Study Aboard Work and Study Au Pair Internship High School Exchange Summer Course

High school in New Zealand
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ


ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน


National Certificate of Educational Achievement
The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) 
NCEA Level 1 - นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1 
NCEA Level 2 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด "Register of New Zealand Quality Assured Qualifications" โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย

การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า "ประกาศนียบัตรแห่งชาติ" (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz


ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อใน ระดับอุดมศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน - 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

ปีการศึกษา  (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
เทอม 1 : 27 มกราคม - 17 เมษายน
เทอม 2 : 5 พฤกษภาคม - 4 กรกฎาคม
เทอม 3 : 21 กรกฎาคม - 26 กันยายน
เทอม 4 : 13 ตุลาคม - 19 ธันวาคม

การสมัครเรียน High School in Zealand: สมัคร เข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทาง โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

ค่าเล่าเรียนในระดับมัธยม ที่นิวซีแลนด์จะ อยู่ที่ประมาณ 9,900-15,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเป็นของเอกชนก็จะอยู่ที่ประมาณ 17,000-30,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ จะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ให้สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ

การเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุ (High School New Zealand)

ชั้นเรียนของนิวซีแลนด์อายุชั้นเรียนของไทย
Year 8/9
13 ปี
ม. 1
Year 9/10
14 ปี
ม. 2
Year 10/11
15 ปี
ม. 3
Year 11/12
16 ปี
ม. 4
Year 12
17 ปี
ม. 5

หลักฐานการสมัครเรียน (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
- สำเนาทรานสคริป หรือใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 
- สำเนาพาสปอร์ต
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป


รายชื่อโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนไฮสคูล เกาะเหนือ (High School, North Island, New Zealand)
โรงเรียนเยียร์เมืองประเภทที่พัก
Kerikeri High School
7-13
Kerikeri สหศึกษา โฮมสเตย์
ACG
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Albany Junior High School
7-10
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Auckland Grammar School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Avondale College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Botany Downs Secondary College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Epsom Girls Grammar School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Glendowie College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Howick College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Kingsway School
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Long Bay College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Lynfield College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Macleans College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Albert Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพัก(ช)
Mount Roskill Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Northcote College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Orewa College
7-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์์
Pakuranga College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Rangitoto College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Rosehill College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Sacred Heart College (Auckland)
7-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary's College (Ponsonby)
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
Takapuna Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Westlake Boys' High School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์
Westlake Girls' High School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
Western Springs College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Whangaparaoa College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
Pukekohe High School
9-13
Pukekohe สหศึกษา โฮมสเตย์
Waiuku College
9-13
Waiuku สหศึกษา โฮมสเตย์
Cambridge High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
Hamilton Boys' High School
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
Hamilton's Fraser High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
Sacred Heart Girls' College
9-13
Hamilton หญิงล้วน โฮมสเตย์
St John's College
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
St Paul Collegiate School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
St Peter School (Cambridge)
7-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Bethlehem College
1-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
Otumoetai College
9-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
Tauranga Boys' College
9-13
Tauranga ชายล้วน โฮมสเตย์
Tauranga Girls' College
9-13
Tauranga หญิงล้วน โฮมสเตย์
Katikati College
7-13
Bay of Plenty สหศึกษา โฮมสเตย์
Thames High School
9-13
Thames สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Maunganui College
9-13
Mount Maunganui สหศึกษา โฮมสเตย์
Napier Boys' High School
9-13
Napier ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Napier Girls' High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Tamatea High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Taradale High School
9-13
Napier สหศึกษา โฮมสเตย์
Havelock North High School
9-13
Havelock North สหศึกษา โฮมสเตย์
Iona College
7-13
Havelock North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Lindisfarne College
7-13
Havelock North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Francis Douglas Memorial College
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
New Plymouth Boys' High School
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
New Plymouth Girls' High School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Mary's Diocesan School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Awatapu College
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
Freyberg High School
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
Palmerston North Boys' High School
9-13
Palmerston North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Palmerston North Girls' High School
9-13
Palmerston North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Wanganui Girls' College
9-13
Wanganui หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Rathkeale College
9-13
Masterton ชายล้วน หอพัก
St Matthew's Collegiate School for Girls
7-13
Masterton หญิงล้วน หอพัก
Chilton Saint James School
1-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
Hutt Valley High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Kapiti College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Newlands College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Onslow College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Samuel Marsden Collegiate School
1-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Samuel Marsden Collegiate School-Whitby
7-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Scots College (Wellington)
1-13
Wellington ชายล้วน หอพัก
St Mary's College (Wellington)
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
St Patrick's College (Kilbirnie)
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์
St Patrick's College (Silverstream)
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Wainuiomata High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
Wellington College
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์
Wellington East Girls' College
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Wellington Girls' College
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
Wellington High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์

 

