Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เรียนต่อปริญญาตรีนิวซีแลนด์

FAQs

ประเทศนิวซีแลนด์หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาจะใช้ระยะเวลาเรียน 13 ปี ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ใช้ระยะเวลาเรียนแค่ 12 ปี ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียจะต้องเรียน

1. หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา Foundation Course ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อปีที่ 1 ได้เลย 

2.การเรียนหลักสูตรวิชาชีพ Diploma level 5 และ  Level 6 ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่สนใจ เช่น Busienss, IT, Hospitaliy, Cookery ในช่วงระหว่างที่เรียนนี้ นักเรียนสามารถทำงาน part time ได้ หลังจากที่จบ Level 6  น้กเรียนสามสรถโอนหน่วยกิตเรียนต่อปีที่สองในมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจะแตกต่่างกับ Foundation Course ที่นักเรียนจะต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เราได้เรียนมา

Pathways

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย รู้จักการใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้เทียบเท่ากับ Year 13 ของนิวซีแลนด์ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่

 • เรียนจบ ม.6 หรือ Year/Grade 12 ที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ หรือ
 • เรียนไม่จบปี 1 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือ
 • เรียน Year 12 ที่โรงเรียนในนิวซ๊แลนด์แต่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์การเข้าหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

นักเรียน ม.5 หรือ Year/Grade 11 ที่ได้คะแนนดีมาก สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาภาคต่อเนื่อง (Extended Entry) ได้

 Pathways

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษามีกี่ภาคเรียนในแต่ละปี

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ภาคปกติ (Standard Entry) ใช้เวลาเรียน 12 เดือนและภาคต่อเนื่อง (Extended Entry) ใช้เวลาเรียน 18 เดือน ทั้งสองภาคเปิดสอนสองครั้งต่อปีในปลายเดือนมกราคมและกลางเดือนกรกฎาคม ส่วนภาคเร่งรัด (Fast Track Entry) ใช้เวลาเรียน 8/9 เดือน 

วันเปิดเรียนของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์:

ภาคเร่งรัด:                    เมษายน และ ตุลาคม
ภาคปกติและภาคต่อเนื่อง:  มกราคม และ กรกฏาคม

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ภาคปกติ (Stardard Entry) ใช้เวลาเรียน 9 เดือน ภาคต่อเนื่อง (Extended Entry) ใช้เวลาเรียน 1 ปี ภาคก่อนภาคต่อเนื่อง (Pre Extended Entry) ใช้เวลาเรียน 15 เดือน ส่วนภาคเร่งรัด (Fast Track Entry) ใช้เวลาเรียน 6 เดือน

วันเปิดเรียนของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT:

ภาคเร่งรัด:                                               มกราคม และ กรกฏาคม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคต่อเนื่อง:               มกราคม เมษายน/พฤษภาคม กรกฏาคม และ ตุลาคม

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์กับมหาวิทยาลัย AUT แตกต่างกันอย่างไร

นักเรียนที่ต้องการปริญญาด้านการค้นคว้าวิจัยเป็นหลักควรเลือกมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ส่วนนักเรียนที่ต้องการปริญญาด้านการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ควรเลือกมหาวิทยาลัย AUT การให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนของนักเรียนเป็นหลัก

