Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

 

                                                         

การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ปัจจุบันความต้องการศึกษาต่อต่างประเทศยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของประเทศ รวมทั้งการเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท นักเรียนส่วนมากจะมีคำถามเหมือนกัน ๆ เช่น ไปเรียนที่ประเทศไหนดี เมืองอะไร โรงเรียนอะไร ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพเป็นอย่างไร นี่คือคำถามยอดฮิต 

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียน ควรศึกษาและคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การเดินทาง ภาษา สถาบันศึกษา ค่าใช้จ่าย และ การดำรงชีวิต การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องอาศัยอยู่ในต่างแดน โดยควรมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในด้าน

·       ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา 

·       ค่าใช้จ่าย

·       การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน     


ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา

          สถานศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยใช้ผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน นักเรียนจึงควรคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในด้านนี้ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศ จะรับพิจารณานักศึกษาเข้าศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีคะแนน GPA อย่างน้อย 2.00  สำหรับระดับปริญญาโท GPA = 2.50 ขึ้นไป ทั้งนี้ในบางประเทศ นักเรียนต้องผ่านหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบตามระบบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ขี้นอยู่กับเกษณ์การรับนักศึกษาแต่ละแห่ง

 

ความพร้อมด้านภาษา

          ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทั้งหมด คือพื้นฐานทางด้านภาษา การตัดสินใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงควรคำนึงถึงความสามารถด้านภาษาของนักเรียนด้วย โดยนักเรียนอาจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  หรือประเทศซึ่งใช้ภาษาของตนเอง เช่น จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น หรือประเทศที่ใช้ภาษาของตนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เช่น สิงคโปร์

 

ทางเลือกในการเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนในเมืองไทยหรือเรียนที่สถาบันภาษาในต่างประเทศ การเรียนเพิ่มเติมในเมืองไทย มีข้อดีคือ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก  ค่าที่พักและค่าครองชีพถูกกว่าในต่างประเทศและมีเวลาทำงานไปด้วย อย่างไรก็ดีเราต้องยอมรับว่าพัฒนาด้านภาษาจะช้ากว่าในการไปเรียนกับประเทศเจ้าของภาษา ทั้งนี้สภาพแวดล้อมในบ้านเราไม่ได้บีบบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษ

ดังนั้นข้อดีในการไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ พัฒนาการด้านภาษาจะรวดเร็วกว่า เนื่องจากนักศึกษาต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา เพราะสภาพแวดล้อมบีบบังคับ การเรียนการสอนในต่างประเทศหลายหลายมากกว่า 


โดยส่วนใหญ่ประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาตนเอง นักศึกษาต่างชาติจะต้องเข้าเรียนพื้นฐานทางภาษาก่อนการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี หรือหากนักเรียนมีความสามารถทางภาษานั้น ๆ อยู่แล้ว หากนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์อาจไม่ต้องเรียนภาษาในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้เงื่อนไขของแต่ละประเทศและสถาบันการศึกษาอาจแตกต่างกันออกไป ส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มักใช้ผลการทดสอบมาตรฐานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา นักเรียนจึงควรฝึกฝนความสามารถทางภาษาดังกล่าวให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด โดยการทดสอบที่สำคัญ มีดังนี้

ความพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          เนื่องจากการไปศึกษาต่างประเทศเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ขึ้นอยู่กับเลือกไปประเทศใด  นักศึกษาควรมีเงินค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการศึกษาจนกระทั่งสำเร็จหลักสูตร ซึ่งรวมค่าเรียน ค่าที่พักและค่าอาหาร การทำงานเพื่อให้มีรายได้ในระหว่างเรียน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กฎหมายแต่ละประเทศจะจำกัดชั่วโมงของนักศึกษาต่างชาติ  นอกจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากทางบ้าน นักเรียนอาจสมัครและขอทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งอาจจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือบางส่วน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้

 

ความพร้อมด้านสุขภาพ

ปัจจัยที่มีความสำคัญหนึ่งคือ การมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง นักศึกษาควรศึกษาสภาพภูมิอากาศในประเทศ และเมืองที่จะไป ว่าเราสามารถรับการสภาพอากาศได้มากน้อยแค่ไหน  เพราะเมื่อเราไปถึงเราจะต้องพบเจอสิ่งที่แตกต่างจากประเทศไทย สภานพแวดล้อม ภูมิอากาศ การกินอยู่ ภาษา สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเดิม อาจส่งผลให้เราต้องปรับตัวในช่วงแรก สำหรับนักศึกษาที่โรคประจำตัวต้องรับประทานยา หรืออยู่ใกล้หมอตลอดเวลา ควรพิจารณาว่าเราพร้อมหรือไม่

 

ความพร้อมด้านจิตใจ

นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ เพราะความพร้อมด้านจิตใจเป็นพื้นฐานจะก่อให้เกิดความพร้อมอื่นๆ ตามมา ซึ่งทำให้เรามีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาต่างๆ  ในอนาคตได้ดี ดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะไปศึกษาต่อหรือยัง เพราะเราต้องพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเอง ไม่ใช่ไปเรียนเพราะตามเพื่อนหรือคนรอบข้างต้องการให้ไป

 

การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน

          การศึกษาในต่างประเทศมีข้อดีตรงที่มีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกมากมายหลากหลาย และจำเพาะเจาะจงเฉพาะด้านมากกว่าประเทศไทย การเลือกเรียน ควรเริ่มต้นจากสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ โดยพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด ความชอบ หรือปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของนักเรียนมาประกอบกัน แล้วจึงหาข้อมูลต่อจากนั้นว่า มหาวิทยาลัยใดที่เปิดสอนในสาขาดังกล่าว และมีความโดดเด่นในด้านนั้น ๆ หรือมีปัจจัยอื่นที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จาก

  1.  ค้นหาเองจาก website สถาบัน  หรือจากเพื่อนที่เคยไปเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ แต่ก็อาจจะให้ข้อมูลอะไรได้ไม่ละเอียดนัก

 2.  จากบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด  เพราะบริษัทแนะแนวหรือให้คำปรึกษาต่างๆรวมถึงการดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ท่านฟรีทุกขั้นตอน  เพราะบริษัทจะมีข้อมูลแนวทางเลือกในการตัดสินใจตลอดจนมีหลายสถาบันให้เราเลือก


ปัจจัยต่างๆ ในการเลือกสถาบัน

มีสาขาวิชาที่ต้องการ โครงสร้างของหลักสูตรชัดเจน

·       มาตรฐานของสถาบัน และการรับรองฐานะทางการศึกษา

·       ที่ตั้งของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่

·       เกณฑ์การรับนักศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง มีโอกาสในการเข้าเรียน

·       สัดส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ จำนวนนักศึกษา

·       สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอน

·       ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก 

นักเรียนควรวางแผนการสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษควรสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

อบถามและขอรับรายละเอียด click 

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465, 080-941-5664

 Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนอก study in usa  study usa  study in uk  study uk  study australia  study in australia

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view