โรงเรียนไฮสคูล เกาะใต้ (High School, South Island, New Zealand)
โรงเรียนเยียร์เมืองประเภทที่พัก
Marlborough Boys' College
9-13
Marlborough ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Marlborough Girls' College
9-13
Marlborough หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Garin College
9-13
Nelson สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Nelson College
9-13
Nelson ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Nelson College for Girls
9-13
Nelson หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Waimea College
9-13
Nelson สหศึกษา โฮมสเตย์
Burnside High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Middleton Grange School
1-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Papanui High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Riccarton High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
Villa Maria College
7-13
Christchurch หญิงล้วน โฮมสเตย์
Kaiapoi High School
7-13
Kaiapoi สหศึกษา โฮมสเตย์
Lincoln High School
9-13
Lincoln สหศึกษา โฮมสเตย์
Rangiora High School
9-13
Rangiora สหศึกษา โฮมสเตย์
Darfield High School
7-13
Darfield สหศึกษา โฮมสเตย์
Oxford Area School
1-13
Oxford สหศึกษา โฮมสเตย์
Ashburton College
9-13
Ashburton สหศึกษา โฮมสเตย์
Mount Hutt College
7-13
Methven สหศึกษา โฮมสเตย์
Geraldine High School
7-13
Geraldine สหศึกษา โฮมสเตย์
Opihi College
7-13
Aroki สหศึกษา โฮมสเตย์
Craighead Diocesan School
7-13
Timaru หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Mountainview High School
9-13
Timaru สหศึกษา โฮมสเตย์
Roncalli College
9-13
Timaru สหศึกษา โฮมสเตย์
Timaru Boys' High School
9-13
Timaru ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Timaru Girls' High School
9-13
Timaru หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Bayfield High School
9-13
Dunedin สหศึกษา โฮมสเตย์
Columba College
7-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
John McGlashan College
7-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Kavanagh College
7-13
Dunedin สหศึกษา โฮมสเตย์
King's High School
9-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
St Hida's Collegiate School
7-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Otago Boys' High School
9-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
Otago Girls' High School
9-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์
Dunstan High School
9-13
Alexandra สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
Mount Aspiring College
7-13
Wanaka สหศึกษา โฮมสเตย์
Wakatipu High School
7-13
Queenstown สหศึกษา โฮมสเตย์
Central Southland College
9-13
Winton สหศึกษา โฮมสเตย์
Fiordland College
7-13
Te Anau สหศึกษา โฮมสเตย์
James Hargest College
7-13
Invercargill สหศึกษา โฮมสเตย์
Southland Boys' High School
7-13
Invercargill ชายล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
Southland Girls' High School
7-13
Invercargill หญิงล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
St Peter's College
7-13
Gore สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพักImage may contain: 5 people, people smiling, people standing, tree, sky, suit and outdoor

ACG เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับสากล หลักสูตรของเราประกอบด้วย
 

 • ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ และ
 • หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (Foundation) ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และมหาวิทยาลัย AUT

นอกจากนี้ ACG ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกที่ใช้ระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษรับรองผลการเข้าหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะเดียวกันหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาก็รับรองการเข้ามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และมหาวิทยาลัย AUT ด้วย หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

 

ทุกโรงเรียนในเครือ ACG เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งใช้ปรัชญาการสอนเดียวกัน คือการออกแบบหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน

เมื่อผนวกทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทุกโรงเรียนในเครือ ACG ให้การศึกษาครบวงจรแก่เด็กทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทารกอายุสามเดือนไปจนถึงนักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โรงเรียน ACG ในนิวซีแลนด์ได้แก่

 • ACG Parnell College (ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • ACG Senior College (มัธยมปลาย Year 11 ถึง13)
 • ACG Strathallan (อนุบาล ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • ACG Sunderland (ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • ACG New Zealand International College (หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์)
 • ACG Norton College (หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT)
 • ACG English School (Intensive Academic English และ IELTS Preparation)

Avondale College

Avondale College (เอวอนเดล คอลเลจ) เป็นโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์, Avondale College ตั้งอยู่ที่เมือง โอ๊คแลนด์ มีนักเรียน 2,700 คน เปิดสอนเกรด 9-13, Avondale College ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 แฮคเตอร์ มีสวนและสนามกีฬา 7 แห่ง ได้แก่ สยามกีฬาทางน้ำ ยิมเนเซียม 2 แห่ง สนามสควอซ 2 สนาม ห้องแอโรบิก ห้องอุปกรณ์ยกน้ำหนัก, Avondale College มีทีมนักกีฬา 140 ทีม และมีกีฬาให้เลือกถึง 38 ชนิด

Avondale College: นักเรียนของโรงเรียน Avondale College ส่วนมากมีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยม มีนักเรียน Avondale Collegeได้รับทุน การศึกษามากเป็นอันดับที่ 10 ของนิวซีแลนด์ และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น Waikato University, AUT University, University of Auckland