ความแตกต่างหลักๆของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้แก่

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ความเป็นเลิศทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในทางทฤษฎีและการค้นคว้าวิจัย มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรม กฎหมาย สถาปนิกและการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกหลายแขนง มหาวิทยาลัยรวมความเป็นเลิศทางวิชาการกับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบุคคลคุณภาพในตลาดแรงงานเมื่อเรียนจบ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการประยุกต์ให้การฝึกงานจริงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา สาขาวิชาอันเป็นที่นิยมได้แก่ การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรมนานาชาติ การสื่อสาร ศิลปะและดีไซน์ การศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย AUT มีสาขาวิชา 12 สาขาในคณะบริหารธุรกิจ
เส้นทางการศึกษา นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนถึงตามกณฑ์จะได้รับการรับรองในการเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนถึงตามกณฑ์จะได้รับการรับรองในการเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย AUT
ผลภาษาอังกฤษในการสมัคร
 • ภาคปกติ: IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ภาคเร่งรัด: IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคต่อเนื่อง: IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคปกติ: IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคเร่งรัด: IELTS 6.0 ที่ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5 หรือ IELTS 5.5 ที่อย่างน้อย 2 แบนด์ได้ 6 และไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5 หรือเทียบเท่า
 • ภาคต่อเนื่อง: IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ภาคก่อนภาคต่อเนื่อง: IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า
ผลการเรียนในการสมัคร ทรานสคริปต์จาก ม.5 หรือ ม.6 ที่แสดงผลการเรียนที่ผ่านหรือสูงกว่าทุกวิชาที่เรียน ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีมากในชั้น ม.5 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณา ทรานสคริปต์จาก ม.5 หรือ ม.6 ที่แสดงผลการเรียนที่ผ่านหรือสูงกว่าทุกวิชาที่เรียน ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีมากในชั้น ม.5 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณา
ระยะเวลาเรียน หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 8 ถึง 18 เดือน
 • ภาคเร่งรัด – 8/9 เดือน
 • ภาคปกติ – 1 ปี
 • ภาคต่อเนื่อง – 18 เดือน
  หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 6 ถึง 15 เดือน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลภาษาอังกฤษตอนสมัคร
  • ภาคเร่งรัด - 6 เดือน
  • ภาคปกติ – 8/9 เดือน
  • ภาคพิเศษ – 1 ปี
  • ภาคต่อเนื่อง – 15 เดือน
   เนื้อหาของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียน
   • English for Academic Purposes (EAP)
   • วิชาอื่นๆ 4 วิชา
   • IELTS Preparation
   • Study & Information Skills
   วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดีไซน์ การถ่ายภาพ* วาดเขียน* ดนตรี* และภูมิศาสตร์ (*เปิดสอนเมื่อมีจำนวนนักเรียนเพียงพอตามกำหนดเท่านั้น)
   นักเรียนต้องเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับคณะที่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย AUT ที่มีให้เลือกได้แก่
   • ธุรกิจและคณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
   • อีเลคทรอนิกส์และวิศวกรรม
   ในแต่ละสาขาวิชา นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ดังต่อไปนี้ บัญชี ชีววิทยา เคมี ดีไซน์ วาดเขียน เศรษฐศาสตร์ อีเลคโทร-เมคานิกส์ สถิติ และประวัติศาสตร์ (บางวิชาอาจจะไม่เปิดสอนในบางไตรมาส นอกจากนี้ในทุกสาขาวิชา นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 และ 2, Tertiary Preparation Studies และ Introduction to Culture and Society
   เกณฑ์ในการรับประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะต้อง
   • ได้เกรด B หรือสูงกว่าจากวิชา English for Academic Purposes (EAP) หรือ
   • ได้ผล IELTS 6.0 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5
   • สอบผ่านวิชาเลือกทั้ง 4 วิชา
   (หมายเหตุ – ถ้าคณะที่นักเรียนต้องการเข้าต้องการผล IELTS 6.5 หรือสูงกว่า นักเรียนจะต้องใช้ผล IELTS) เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน (20%) และผลสอบปลายภาค (80%) ผู้ให้คะแนนงานดีไซน์เป็นคณาจารย์จาก ACG คะแนนสุดท้ายจากปลายภาค (final result) มาจากผลการสอบปลายภาคและเกรด B จากวิชา EAP หรือผล IELTS นักเรียนสามารถเรียนซ้ำชั้นได้ถ้าได้รับอนุมัติจาก Academic Registrar
   นักเรียนจะต้องได้คะแนนแสอบปลายภาค:
   • 65% จากวิชาภาษาอังกฤษ และ
   • 50% (C หรือสูงกว่า) เป็นอย่างน้อยจาก 3 วิชา และ
   • 50% เป็นอย่างน้อยจากวิชา Cultural and Society Tertiary Preparation Skills
   หมายเหตุ - ในบางคณะ คะแนนปลายภาคจะต้องสูงกว่านี้ โปรดตรวจสอบจากโบรชัวร์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างภาคการศึกษา (70%) และการสอบปลายภาคในแต่ละเทอม (30%) นักเรียนที่ต้องการเรียนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ผล IELTS เท่านั้น นักเรียนสามารถเรียนซ้ำชั้นได้ถ้าได้รับอนุมัติจาก Academic Registrar
   ชั่วโมงเรียน 20-25 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ + 
   เรียนด้วยตนเอง (self-study) อีก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
   แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 70 ถึง 85 นาที
   20-25 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ + 
   เรียนด้วยตนเอง (self-study)อีก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
   แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 85 นาที
   ภาคการศึกษา

