Study AboardWork and StudyAu PairInternshipHigh School ExchangeSummer Course

High school in New Zealand
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ


ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน


National Certificate of Educational Achievement
The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) 
NCEA Level 1 - นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1 
NCEA Level 2 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด "Register of New Zealand Quality Assured Qualifications" โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย

การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า "ประกาศนียบัตรแห่งชาติ" (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz


ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อใน ระดับอุดมศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน - 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

ปีการศึกษา 2015 (2558) (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
เทอม 1 : 27 มกราคม - 17 เมษายน
เทอม 2 : 5 พฤกษภาคม - 4 กรกฎาคม
เทอม 3 : 21 กรกฎาคม - 26 กันยายน
เทอม 4 : 13 ตุลาคม - 19 ธันวาคม

การสมัครเรียน High School in Zealand: สมัคร เข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทาง โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

ค่าเล่าเรียนในระดับมัธยม ที่นิวซีแลนด์จะ อยู่ที่ประมาณ 9,900-15,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเป็นของเอกชนก็จะอยู่ที่ประมาณ 17,000-30,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ จะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ให้สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ

การเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุ (High School New Zealand)

ชั้นเรียนของนิวซีแลนด์อายุชั้นเรียนของไทย
Year 8/9
13 ปี
ม. 1
Year 9/10
14 ปี
ม. 2
Year 10/11
15 ปี
ม. 3
Year 11/12
16 ปี
ม. 4
Year 12
17 ปี
ม. 5

หลักฐานการสมัครเรียน (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
- สำเนาทรานสคริป หรือใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 
- สำเนาพาสปอร์ต
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป


รายชื่อโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนไฮสคูล เกาะเหนือ (High School, North Island, New Zealand)
โรงเรียนเยียร์เมืองประเภทที่พัก
Kerikeri High School
7-13
Kerikeri สหศึกษา โฮมสเตย์
ACG
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Albany Junior High School
7-10
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Auckland Grammar School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Avondale College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Botany Downs Secondary College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Epsom Girls Grammar School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Glendowie College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Howick College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Kingsway School
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Long Bay College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Lynfield College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Macleans College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Albert Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพัก(ช)
Mount Roskill Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Northcote College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Orewa College
7-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์์
Pakuranga College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Rangitoto College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Rosehill College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Sacred Heart College (Auckland)
7-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary's College (Ponsonby)
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
Takapuna Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Westlake Boys' High School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์
Westlake Girls' High School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
Western Springs College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Whangaparaoa College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Pukekohe High School
9-13
Pukekohe สหศึกษา โฮมสเตย์
Waiuku College
9-13
Waiuku สหศึกษา โฮมสเตย์
Cambridge High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
Hamilton Boys' High School
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
Hamilton's Fraser High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
Sacred Heart Girls' College
9-13
Hamilton หญิงล้วน โฮมสเตย์
St John's College
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
St Paul Collegiate School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
St Peter School (Cambridge)
7-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Bethlehem College
1-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
Otumoetai College
9-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
Tauranga Boys' College
9-13
Tauranga ชายล้วน โฮมสเตย์
Tauranga Girls' College
9-13
Tauranga หญิงล้วน โฮมสเตย์
Katikati College
7-13
Bay of Plenty สหศึกษา โฮมสเตย์
Thames High School
9-13
Thames สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Maunganui College
9-13
Mount Maunganui สหศึกษา โฮมสเตย์
Napier Boys' High School
9-13
Napier ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Napier Girls' High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Tamatea High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Taradale High School
9-13
Napier สหศึกษา โฮมสเตย์
Havelock North High School
9-13
Havelock North สหศึกษา โฮมสเตย์
Iona College
7-13
Havelock North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Lindisfarne College
7-13
Havelock North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Francis Douglas Memorial College
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
New Plymouth Boys' High School
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
New Plymouth Girls' High School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary's Diocesan School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Awatapu College
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
Freyberg High School
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
Palmerston North Boys' High School
9-13
Palmerston North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Palmerston North Girls' High School
9-13
Palmerston North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Wanganui Girls' College
9-13
Wanganui หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Rathkeale College
9-13
Masterton ชายล้วน หอพัก
St Matthew's Collegiate School for Girls
7-13
Masterton หญิงล้วน หอพัก
Chilton Saint James School
7-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Hutt Valley High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Kapiti College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Newlands College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Onslow College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Samuel Marsden Collegiate School
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Scots College (Wellington)
7-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary's College (Wellington)
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
St Patrick's College (Kilbirnie)
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์
St Patrick's College (Silverstream)
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Wainuiomata High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Wellington College
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์
Wellington East Girls' College
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Wellington Girls' College
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Wellington High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์

 