Avondale College: การสอบวัดมาตรฐานการ ศึกษามีให้เลือกทั้งระบบ NCEA และ CIE โดยมีวิชาให้เลือกสอบหลากหลย เช่น วิชาทางภาษา 6 ภาษา วิชาทางเทคโนโลยี 12 วิชา วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 5 วิชา วิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการจัดการโรงเรียน Mount  Roskill Grammar ตั้งอยู่ชานเมือง Auckland ก่อตั้งเมื่อปี 1953 ปัจจุบันมีนักเรียน 2300 คนและครูอาจารย์มากกว่า 200 คน มีตราประจำโรงเรียนคือนกฟีนิคซ์  โรงเรียน Mount  Roskill Grammar เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในต่างประเทศ เรามีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับสูง รวมไปถึงความหลากหลายทางดนตรี กีฬา และโอกาสทางการศึกษามากมาย ที่นี่ยังมีศูนย์กลางสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นและมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวกับการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ หรือสอบถามให้คำแนะนำในเรื่องวิชาที่เรียนในโรงเรียน  โรงเรียน  Mount  Roskill Grammar เคยติด 1 ใน 5 ว่าเป็น Best School ในนิตยสาร Metro ของ Auckland อีกด้วย  โรงเรียน  Mount  Roskill Grammar เคยติด 1 ใน 5 ว่าเป็น Best School ในนิตยสาร Metro ของ Auckland อีกด้วย  


MARSDEN WHITBY และ MARSDEN KARORI

โรงเรียนสหศึกษาในเครือ WPEN ได้แก่ Samauel Marsden Collegiate School Whitby หรือเรียกสั้นๆ ว่า Marsden Whitby โรงเรียนตั้งอยู่ใน exclusive suburb ตอนเหนือของเวลลิงตันชื่อ Whitby เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 156 คนเท่านั้น รับนักเรียนชาย-หญิง Year 7-13 เท่านั้น โรงเรียนรับนักเรียนนานาชาติที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ตอนนี้ Marsden Whitby มีนักเรียน short term จากหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่น แคนานา ฝรั่งเศส ชิลี อังกฤษ ฯลฯ

ใครเคยไปเยี่ยม Marsden Whitby มาแล้วจะประทับใจกับความเขียวขจีของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในหุบเขา มีลำธารไหลผ่าน มี facility เพียบตามสไตล์ Samuel Marsden ผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นระหว่างครูและนักเรียน เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกคนในโรงเรียนจึงรู้จักกันหมดและมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
Samuel Marsden Collegiate School หรือเรียกสั้นๆ ว่า Marsden Marsden เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่แต่โบราณ ก่อตั้งเมื่อปี 1817 ปีนี้โรงเรียนมีอายุครบ 200 ปีพอดิบพอดี Marsden รับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง Year 13 ในระดับอนุบาลรับทั้งหญิงและชาย ส่วน Year 1-13 รับเฉพาะนักเรียนหญิง โรงเรียนรับนักเรียนนานาชาติอายุ 14 ปีขึ้นไปโดยจะพักอาศัยกับโฮมสเตย์ในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 500 คน มีนักเรียนนานาชาติ 25 คน และยังไม่มีนักเรียนไทย

Marsden ตั้งอยู่ที่ suburb ชื่อ Karori ซึ่งเป็น suburb เก่าแก่และสวยงามมาก ส่วนหนึ่งของ suburb นี้เป็นที่ตั้งของ Botanic Gardens และส่วนใหญ่ (มาก) อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของ Zealandia 
หลายๆ คนก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนสวยและกว้างขวางช่วยในการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียนในระดับหนึ่ง ในด้านวิชาการ Marsden ก็ไม่เป็นที่สองรองใครเหมือนกัน โรงเรียนสอนด้วยระบบนิวซีแลนด์ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ NCEA ในระดับมัธยมปลายซึ่งสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในความเก่งกาจทางสายวิทย์

โรงเรียนหญิงล้วน Chilton Saint James School หรือเรียกสั้นๆ ว่า Chilton

Chilton ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1918 และจะฉลองครบรอบ 100 ปีในปีหน้า เช่นเดียวกับ Marsden, Chilton รับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล (ชาย-หญิง) และหญิงล้วนตั้งแต่ Year 1-13 ปัจจุบันโรงเรียนเล็กอันสวยงามนี้มีนักเรียนเพียง 250 คน นักเรียนนานาชาติ 13 คน และนักเรียนไทยคนเดียว

Chilton เป็นโรงเรียนวิชาการสายศิลป์ ใครที่ชอบเรียนภาษา วาดเขียน ดีไซน์ ดนตรี ศิลปะการแสดง รวมถึงการเต้นในรูปแบบต่างๆ โรงเรียนนี้จะตอบโจทก์ได้ทุกข้อ โรงเรียนใช้ระบบการสอนแบบ IB (International Baccalaureate) ตั้งแต่อนุบาลถึง Year 10 นักเรียน Year 11 ขึ้นไปเรียนระบบ NCEA ในปีหน้าโรงเรียนจะเปิดสอนระบบแคมบริดจ์ (IGCSE & A-Levels) ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย นักเรียนที่จะสมัครเรียนในปีหน้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเรียนระบบไหน

นอกเหนือจากระบบการสอนปกติ Chilton ยังมี CBA (Chilton Ballet Academy), Chilton Dance Centre, CSJ Drama และ Chilton Golf Academy (สำหรับนักเรียนอายุ 8-12 ขวบ) ด้วย เรียกว่าเป็นโรงเรียนผลิตศิลปิน (และนักกอล์ฟ) กันทีเดียว Chilton จะเป็นโรงเรียนหญิงแห่งเดียวในเครือ WPEN ที่มีหอพัก โดยจะเริ่มก่อสร้างกลางปีนี้ และมีกำหนดเสร็จในปี 2018Scots College หรือเรียกสั้นๆ ว่า Scots 

Scots College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1916 และได้ฉลองครบรอบ 100 ปีเมื่อปีที่แล้วนี้เอง โรงเรียนตั้งอยู่ที่ suburb ชื่อ Strathmore ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเพียง 5 นาที และห่างจาก suburb ชื่อ Miramar ซึ่งถือเป็นฮอลีวู้ดของนิวซีแลนด์ Celebrity ที่มีบ้านอยู่ที่ Miramar ได้แก่ Peter Jackson, James Cameron (ผู้กำกับ Avatar, Titanic), Scarlett Johansson, Jack Black, Elijah Wood (Frodo - Lord of the Rings) ฯลฯ
ด้วยการที่มีทำเลอยู่ใกล้ Miramar ทำให้ลูกชายคนดัง ทั้งหลายมาเรียนที่โรงเรียนนี้ มาเรียนไม่มาเรียนเปล่าๆ ผู้ปกครองเซเลบก็ยังอยู่ในสมาคมผู้ปกครองของ Scots ด้วย นั่นหมายถึง นอกจาก sport facilities ของโรงเรียนแล้ว Scots ยังมีโรงเรียนสอนการแสดง Rata Studio มาตั้งอยู่ มีห้องอัดเสียงที่ทีมงาน Weta ของ Peter Jackson มาสร้างไว้ให้นักเรียนของเราใช้เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของ Weta ใช้อัดเสียง The Hobbits อีกด้วย บางคนเรียก Scots College ว่าเป็น Eton College ของนิวซีแลนด์ด้วยเหตุนี้
Scots College เป็นโรงเรียนประจำ รับนักเรียนชายล้วนตั้งแต่ Year 1-13 สอนด้วยระบบ IB ทุกระดับชั้น โดยมี NCEA เป็น option ให้เลือกตั้งแต่ Year 11 ขึ้นไป


Thames High School
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1880 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในเมืองโอ๊คแลนด์

เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเช่น Music studio, Dance/Drama Studio, โรงยิม, หอประชุม, ห้องสัมมนา, ห้องสมุดที่ยอดเยี่ยม, ห้องศิลป ซึ่งทุกห้องนั้นมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน นอกจากนี้โรงเรียนมีสระว่ายน้ำของตัวเองด้วย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆจำนวนมาก

โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะสร้างนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนเองในหลากหลายกิจกรรม เห็นความสำคัญกับความสำเร็จทางวิชาการและเห็นความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความนับถือตนเองและความมีวินัยในตนเองของนักเรียน มีทางเลือกหลากหลายหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมปลายคำแนะนำในการตัดสินใจในการเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดนศึกษาอื่นๆ นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย มีความร่วมมือเป็นอย่างมากกับกลุ่มชุมชนอื่น ๆ และมีกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน โรงเรียนให้ความสำคัญและมีพันธะสัญญาต่อความเสมอภาคและกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายให้กับนักเรียนของเรา

หลักสูตรภาษาเมารีมีให้บริการในทุกระดับและเน้นการพัฒนาความเชื่อมั่นในการพูดภาษาเมารีและการชื่นชมวัฒนธรรมและค่านิยมของชาวเมารี นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษายุโรปได้เช่นกัน โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ทุก ๆ ปีจะมีนักเรียนสองคนได้รับเลือกให้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นเวลาแปดสัปดาห์ในโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อเติมเต็มความต้องการของนักเรียนในความปรารถนาที่จะเรียนรู้ภาษาต่างชาติ
โรงเรียน Horowhenua เป็นโรงเรียนรัฐร่วมศึกษาที่มีนักเรียนมากกว่า 600 คนและบุคลากรกว่า 75 คน ก่อตั้งขึ้นในปี 1940 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาโรงเรียนทั้งสี่แห่งในเขต Horowhenua ตั้งอยู่ใน Levin ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ที่กว้างขวางของเทือกเขา Tararua ไปทางทิศตะวันออกกับทะเลสาบ Horowhenua และชายฝั่งทะเลแทสมันไปทางทิศตะวันตก วิชาที่นำเสนอเป็นวิชามาตรฐานบังคับทั่วไป รวมถึงศิลปะการแสดงหลากหลายสาขาวิชา, ภาษา, เทคโนโลยีการศึกษา รวมไปถึงการเรียนการสอนนอกสถานที่ต่างๆ

