เป็นประจำทุกปี วิทยาเขตหลักของเราตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์และเรามีทั้งหมด 4 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 1883 


สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่ง เมืองโอ๊คแลนด์ (ELA) จัดหาโปรแกรมภาษา อังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคนที่สนใจศึกษา ต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอน สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ (ELA)


• เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
• มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งทำความรู้จักกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆมากกว่า 35 ประเทศ
• ตั้งอยู่ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์กลางเมืองโอ๊คแลนด์
• มีห้องเรียนที่ทันสมัยและกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรองรับนักศึกษามากกว่า 400 คนขึ้นไป
• มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอน
• จัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์
ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (FCertEAP) ได้รับการอนุมัติ จากCUAP (คณะกรรมการโปรแกรม
การศึกษาในมหาวิทยาลัย)
• มีการบริการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
• บริการจัดหาที่อยู่แบบโฮมสเตย์และอพาร์ท-
เมนต์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา
• มีศูนย์การศึกษา ELAซึ่งเปิดดำเนินการ 7 วันต่อสัปดาห์ พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 90 เครื่อง
• มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
• เป็นศูนย์กลางการสอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และมีหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมสำหรับการสอบ IELTS
• มีหลักสูตรประกาศนีบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (CELTA) และเป็น ศูนย์ฝีกอบรม CELTA ที่ได้รับการอนุมัติมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) จนเติบโตเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และการศึกษาชั้นเยี่ยมระดับนานาชาติ
• ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก *
• เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีนักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีจำนวนมากที่สุดในประเทศ **
• เปิดหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มากกว่า 150โปรแกรมในหลากหลายสาขาวิชาตามคณะต่างๆ:ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• เป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากที่สุดในสาขาวิชาต่างๆ
• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในตัวเมืองสะดวกที่จะไปร้านค้าตลาด โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงผลงานศิลปะ ห้องสมุดสาธารณะ แหล่งบันเทิง และร้านอาหาร
• มีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และมีแหล่งข้อมูลรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งคอยบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ
• สามารถพาคุณไปยังส่วนอื่นๆของโลกผ่านโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า 100 แห่งใน 25 ประเทศ
* QS World University Rankings 2013/2014 (สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก)** รายงานเกยี่ วกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามการประเมินประสิทธิภาพ พ.ศ.2555 (2012)

ภาษาอังกฤษทั่วไป [Global English Plus]ระดับ:เริ่มต้นพื้นฐาน พื้นฐาน ปานกลางขั้นต ้น ปานกลาง ปานกลางขั้นสูง และ ระดับสูงระยะเวลา: ขั้นต่่ำ 2 สัปดาห์ 
วันที่เริ่มต้น: ทุกวันจันทร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเหมาะสำหรับนักศกษาที่ต ้องการปรับปรุงทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษในชวิตประจำวัน รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมตัวเขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชงวิชาการ

หลักสูครภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (EPUS) [English Pathway for Undergraduate Studies (EPUS)]ระยะเวลา: 10

แนวทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย (EPPS)[English Pathway for Postgraduate Studies (EPPS)] ระยะเวลา: 10 สัปดาห์

EPPS เป็นโปรแกรมเตรียมฝึกหัดภาษาอังกฤษระยะเวลา 10สัปดาห์สำหรับเตรียมความพรอ้มดา้นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยตรง หลักสูตรนี้ได้รวมทั้งภาษาอังกฤษเชงวิชาการขั้นสูงและภาษาอังกฤษ เชงวิชาการเฉพาะทางไวดวยกัน นักศึกษาที่เรียนสำเร็จหลักสูตรนี้และได ้เกรดตามที่กำหนดไม่ต ้องสอบ IELTSหรือการสอบอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

วันนี้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์, มีนักเรียนมากกว่า 40,000คน ในแต่ละสาขาวิชาหลัก: ศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, ศิลปะและการอุตสาหกรรม การศึกษาวิศวกรรมกฎหมาย, การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ เกือบทั้งหมดพนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และมีการวิจัย

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ข้อมูลและการศึกษา

ได้รับการจัดอันดับสูงสุดระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกจากการจัดอันดับของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้จับอันดับในอันดับที่ 200 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยการศึกษาระดับสูงโดยนิตยสารไทม์  ซึ่งเป็น100 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS และมีคะแนนสูงสุด5 ดาวพลัสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยยังเป็นที่สูงสุดอันดับที่นิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับเซี่ยงไฮ้เจียวตองของมหาวิทยาลัยโลกอีกด้วย

ตั้งอยู่ในเมืองชั้นนำ


มหาวิทยาลัยวิทยาเขตเมืองหลักของโอ๊คแลนด์ตั้งอยู่ในใจกลางของโอ๊คแลนด์ซึ่งเป็นอันดับที่สามจาก 223 เมืองทั่วโลกเพื่อคุณภาพของที่อยู่อาศัยในปี 2014  (ดู www.mercer.com/qualityofliving )

สถานที่ตั้ง

  • ท่าเรือโอ๊คแลนด์
  • ชายหาดที่สวยงามและพุ่มไม้เขียวขจี
ทำให้มันเป็นสถานที่ที่ดีในการศึกษาและการทำงาน และยังใกล้กับเมืองธุรกิจของนิวซีแลนด์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่นี่  ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาแพทย์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่โรงพยาบาลโอ๊คแลนด์ซิตี้ในขณะที่คณะนิติศาสตร์อยู่ในระยะที่สามารถเดินถึงศาลและ บริษัท กฎหมายที่สำคัญ โรงเรียนธุรกิจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ บริษัท ชั้นนำโอ๊คแลนด์และนักวิชาการจากคณะของเราวิศวกรรมศาสตร์โรงเรียนประชากรสุขภาพและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางแผนทำหน้าที่ในถังคิดว่าจะช่วยสร้างอนาคตของเมือง

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์มีความสำคัญระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นสมาชิก Universitas 21 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก - consortia ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ วันนี้นักเรียนมากกว่า 4,000 คน ทั้งที่เป็นคนต่างชาติจาก 93 ประเทศเลือกที่จะเรียนที่นี่ในขณะที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ในต่างประเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาช่วยให้นักเรียนนิวซีแลนด์ที่จะใช้จ่ายหนึ่งหรือสองภาคการศึกษาที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยกว่า 90 คู่ค้าแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยทั่วโลก


สอบถามรายละเอียดและสมัคร click 

Thai Study Abroad Consultant ตัวแทนแห่งประเทศไทย

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.comTags : ELA  ELA English Language Academy  สถาบันภาษา ELA  เรียนต่อ ELA New Zealand  ELA University of Auckland ดีไหม  สมัครเรียน ELA  เรียนภาษา 6 เดือน ELA  เรียนภาษาอังกฤษ ELA  เรียนต่อ ELA ค่าใช้จ่าย  ela university of auckland pantip  เรียนต่อปริญญาตรี Univer

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view