Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

The Language Gallery Canada

The Language Gallery Canada


               หลักสูตรสำหรับเรียนภาษา 


1. English For General English Use


General Courses


หลักสูตร General English Language จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษและกระตุ้นให้นักเรียนมีความพัฒนามากเท่าที่เขาสามารถจะทำได้

ไม่สำคัญกว่าคุณจะอยู่ในระดับ beginner หรือว่า advance เพราะ

วิธีการสอนของเราจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการพูดคุยภาษาอังกฤษ

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราต้องการมั่นใจว่านักเรียนทุกคน

ประสบความสำเร็จในสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ดังนั้นเราจึงให้

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่


           เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตร Standard General Language ช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งหมดสี่ด้านสำคัญ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน 

หลักสูตรนี้ยังเติมเต็มทักษะที่สมบูรณ์แบบของแกรมม่า คำศัพท์ และ การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในทักษะภาษาอังกฤษของคุณ เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรกับเราแล้ว

คุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วในทุกๆสถานการณ์

บทเรียนของเราออกแบบเนื้อหาได้ครอบคลุมและยังเสริมด้วยแหล่งความรู้อื่นๆ เช่น

อินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนได้อ่านและฟัง

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย


          สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้

- ได้รับแรงสนับสนุนในการพูดคุยและเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจ

- อ่านสื่อภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

- ฟังสื่อภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้เข้าใจสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

- ฝึกฝนแกรมม่าและคำศัพท์ในห้องเรียนผ่านกิจกรรมการพูดและการเขียนที่หลากหลาย

- พัฒนาความแม่นยำและคล่องแคล่ว


          คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักาษะภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ

คนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่ายๆในชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็น เรียน เที่ยว ทำงาน หรือแม้แต่ความชื่นชอบ

 

2. English for Academic Purpose


London (5)


หลักสูตร Academic English courses จะเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย

ในชีวิตการศึกษาที่แวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นไปที่

ทักษาะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักเรียนใช้เพื่อเรียนต่อ

ในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ด้วยวิธีการสอนและการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ช่วยทำให้การเรียนของนักเรียนสบายขึ้น 

และจะทำให้นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจและพร้อมสำหรับชีวิตในมหาลัย


           เนื้อหาของหลักสูตร

การศึกษาหลักสูตร Academic English language มุ่งเน้นในการช่วยนักเรียนเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมไปถึงโครงสร้างแกรมม่าที่ซับซ้อนขึ้นที่จะช่วย

ให้นักเรียนอธิบายความคิดได้ชัดเจนขึ้นในบริบทที่ต่างกัน นักเรียนยังจะได้เรียนคำศัพท์

ทางการใหม่ๆและพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ ได้แก่ ฟังเลคเชอร์ จดโน้ต อ่านวิเคราะห์

ฟังประชุม และ การนำเสนองานหน้าห้อง

ทางโรงเรียนยังได้เพิ่มเติมสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเข้าไปเพื่อ

ที่จะทำให้บทเรียนสมบูรณ์แบบมากขึ้น 


           สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้ 

- พัฒนาทักษะคำศัพท์วิชาการของภาษาอังกฤษ

- ฝึกการฟังในการนำเสนอผลงาน สัมมนา แลคเชอร์

- เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจดโน้ตจากแลคเชอร์และหนังสือ

- นำเสอนงานหน้าห้องสั้นๆและเข้าร่วมการการประชุมสัมมนา

- อ่านและวิเคราะห์บทความวิชาการของภาษาอังกฤษ

- เรียนรู้วิธีเขียนรูปแบบประโยค ย่อหน้า และ เรียงความ

- ฝึกการเรียงประโยคใหม่ การสรุป และ การเียนเรียงความ


           คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

หลักสูตร Academic English เหมาะสำหรับคนที่มีความ

สนใจในการเข้าศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ในมหาวิทยาลัยที่สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ  

3. English For Business Purpose


Memberships & Accreditations


หากภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในงานของคุณ เราแนะนำให้

คุณเรียนหลักสูตร Business English language เพราะหลักสูตรนี้

จะช่วยให้คุณมีทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารทางธุรกิจ

ได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Business Engilsh มุ่งเน้นที่คำศัพท์ในทางปฏิบัติ โดยที่คุณจะ

ได้มีการสนทนาเกี่ยวประเด็นทางธุรกิจ ได้มีทักษะการสื่อสารสำหรับ

สถานการณ์ที่สำคัญ เช่น การนำเสนองาน การโต้ตอบแสดงความคิดเห็น การประชุม

การเจรจา การสัมภาษณ์งาน การคุยโทรศัพท์และการพบปะเข้าสังคม 

และ ได้มีการฝึกทักษะการเขียนทางด้านธุรกิจ เช่น อีเมลล์ รายงาน การเสนองาน


            เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตร  Business English จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาและทักษะการสื่อสาร

ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ด้วยคุณครูและทัพยากรทางด้านการเรียนรู้

จะช่วยทำให้ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุกิจของคุณพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรของเราครอบคลุมคำศัพท์ทางธุรกิจที่คุณจำเป็นต้องใช้พูดคุยในหัวข้อต่างๆ

เช่น วัฒนธรรมบริษัท ความเป็นผู้นำ การตลาด และการขาย

เช่นเดียวกับหัวข้ออื่นๆที่จะหยิบมาพูดคุยในบริษัท

นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับ เทรนด์ การวางแผน

การแก้ปัญหา และความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ อีกด้วย

          หลักสูตรนี้จะช่วยคุณพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจดังนี้

- การนำเสนองานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

- เข้าร่วมประชุมและพูดคุยหารือกันได้อย่างคล่องแคล่ว

- การเจรจาที่มีประสิทธิภาพ

- เขียนอีเมลล์ บันทึก รายงาน และ การนำเสนองาน ได้ดีขึ้น

- ประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน

          สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้

- มีความมั่นใจในทักษะการพูดผ่านการแสดงบทบาทในสถานการณ์ต่างๆในกิจกรรม

- เข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สื่อที่หลากหลาย

- มีสำเนียงที่ใกล้เคียงกับชาวต่างชาติจากการฟังสื่อภาษาอังกฤษที่เกัยวกับธุรกิจ

- พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจผ่านทางแบบฝึกต่างๆ

- สามารถทำงานในวัฒนธรรมของคนที่แตกต่างกันไป


           คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่ทำอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในงานบ่อยๆ

- นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- ผู้ที่เตรียมตีวสำหรับเข้าทำงานในบริษัทที่พูดภาษาอังกฤษ

- ผู้ที่ต้องการมีความก้าวหน้าในอาชีพปัจจุบัน


                         Trafalgarสอบถามและขอรับรายละเอีย click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 083-096-7274, 086-383-4454, 080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : Study in Canada  แคนาดา  Canada  Thai Study Abroad  Thai study abroad consultant  The Language Gallery Canada  English For General English Use  English for Academic Purpose  English For Business Purpose

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
   City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
   study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view