โรงเรียน Horowhenua ได้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการกีฬามากมาย โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันระดับประเทศในหลายพื้นที่ โรงเรียนได้เสนอกิจกรรมนักเรียนมากมาย เช่น Choir, Stage Challenge, Jazz Band, ละคร, โปโลเรือแคนู, ฮอกกี้, ว่ายน้ำ, พายเรือ, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, ยิงปืนไรเฟิล, รักบี้, เน็ตบอล, เทนนิสและปั่นจักรยานเสือภูเขา รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์, หอสมุด, ศูนย์ข้อมูล, ห้องดนตรี, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์, สนามรักบี้, ฟุตบอล, สนามเทนนิสและ netball โรงยิม 2 แห่ง หน้าผาจำลอง และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง

โรงเรียนแห่งนี้ได้ยินดีต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติมาร่วมหลายปี การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาสามารถส่งเสริมได้จากประสบการณ์ในโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการได้ใช้ภาษาในการร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลาเรียน


Kavanagh College ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ Otago โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนผ่านช่วงโอกาสการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 การให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่วนบุคคลการเติบโตทางความรู้ ร่างกาย และทางจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ, ความเป็นผู้นำและการรับรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปในหลากหลายด้าน เช่น เป็นเป็นเลิศทางวิชาความรู้ เป็นเลิศด้านความสำเร็จทางวิชาการวัฒนธรรมและกีฬา, ความเป็นเลิศในการพัฒนาและเสริมสร้างลักษณะพิเศษของผู้เรียน Kavanagh College เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งนักเรียนครูและผู้ปกครองทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนที่มีความกลมกลืนมั่นใจต่อสังคม

Kavanagh College มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกห้องเรียนทันสมัยที่กว้างขวางสำ หรับการเรียนคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ ศิลปะ การออกแบบ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาพูด (ESOL) อาคารวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยห้องทดลองเฉพาะด้าน บ้านดนตรีที่มีห้องซ้อมดนตรีเดี่ยวหลายห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสำ หรับการแต่งเพลง หอประชุม โรงยิมและห้องยกน้ำหนักขนาดมาตรฐานที่ครบครัน รวมถึงคอร์ทเทนนิสและเน็ตบอล

โรงเรียน Sacred Heart เป็นโรงเรียนชายล้วนคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดใน Auckland โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นโดยความอุทิศจากเหล่าพี่น้อง Marist และดำเนินเจตนารมณ์ตามปรัชญาการศึกษาของ St.Marcellin ที่กล่าวว่า "การจะสอนนักเรียนนั้น อันดับแรกจะต้องรักพวกเขาก่อน" หลักปัชญานี้ยังคงเป็นเกณฑ์หลักในโรงเรียน Sacred Heart จนถึงทุกวันนี้ โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่จะเตรียมนักเรียนออกไปสู่สังคมหลังจากจบการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานอาชีพ ภารกิจของโรงเรียนคือการสร้างนักเรียนให้ออกให้เป็คนดีสู่สังคม มีบุคลิคที่ดีในรูปแบบของความเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรมจริยธรรม มีศรัทธา การที่นักเรียนเป็นส่วนนึงของสังคมภายในโรงเรียนร่วมกับหลักปรัญชาของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนมั่นใจว่าโรงเรียนจะพัฒนานักเรียนได้ทั้งปัญญาและจิตใจ ผลการเรียนของเราทั้งในเชิงวิชาการ ด้านการกีฬาและด้านศิลปะเป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและการอุทิศตนของบุคลากรโรงเรียนด้วยความเต็มใจ เพื่อจะพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของนักเรียนให้ดีที่สุด

ทำไมจึงเลือกเลือกเรียนที่ Sacred Heart

 ด้วยประวัติศาสตร์กว่า 114ปี Sacred Heart เป็นโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีผลงานโดดเด่นในวงการดนตรีกีฬาดนตรีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
 นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกพักอาศัยกับครอบครัวโฮมสเตย์ หรือเลือกพักกับ Hostel ของทางโรงเรียนได้
 ตั้งอยู่บนพื้นที่อันงดงาม ที่มีพื้นที่ 24 เฮกตาร์ขับรถเพียง 20 นาทีจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์
 เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าประทับใจ ได้แก่ สนามกีฬา 9 แห่ งอาคารการเรียนการสอน 6 แห่ง ตึกเทคโนโลยีทันสมัย สระว่ายน้ำ 3 แห่ง ห้องออกกำลังกายขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ห้องสมุดครบวงจร หอประชุม 1500 ที่นั่ง
 ผลการสอบผ่าน NCEA Level 1,2,3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่มีคะแนนสูงสุดสำหรับโรงเรียนชายล้วน นักเรียนจำนวนมาก ได้รับทุนการศึกษา NCEA ในแต่ละปีในวิชาที่เลือกและได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ
 ด้านกีฬาของ Sacred Heart มีส่วนร่วมในการพัฒนาในหกกีฬาสำคัญ ได้แก่ คริกเก็ต ฟุตบอล รักบี้ โปโลน้ำ พายเรือและเทนนิส และได้สร้างนัก เรียนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโรงเรียนเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะกลายเป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
 ระบบการดูแลนักเรียนอย่างเข็มงวด ทำให้นักเรียนของเราได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          Edgewater College