โรงเรียนไฮสคูล เกาะใต้ (High School, South Island, New Zealand)
โรงเรียนเยียร์เมืองประเภทที่พัก
Marlborough Boys' College
9-13
Marlborough ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Marlborough Girls' College
9-13
Marlborough หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Garin College
9-13
Nelson สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Nelson College
9-13
Nelson ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Nelson College for Girls
9-13
Nelson หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Waimea College
9-13
Nelson สหศึกษา โฮมสเตย์
Burnside High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Middleton Grange School
1-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Papanui High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Riccarton High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Villa Maria College
7-13
Christchurch หญิงล้วน โฮมสเตย์
Kaiapoi High School
7-13
Kaiapoi สหศึกษา โฮมสเตย์
Lincoln High School
9-13
Lincoln สหศึกษา โฮมสเตย์
Rangiora High School
9-13
Rangiora สหศึกษา โฮมสเตย์
Darfield High School
7-13
Darfield สหศึกษา โฮมสเตย์
Oxford Area School
1-13
Oxford สหศึกษา โฮมสเตย์
Ashburton College
9-13
Ashburton สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Hutt College
7-13
Methven สหศึกษา โฮมสเตย์
Geraldine High School
7-13
Geraldine สหศึกษา โฮมสเตย์
Opihi College
7-13
Aroki สหศึกษา โฮมสเตย์
Craighead Diocesan School
7-13
Timaru หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Mountainview High School
9-13
Timaru สหศึกษา โฮมสเตย์
Roncalli College
9-13
Timaru สหศึกษา โฮมสเตย์
Timaru Boys' High School
9-13
Timaru ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Timaru Girls' High School
9-13
Timaru หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Bayfield High School
9-13
Dunedin สหศึกษา โฮมสเตย์
Columba College
7-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
John McGlashan College
7-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Kavanagh College
7-13
Dunedin สหศึกษา โฮมสเตย์
King's High School
9-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Hida's Collegiate School
7-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Otago Boys' High School
9-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Otago Girls' High School
9-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์
Dunstan High School
9-13
Alexandra สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Mount Aspiring College
7-13
Wanaka สหศึกษา โฮมสเตย์
Wakatipu High School
7-13
Queenstown สหศึกษา โฮมสเตย์
Central Southland College
9-13
Winton สหศึกษา โฮมสเตย์
Fiordland College
7-13
Te Anau สหศึกษา โฮมสเตย์
James Hargest College
7-13
Invercargill สหศึกษา โฮมสเตย์
Southland Boys' High School
7-13
Invercargill ชายล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
Southland Girls' High School
7-13
Invercargill หญิงล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
St Peter's College
7-13
Gore สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพักACG เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับสากล หลักสูตรของเราประกอบด้วย
 

 • ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ และ
 • หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (Foundation) ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และมหาวิทยาลัย AUT

นอกจากนี้ ACG ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกที่ใช้ระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษรับรองผลการเข้าหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะเดียวกันหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาก็รับรองการเข้ามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และมหาวิทยาลัย AUT ด้วย หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

 

ทุกโรงเรียนในเครือ ACG เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งใช้ปรัชญาการสอนเดียวกัน คือการออกแบบหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน

เมื่อผนวกทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทุกโรงเรียนในเครือ ACG ให้การศึกษาครบวงจรแก่เด็กทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทารกอายุสามเดือนไปจนถึงนักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โรงเรียน ACG ในนิวซีแลนด์ได้แก่

 • ACG Parnell College (ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • ACG Senior College (มัธยมปลาย Year 11 ถึง13)
 • ACG Strathallan (อนุบาล ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • ACG Sunderland (ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • ACG New Zealand International College (หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์)
 • ACG Norton College (หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT)
 • ACG English School (Intensive Academic English และ IELTS Preparation)

Avondale College

Avondale College (เอวอนเดล คอลเลจ) เป็นโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์, Avondale College ตั้งอยู่ที่เมือง โอ๊คแลนด์ มีนักเรียน 2,700 คน เปิดสอนเกรด 9-13, Avondale College ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 แฮคเตอร์ มีสวนและสนามกีฬา 7 แห่ง ได้แก่ สยามกีฬาทางน้ำ ยิมเนเซียม 2 แห่ง สนามสควอซ 2 สนาม ห้องแอโรบิก ห้องอุปกรณ์ยกน้ำหนัก, Avondale College มีทีมนักกีฬา 140 ทีม และมีกีฬาให้เลือกถึง 38 ชนิด

Avondale College: นักเรียนของโรงเรียน Avondale College ส่วนมากมีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยม มีนักเรียน Avondale Collegeได้รับทุน การศึกษามากเป็นอันดับที่ 10 ของนิวซีแลนด์ และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น Waikato University, AUT University, University of Auckland

Avondale College: การสอบวัดมาตรฐานการ ศึกษามีให้เลือกทั้งระบบ NCEA และ CIE โดยมีวิชาให้เลือกสอบหลากหลย เช่น วิชาทางภาษา 6 ภาษา วิชาทางเทคโนโลยี 12 วิชา วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 5 วิชา วิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการจัดการโรงเรียน Mount  Roskill Grammar ตั้งอยู่ชานเมือง Auckland ก่อตั้งเมื่อปี 1953 ปัจจุบันมีนักเรียน 2300 คนและครูอาจารย์มากกว่า 200 คน มีตราประจำโรงเรียนคือนกฟีนิคซ์  โรงเรียน Mount  Roskill Grammar เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในต่างประเทศ เรามีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับสูง รวมไปถึงความหลากหลายทางดนตรี กีฬา และโอกาสทางการศึกษามากมาย ที่นี่ยังมีศูนย์กลางสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นและมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวกับการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ หรือสอบถามให้คำแนะนำในเรื่องวิชาที่เรียนในโรงเรียน  โรงเรียน  Mount  Roskill Grammar เคยติด 1 ใน 5 ว่าเป็น Best School ในนิตยสาร Metro ของ Auckland อีกด้วย  โรงเรียน  Mount  Roskill Grammar เคยติด 1 ใน 5 ว่าเป็น Best School ในนิตยสาร Metro ของ Auckland อีกด้วย  


Thai Study Abroaad Consultant ให้บริการสมัครเรียน จัดหาที่พัก พร้อมสมัครวีซ่านักเรียน 

น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อ High School ประเทศนิวซีแลนด์


ลงทะเีบียนได้ที่่นี่เพื่อขอรับรายละเอียด Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Thai Study Abroad Consultant 

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159,087-642-5465, 080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.com


Tags : เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อ High School new zealand  high school new zealand  เรียนต่อประเทศมัธยมนิวซีแลนด์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk
 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view