   ภาคเร่งรัด: เมษายน และตุลาคม
   ภาคปกติและภาคต่อเนื่อง: มกราคม และกรกฏาคม

   ภาคเร่งรัด: มกราคม และกรกฎาคม
   ภาคปกติ ภาคะพิเศษและภาคต่อเนื่อง: มกราคม พฤษภาคม กรกฏาคม และตุลาคม
   ค่าเล่าเรียน (2557) ภาคเร่งรัด IELTS 5.5: NZ$22,280
   ภาคปกติ IELTS 5.0: NZ$22,280
   ภาคต่อเนื่อง IELTS 4.5: NZ$33,420
   ภาคเร่งรัด IELTS 5.5/6.0: NZ$16,000
   ภาคปกติ IELTS 5.5: NZ$18,000
   ภาคพิเศษ IELTS 5.0: NZ$24,000
   ภาคต่อเนื่อง IELTS 4.5: NZ$30,000
   อายุอย่างน้อยที่สุด 17 ปี 17 ปี

   ฉันควรเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยใด

   • ก่อนอื่นนักเรียนต้องคิดให้ได้ก่อนว่าต้องการเรียนอะไรเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย
   • เมื่อคิดได้แล้ว เราจึงจะแนะนำได้ว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใดเหมาะสมกับนักเรียนที่สุด
   • นักเรียนจำเป็นต้องเลือกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการก่อนยื่นใบสมัครเนื่องจากการเรียนการสอนของสองมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน ข้อสำคัญ นักเรียนควรจะทราบว่าหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT มี 3 สาขาวิชาให้เลือก ในวันปฐมนิเทศน์ นักเรียนจะต้องพร้อมที่จะเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ สาขาวิชาทั้ง 3 นี้ได้แก่ สาขาธุรกิจและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอีเลคทรอนิกส์และวิศวกรรม แต่ละสาขาวิชาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในคณะที่แตกต่างกันในระดับมหาวิทยาลัย

   Pre-departure Information

   ภาคปกติและภาคเร่งรัดของหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์แตกต่างกันอย่างไร

   ข้อแตกต่าง ได้แก่

   • นักเรียนที่สมัครเรียนภาคเร่งรัดจะต้องมีผล IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า 
   • นักเรียนภาคเร่งรัดที่มีผล IELTS 7.0 สามารถขอยกเว้นไม่เรียนวิชา English for Academic Purposes เพื่อลงเรียนวิชาอื่นแทนได้
   • ช่วงเวลาเรียนของภาคเร่งรัดเร็วกว่าภาคปกติมาก นักเรียนเรียนจำนวนวิชาเท่ากับภาคปกติ แต่ใช้เวลาเรียนแค่เศษสามส่วนสี่ของภาคปกติเท่านั้น นั่นหมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางในระดับมัธยมปลายควรจะเลือกเรียนภาคปกติมากกว่า 
    การเรียนในภาคเร่งรัดครอบคลุมเนื้อหาเท่ากันกับภาคปกติตลอดทั้งปี แต่ใช้เวลาเรียนแค่ 8 ถึง 9 เดือนเท่านั้น
   • นักเรียนที่จบ ม.5 หรือเกรด 11 ไม่สามารถสมัครหลักสูตรเร่งรัดได้ 

   ฉันจะได้คุณวุฒิอะไรเมื่อเรียนจบ

   หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาทั้งสองหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะฉะนั้นคุณวุฒิที่นักเรียนจะได้รับคือประกาศนีบัตรจากมหาวิทยาลัย ซึ้งเทียบเท่ากับคุณวุฒิ Year 13 ของนิวซีแลนด์ (นักเรียนไทย โปรดทราบว่าคุณวุฒินี้ไม่สามารถนำไปเทียบวุฒิในประเทศไทยได้ เนื่องจากการศึกษาในประเทศไทยไม่มี Year 13)

   ฉันสามารถทำงานขณะเรียนอยู่ได้หรือไม่

   ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14 สัปดาห์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่นักเรียนนานาชาติระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา สามารถทำงานเต็มเวลา (40 ชั่วโมง) ได้ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนของแต่ละเทอม ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองด้วย

   จุดเด่นของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์คืออะไร

   มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ก่อตั้งเมื่อปี 2426 นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกโดย QS World University Rankings และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในนิวซีแลนด์ที่เป็นสมาชิกของ กลุ่ม 21 มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ (Universitas 21) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในงานวิจัย เหมาะกับนักศึกษาที่ชอบการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักเรียนได้ถึง 40,000 คนต่อปี นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์


   AUT University

   จุดเด่นของมหาวิทยาลัย AUT คืออะไร

   มหาวิทยาลัย AUT เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ เปิดสอนทั้งหลักสูตรสมัยใหม่และหลักสูตรแบบดั้งเดิม

   มหาวิทยาลัยนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การทำงานจริงขณะเรียนและต้องการทำงานในเชิงปฏิบัติการเมื่อเรียนจบ

   ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กเพียง 20-25 คนต่อห้อง เมื่อเปรียบเทียบกับห้องเลคเชอร์ขนาด 300 คนของมหาวิทยาลัยอื่น นักศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

   ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย AUT ได้รวมการฝึกงานจริงหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การอุตสาหกรรมอยู่ด้วย ถึงแม้การฝึกงานส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่นักเรียนประมาณ 60% ของมหาวิทยาลัยมีงานรองรับทันทีที่เรียนจบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการฝึกงานมาก่อนนั่นเอง

   ขั้นตอนการสมัครมีอะไรบ้าง 

   นักเรียนต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

   • ใบสมัครที่กรอกและลงลายมือชื่ออย่างสมบูรณ์
   • สำเนาผลการเรียน (ทรานสคริปต์) ล่าสุด (ถ้านักเรียนมีผลสอบเอนทรานซ์ กรุณาแนบมาด้วย)
   • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้านักเรียนกำลังเรียนหรือเคยเรียนที่นิวซีแลนด์มาก่อน กรุณาแนบสำเนาวีซ่ามาด้วย)
   • หลักฐานแสดงผลการเรียน/การสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่สมัคร

   นักเรียนจำเป็นต้องเลือกหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งก่อนยื่นใบสมัคร

   ถ้าหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นมาตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรอง (offer of acceptance) จาก ACG ในการเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย (conditional offer of acceptance) ถ้านักเรียนสามารถจบหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด

    

    การได้รับหนังสือรับรองจาก ACG ใช้เวลานานเท่าไร

   ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ ACG ได้รับใบสมัครและเอกสารแนบอื่นๆครบถ้วน 

    

   ถ้าไม่มีผล IELTS สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ 

   ได้ ACG รับผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆด้วย เช่น TOEFL, TOEIC, แคมบริดจ์ หรือผลสอบเอนทรานซ์วิชาภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนอยู่ในนิวซ๊แลนด์ นักเรียนสามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษของ ACG (ACG English Language Test – ACGELT) ได้ฟรี และใช้ผลสอบนี้แทนผล IELTS

   ถ้าขณะนี้ นักเรียนกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ ACG English School หรือโรงเรียนภาษาพันธมิตรของACG* นักเรียนสามารถใช้ผลสอบจากโรงเรียนภาษานั้นๆ แทนผล IELTS ได้

    

   โรงเรียนภาษาพันธมิตรของ ACG ได้แก่โรงเรียนอะไรบ้าง 

   • AUT International House
   • Dynaspeak English
   • EF English First
   • English Language Academy - The University of Auckland
   • Fern English Auckland
   • Kaplan Aspect
   • Languages International
   • Queens Academy
   • Worldwide School of English
   • Auckland Edinburgh
   • Unique NZ

   นักเรียนสามารถใช้ผลภาษาจากโรงเรียนข้างต้นแทนผล IELTS ในการสมัครเรียนกับ ACG

    

   การขอวีซ่าต้องทำอย่างไรบ้าง 

   เมื่อนักเรียนได้รับหนังสือรับรองจาก ACG นักเรียนจะได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันด้วย หลังจากชำระเงินแล้ว ACG จะออกใบเสร็จ และจดหมายรับรองการเรียนและที่พัก (confirmation letter) 

   หมายเหตุ: นักเรียนไทยสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ หากหลักสูตรที่สมัครใช้เวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือน


   Thai Study Abroad Consultant 

   ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

   Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

    Email:info@thaistudyabroad.com   Tags : เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ study in newzeland work and study newzealand

   สมาชิก
   ลืมรหัสผ่าน
   สมัครสมาชิก
    

   จดหมายข่าว

   กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
    

   กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา    เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
    เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

    BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
    HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
     City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
    ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
    ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
     study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
   MIM
   SouthThamesCollege
   LSC London, London school of commerce
   Navitas
   National University
   IMI University Centre
   The International Culinary Center

   Eastern University
   เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

   U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
   U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
   York St John University
   สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ   เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

    

   บทความ

   Gallery

   Study in Ireland

   รู้ไว้ใช่ว่า

   เรียนต่อออส

   เรียนต่อนิวซีแลนด์

   เรียนต่ออังกฤษ

   เรียนต่ออเมริกา

   เรียนต่อสิงคโปร์

   เรียนต่อแคนาดา

   เรียนต่อ France

   เรียนต่อประเทศจีน

   ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

    
       Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
   view