Edgewater College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและถือว่าเป็นหนึ่งในวิทยาลัยขนาดเล็กในเมือง ซึ่งยิ่งทำให้โรงเรียนมีเอกลักษณ์มาก โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 780 คนอายุ 13-18 ปีที่เข้าเรียนเป็นประจำทุกปี บุคลากรของเราให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านวิชาการด้วยความทุ่มเท และเตรียมตัวนักเรียนสำหรับอาชีพในอนาคต มหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาทางเลือกที่พวกเขาเลือก

ทำไมจึงเลือกเรียนที่ Edgewater College
• นักเรียนมีจำนวนไม่เยอะ ทำให้ครูอาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
• โรงเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
• หลักสูตรของโรงเรียนเป็นเชิงวิชาการเต็มรูปแบบ
• มีประวัติความเป็นเลิศทางวิชาการมานานกว่า 38ปี
• มีห้องดนตรีและสตูดิโอบันทึกเสียงอุปกรณ์ครบครัน
• มีสนามเทนนิส และโรงยิม 2แห่ง
• มีโปรแกรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่หลากหลาย

โรงเรียนมีจุดเด่นในด้านการดนตรี มีบุคลากรผู้เชียวชาญและห้องเรียน, ห้องซ้อมดนตรีและสตูดิโอบันทึกเสียงที่มีความทันสมัย ในการประกวด KBB Music Festival วง Jazzของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ, วงดนตรีระดับ Internediate Band ได้รับรางวัลอันดับ 3, วงดนตรี Uprizing ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายในรายการ Smokefree Pacifica Beats และได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน 2014 Stand Up Stand Out, Group Vocal และ รายการบรรเลงเดี่ยวยังได้เข้าชิงขนะเลิศอีกด้วย นอกจากนี้วงร้องประสานเสียงของโรงเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Big Sing ซึ่งได้จัดขึ้นที่ Auckland Town Hall


Thai Study Abroaad Consultant ให้บริการสมัครเรียน จัดหาที่พัก พร้อมสมัครวีซ่านักเรียน 

น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อ High School ประเทศนิวซีแลนด์


ลงทะเีบียนได้ที่่นี่เพื่อขอรับรายละเอียด Click

ดูรายละเอียดโปรแกรม click


ดูรายละเอียดโปรแกรม click
Discover California Winter Camp

Image may contain: one or more people and outdoor

ป Summer USA เรียนภาษาพร้อมเที่ยว Discover California Winter Camp มาสัมผัสประสบการณ์สุดยอดของแคลิฟอร์เนีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click 

ทัวร์มหาวิทยาลัยในบอสตัน

Summer in Boston สหรัฐอเมริกา เที่ยวและเรียนภาษาเมืองมหาวิทยาลัยระดับโลก Harvard University 

 บอสตัน อเมริกา เมืองแห่งการศึกษาชั้นสูง แหล่งการดนตรี พิพิธภัณฑ์ระดับโลกและเมืองแห่งจุดเริ่มต้นของอเมริกายุคใหม่ เปิดศักราชเที่ยวก่อนท้ายปี ไปชมสีสันของใบไม้แดงอันแสนอบอุ่นสวยงามกันที่เมืองโรแมนติกแห่งฤดูกาล ชวนคุณไปเที่ยวบอสตัน ประเทศอเมริกา เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีถนนใบไม้แดงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การศึกษาและวัฒนธรรมที่สำคัญอันดับต้นๆ ของโลก

เมืองบอสตัน (Boston) ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยบอสตัน วิทยาลัยการดนตรีเบิร์กลีย์ และคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตันเมืองที่มีชื่อเสีงโด่งดัง มหาลัยกลุ่ม Ivy Leagues ดังที่มีชื่อเสียงและเข้ายากที่สุด ติด 10 อันดับของโลก: MIT, HARVARD

 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในระหว่างหลักสูตรของคุณ

FLS มีไกด์นำทางไปยังวิทยาเขตที่สำคัญที่สุดในภูมิภาครวมทั้งหยุดที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและความบันเทิง

 • มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
 • มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์บอสตัน
 • ฟิชเชอร์คอลเลจ
 • มหาวิทยาลัยบราวน์
 • วิทยาลัยบอสตัน
 • มหาวิทยาลัยบอสตัน

ดูรายละเอียดโครงการ click 


Image result for harvard university

แคมป์ STEM นวัตกรรมใหม่ของเรา (เน้นการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับทุ่งหญ้าที่สดใสเหล่านี้ในสถานที่พิเศษนี้ นักศึกษาจะได้พักในหอพักมหาวิทยาลัยในเมืองบอสตันและได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการศึกษา ค่ายของเราจะปัดเศษด้วยการเข้ารับการตรวจที่ MIT, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ New England และอื่น ๆ

ดูรายละเอียดโครงการ click 


ค่ายภาพยนตร์ Cenema Camp อายุ 16 ปี ขึ้นไป 

Cal State University, Fullerton

โปรแกรมนี้แนะนำผู้เข้าร่วมกระบวนการที่น่าตื่นเต้นในการสร้างภาพยนตร์สั้น ครูผู้สอนได้รวมถึงอาจารย์และผู้อำนวยการและนักเทคนิคของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้ซึ่งเคยร่วมงานกับโปรดักชั่นของฮอลลีวูดรายใหญ่เช่นโครงการ George Lucas และ Ray Liotta นักเรียนได้รับการสอนให้เขียนบทภาพยนตร์สั้น ๆ และวาดกระดานเรื่องราว ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของกล้องขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะด้วยการถ่ายภาพตามสถานที่

ดูรายละเอียดโครงการ click


Image result for new york

Discover New York มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์ สำหรับนักเรียนที่อายุ 15 ปีขี้นไป

Saint Peter's University ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนานิกายเยซูอิตส่วนตัวที่มีประวัติย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 19 อยู่ห่างจากใจกลางแมนฮัตตันตอนล่างและความตื่นเต้นทั้งหมดของนครนิวยอร์กเพียง 15 นาที คุณจะได้สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายของ 'Big Apple' คุณสมบัติของวิทยาเขตประกอบด้วยศูนย์ศึกษา Mac Mahon หกชั้นและสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก

ดูรายละเอียดโครงการ click

Melbourne เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1835 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์ร่า เมืองนี้ได้รับขนานนามว่า “Garden city” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสวนสาธารณะมากมาย ในช่วงเช้าจะมีผู้คนนิยมมาออกกำลังกายเมลเบิร์นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ  เป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก เนื่องจากความปลอดภัย ค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม

สนใจประเทศไหนเลือก Package ขอรับรายละเอียดได้เลยคะ

Summer UK เรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศอังกฤษพร้อมเที่ยว

เที่ยว London Eye , London Bridge กินเป็ด Four Season  Shopping ที่ Harrod เดินเที่ยว Notting hill 

เพลินเพลินไปกับแหล่งช๊อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น Oxford Street ละลานตาไปด้วยวัยรุ่นและ Shop เสื้อผ้าแบรนด์เนมบนถนนทั้งสาย หรือจะเป็น ห้างดังเจ้าของแบรนด์กระเป๋า Harrods และห้าง selfridges หรือจะเป็นสไตล์เสื้อผ้ามือสอง ของ ชิค ชิค เป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจาก ตลาด CamdenTown  นอกจากแหล่งช๊อปปิ้งสถานที่สำคัญที่พลาดไม่ได้แล้ว ยังมีร้านอาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมลอนดอน ก็คือ Burger&Lobster เต็มๆคำกับ Lobster ตัวใหมญ่ๆเนื้อแน่นๆที่ถือว่าทุกคนมาลอนดอนต้องห้ามพลาด และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศบ่ายๆของที่ลอนดอนคือ  การไปนั่งจิบชา AfternoonTea กับมาการอง ขึ้นชื่อ อย่าง LADURÉE ถึงแม้ว่าต้นตำรับจะมาจากฝรั่งเศสแต่ที่ลอนดอนให้ความนิยมไม่แพ้จากฝั่งฝรั่งเศสเลยค่ะ

และสุดท้าย ฝากสำหรับ สาวก แฟนคลับฟุตบอล ที่ลอนดอนก็มีสโมสรฟุตบอล Premier League ชื่อดังหลายสโมสรนะค่ะ ได้แก่

1. Arsenal  สนาม Emirates Stadium
2. Chelsea สนาม Stamford Bridge
3. Crystal Palace สนาม Selhurst Park
4. Fulham สนาม Craven Cottage
5. Tottenham Hotspur สนาม White Hart Lane
6. West Ham United สนาม Boleyn Ground


Summer in New York

นครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี (อังกฤษ: New York City; NYC) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมาก

นิวยอร์กมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเกาะแมนแฮตตัน นักท่องเที่ยวมักจะแวะตามที่สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ ตึกเอมไพร์เสตต ตึกไครสเลอร์ ไทม์สแควร์ เทพีเสรีภาพ วอลล์สตรีต สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ โบสถ์เซนต์แพทริก สะพานบรูคลิน เรือบรรทุกเครื่องบินอินทรีพิด เซ็นทรัลปาร์ค

แหล่งชอปปิ้งมากมายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณ ฟิฟท์อเวนูสำหรับของมียี่ห้อและเครื่องประดับ ห้างสรรพสินค้าเมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เฮอรัลด์สแควร์ที่มีขายของหลายระดับ กรีนวิชวิลเลจมีของขายเกี่ยวกับซีดีเพลงและหนังสือ อีสต์วิลเลจสำหรับขายของที่น่าสนใจ ถนน 47th ช่วงระหว่าง ฟิฟท์อเวนู และซิกซ์อเวนู ขายเครื่องประดับและอัญมนี โซโหแหล่งชอปปิ้งเสื้อผ้าชั้นนำต่างๆ เชลซีสำหรับการซื้อขายงานศิลป์ นอกจากในเขตแมนแฮตตันยังมีบริเวณดาวน์ทาวน์บรูคลิน และบริเวณควีนส์บูเลอวาร์ดในควีนส์ สำหรับแหล่งชอปปิ้งอื่นๆ


Summer Los Angeles 

ปิดเทอมนี้ ไปซัมเมอร์ที่แอลเอ สร้างแรงบันดาลใจ ใหม่ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน  

ลอสแองเจลิสมีครบทุกสิ่งอย่าง เช่น ทำเลยอดเยี่ยม แหล่งช็อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และอากาศดี๊ดีทั้งปี สถานที่ท่องเที่ยวที่ลอสแองเจลิสที่มหัศจรรย์เหล่านี้ดึงดูดผู้ท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยื่อนสถานนี้ดังต่อไปนี้ Disneyland, Hermosa Beach, Melrose Avenue, Dodger Stadium, Laguna Beach, Universal Studios Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive, Santa Monica, and Malibu

Summer in San Francisco 

เที่ยวชมสะพาน Golden Gate แวะสะพานปลา Fisherman’s Wharf ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เกาะอัลคาทราซ ฯลฯ พร้อมกับช้อปสุดเหวี่ยงกับถิ่นที่ขึ้นชื่อว่ามีที่ช้อปที่ดีที่สุด ซานฟรานซิสโกเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวและนักช้อปตัวจริงนิยมมาซานฟรานซิสโกเพื่อช้อปสุดเหวี่ยงกับร้านค้ามากมาย เช่น Union Square เป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้    เมืองซานฟรานซิสโกอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

แหล่งเที่ยวสุดฮิต
 Golden Gate Bridge เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see

 Fisherman’s Wharf ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิสโก และสะพาน Golden Gate ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว

Cable Cars ให้บริการ 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ เรียกว่าทำงานอย่างไม่มีวันหยุด และใช้เส้นทางดั้งเดิมที่มีอายุเป็นร้อยปี เหมาะสำหรับทัวร์เที่ยวชมเมือง บนเส้นทาง California Street ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill ส่วนเส้นทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส้นทางใกล้กับ Fisherman’s Wharf

Chinatown ย่านเศรษฐกิจของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก มีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายปลา ร้านขายผัก และร้านขายสมุนไพร มีวัดจีน และร้านอาหารที่มีชื่อ เช่น Lichee Garden, Hunan Home’s, R&G Restaurants นอกจากนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ด้านสังคมของชาวจีน ในอเมริกาและเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชาวจีน

 North Beach หากเที่ยวเล่นที่นี่แล้วหิวก็มีร้านอาหารอิตาลีที่ขายอาหารจานด่วน หรือจะดื่มเอสเพรสโซ่รสเข้มจัดสไตล์อิตาเลียน นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายหนังสือที่มีชื่อเสียงสำหรับนักอ่านตัวยง

 Alamo Square เป็นย่านที่มีบ้านสไตล์วิกตอเรียนประมาณ 1,900 หลัง ในขณะที่ใจกลางเมืองมีตึกสูงๆ ผุดขึ้นมากมาย เมื่อชมบ้านเรือนเก่าแก่จะทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่

 Red and White Ferry ข้ามฟากจาก Fisherman’s Wharf ไปเที่ยว Sausalito ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง และได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางไปด้วย ที่ Sausalito มีร้านขายของเล็กๆ และจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline: 061-656-4159

 Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : เรียนต่อ High School New Zealand high school new zealand เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อ High School new zealand  high school new zealand  เรียนต่อประเทศมัธยมนิวซีแลนด์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

กด like ลุ้นรับส่วนลดค่าเรียนและทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,study in uk, study in england, study in london, uk
 เรียนต่อประเทศอังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อปริญญาโท,study in uk, study in england, study in london, uk, master degree in uk

 BellerbysCollege, foundation course,เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ,เรียนต่ออังกฤษ,A Level, GCSC
 HTMI,เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์,เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์,work and study in switzerland
  City University of Seattle, study in seattle,study in usa,เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ELS, เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อประเทศอเมริกา
 ESLI,เรียนต่อประเทศอเมริกา,เรียนต่ออเมริกา,study in usa, study in america
  study in france, เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส,เรียนต่อฝรั่งเศส,Joinin Campus Thailand
MIM
SouthThamesCollege
LSC London, London school of commerce
Navitas
National University
IMI University Centre
The International Culinary Center

Eastern University
เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

U of New Haven เรียนต่อตรีและโทที่อเมริกา ไม่ต้องมีผล TOEFL พร้อมรับทุนส่วนลดค่าเรียน
U of Arts London เรียนภาษาและปริญญากับ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะการออกแบบระดับโลก
York St John University
สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจเรื่องเด่น ประเด็นร้อน

 

บทความ

Gallery

Study in Ireland

รู้ไว้ใช่ว่า

เรียนต่อออส

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ France

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 
    Copyright 2005-2011 www.thaistudyabroad.com All rights reserved.
view